Novembrové fórum FKI v Žiline

Novembrové fórum FKI v Žiline

Novembrové fórum, Žilina 2013Zástupcovia členských organizácií Fóra kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré sa v tomto roku rozšírilo o štyroch nových členov, sa v dňoch 22. a 23. novembra stretli na pôde Žilinskej diecézy na tradičnom novembrovom valnom zhromaždení. Na úvod predniesol správu o činnosti FKI za rok 2013 František Neupauer, predseda FKI. Informoval predovšetkým o aktivitách smerujúcich k budovaniu spoločenstva, „nových témach“ a angažovanosti. Zároveň prítomných informoval, že v marci 2014 nebude kandidovať na post predsedu FKI. „Angažovanosť v pamäťových témach i rozrastajúca sa rodina sú jedným z hlavných dôvodov,“ uviedol František Neupauer.

Novembrové fórum nebolo len o hodnotení, ale aj víziách a odbornosti. V piatok dopoludnia mohli zástupcovia členských organizácií využiť školenie Veroniky Remišovej z konzultačnej spoločnosti Papageno s.r.o zamerané na komunikačné zručnosti a efektívne počúvanie. Popoludní sa prítomným prihovoril vladyka otec Peter Rusnák. Hovoril o potrebe novej evanjelizácie; snahe spoločnosti eliminovať Boha (aby sa nám nestaval do cesty materiálneho blahobytu a vášni); aby sme boli ľuďmi viery a modlitby. Nezabúdali, že radosť rozdávaním rastie (3xR). Povedal: „Majme odvahu hľadať človeka, ktorý trpí v akejkoľvek forme a v tomu pomáhajme.“ Rovnako sa prítomným prihovoril aj otec biskup Tomáš Galis, ktorý poukázal na náboženskú negramotnosť, „kultúru vytesňovania“ (starých ľudí, no rovnako aj mladých cez odstrihnutie koreňov – znemravnenie). Po úvodných príhovoroch sa prítomní presunuli do katedrálneho chrámu, kde s nástupcami apoštolov, za účasti kňazov a veriacich slávili sv. omšu. V homílii sa prítomným prihovoril vladyka Peter Rusnák. Na konci sv. omše bolo udelené čestné členstvo FKI Dp. Rudolfovi Fibymu. Laudatio predniesol podpredseda FKI Pavol Kossey. Dekrét odovzdal predstavenému bratov Spoločenstva Fatima Dp. Danielovi Bédimu predseda FKI František Neupauer, ktorý sa na záver poďakoval prítomným za spoločné slávenie. Ako poďakovanie za službu cirkvi a Bohu členovia FKI odovzdali symbolický ružu biskupom, kňazom, no rovnako aj miništrantom. Po svätej omši a spoločnej večeri nasledovala diskusia s oboma biskupmi v priestoroch biskupského úradu. Reč bola o Pochode za život, dobrovoľníctve, stálom diakonáte, ako aj podnetoch, čo môžu laici priniesť pre Žilinskú diecézu. Na záver uviedol biskup Galis slová Matky Terezy: „Misionárka lásky povedala: „Ja chcem žiť pre Ježiša 24 hodín denne. Ak chceš aj Ty, budeme dvaja.“ To je cesta ako zabrániť zlu.“

Druhý deň Novembrového fóra otvorila prezentácia Jozefa Gálika, predsedu Slovenského orla z rokovania Pápežskej rady pre kultúru. Tá sa pod vedením kardinála Ravasiho venovala v dňoch 20. a 21. októbra téme Veriaci vo svete športu. Následne Katarína Hulmanová oboznámila prítomných s výsledkami z rokovania Pápežskej rady pre laikov, ktorej je členkou a zasadaní Európskeho laického fóra, ktorého je výkonnou tajomníčkou. Príspevky pána Gálika a pani Hulmanovej dostali do popredia otázku vzájomnej informovanosti o dianí v zahraničí (čo sme priniesli z poza hraníc, čo sme tam „expandovali“ – napr. „Adoptuj si politika“ do ČR). Z domácich tém viacerých zaujal projekt ZKSM a FKI zameraní na modlitby za politikov a občiansku angažovanosť. Anna Záborská, Anton Chromík, Renáta Ocilková sa vyjadrili k téme rodovej rovnosti a ľudských práv.

FKI je platforma spolupráce, ktorá v súčasnosti združuje 36 členských organizácií. V roku 2013 organizovalo spomienku na 25. výročie Sviečkovej manifestácie, Deň rodiny do ktorého sa zapojilo 26 miest a obcí Slovenska, či Veľtrh sociálnych aktivít. Iniciovalo stretnutia k Stratégii ľudských práv na odbornej úrovni, stretnutia s predstaviteľmi vlády a parlamentu. Počas púte k hrobu sv. Cyrila sa zástupcovia FKI zúčastnili posledného verejného slávenia sv. omše s pápežom Benediktom XVI. a zorganizovalo „sprevádzanie Benedikta XVI“ modlitbou počas posledných 9 dní jeho pontifikátu. FKI je občianske združenie, ktoré na Slovensku pôsobí od roku 2004.

Fotografie

 

One comment

  1. Pingback: Zomrel kňaz Rudolf Fiby SF – kľúčová postava Sviečkovej manifestácie v roku 1988 | Fórum kresťanských inštitúcií

Comments are closed.