Zomrel kňaz Rudolf Fiby SF – kľúčová postava Sviečkovej manifestácie v roku 1988

Zomrel kňaz Rudolf Fiby SF – kľúčová postava Sviečkovej manifestácie v roku 1988

Rudolf Fiby SFDňa 9. októbra 2014, keď sa v deň 25. výročia pádu železnej opony v nemeckom Lipsku stretávajú prezidenti Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, aby si pripomenuli nemeckú „sviečkovú manifestáciu“ (9.10.1989) zomrel v Košiciach kňaz-robotník RNDr. Rudof Fiby zo Spoločenstva Fatima, ktorý bol jednou z nosných postáv a „nenápadným hrdinom“ zmien v Československu. V čase príprav Sviečkovej manifestácie bol predstaveným Spoločenstva Fatima, ktoré koordinovalo širokú sieť činností podzemnej cirkvi. Vďaka jeho slovám: „Sviečku a chuť mám.“ nastalo rozhodnutie, že do manifestácie sa zapoja širšie spoločenstvá. František Mikloško dopĺňa jeho úlohu a Spoločenstva Fatima na najväčšej manifestácii, ktorú v zahraničí označujú aj za prvý krok k pádu Berlínskeho múru slovami: „Bez jeho aktívneho podielu by sa manifestácia určite nebola uskutočnila.“

Dp. Rudolf Fiby bol vnímaní ako osobnosť už počas života. Počas valného zhromaždenia Fóra kresťanských inštitúcii v Žiline dňa 22. novembra 2013 mu bolo za prítomnosti otca biskupa Tomáša Galisa a bratislavského eparchu otca Petra Rusnáka slávnostné udelené čestné členstvo v predsedníctve FKI. „V roku 25. výročia Sviečkovej manifestácie sme pod jeho záštitou uskutočnili v Banskej Bystrici V. ročník slávnostnej študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia“ uviedol predseda OZ Nenápadní hrdinovia František Neupauer a zakladateľ Múzea zločinov a obetí komunizmu a dodal „V tomto roku 2014 sa bude konferencia konať pod záštitou prezidenta SR dňa 16. novembra v Bratislave.“

Rudolf Fiby sa narodil 4. apríla 1946 v Nitre. Študoval na stredných priemyselných školách v Nitre a v Banskej Bystrici. V roku 1969 promoval s vyznamenaním na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor matematika a následne si doplnil pedagogické vzdelanie na Filozofickej fakulte. Titul RNDr. Získal v odbore Algebra a teória čísiel. „Je zaujímavé, že aj po roku 1989 sa venoval odbornej činnosti. V roku 1991 absolvoval letný kurz The Understanding of our Time na University of Notre Dame v Indiane, USA“ uviedol František Neupauer. Ako asistent pôsobil na Katedre geometrie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (vedenie cvičení, výskumná a publikačná činnosť v oblasti algebry, geometrie a topológie). Od roku 1975 do roku 1992 bol odborným pracovníkom v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave (výskumná a publikačná činnosť v oblasti automatického dokazovania teorém, automatickej syntézy programov, funkcionálneho a logického programovania, výkonná redakcia časopisu Computers and Artificial Intelligence) a do roku 2003 pracoval vo firme Apex a.s. v Košiciach. Na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach prednášal externe predmet Sociálna etika. V období komunistického režimu bol tento vedec- matematik tajne vysvätený za kňaza. Čulé boli jeho kontakty a apoštolát v Sovietskom Zväze. Po roku 1989 sa podieľal na obnove činnosti organizácií venujúcim sa kresťanským robotníkom a aj v čase slobody okrem kňazskej služby pracoval aj ako zamestnanec/robotník v košickej firme. Podieľal sa aj na tvorbe štatútu Komisie pre rodiny pri KBS. Od decembra 2012 po náhlej mozgovej príhode bol hospitalizovaný na Greriatrii sv. Lukáša v Košiciach.

 Informoval František Neupauer

 Súvisiace články: