Našu cestu k slobode predstavili na medzinárodnom seminári v Bratislave

Našu cestu k slobode predstavili na medzinárodnom seminári v Bratislave

Barbarstvo ducha III. Cesta k slobodeV dňoch 21.-22. septembra 2012 sa v Bratislavskom Dome Quo Vadis uskutočnil tretí ročník vedecko-didaktického seminára (nielen) pre učiteľov dejepisu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 20 pedagógov z celého Slovenska. Témou tohtoročného podujatia bolo odkrývanie dejín Charty 77 a Sviečkovej manifestácie pri príležitosti blížiaceho sa jej 25. výročia.

Piatok

Po slávnostných príhovoroch Františka Nepauera (Fórum kresťanských inštitúcií a OZ Nenápadní hrdinovia), Agáty Peškovej (Nadácia Konrada Adenauera) a Daniela Diana (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) nasledoval rozhovor s hosťami z Holandska – z Nadácie Open Doors, ktorí sa pričinili o dovoz náboženskej literatúry i tlačiarenských strojov na Slovensko. „Som rád, že Vaša krajine žije v slobode a že aj my sme mohli prispieť k tomu, že dnes žijete v slobodnej krajine“ povedal Ján Dekker a vyjadril obdiv i vďaku za to, že na Slovensku mohol stretnúť osobnosť Vladimíra Jukla (+2012) a jeho priateľov. Hlavným pracovníkom v tlačiarni a rozširovateľom samizdatu bol Jozef Roman, v súčasnosti člen Spoločnosti Božieho Slova (Archangeľsk, Rusko), ktorý priblížil svoju úlohu v čase komunistického režimu a poukázal na dôležitosť „pamäte“. „Som prekvapený objektívnymi informáciami o období komunizmu v ruských učebniciach dejepisu. Na Slovensku to stále chýba.“ Poukázal i na zavadzajúce informácie, že v Rusku je neustále pestovaný kult Stalina (v odpovedi na otázku o existencii sochy Stalina pred SNG). „V Rusku sa s tým vyrovnali po jeho smrti, žiadne sochy mu tam nestavajú.“ povedal.

V ďalších dvoch blokoch sa nad našou cestou k slobode zamýšľali Anton Srholec (Konfederácia politických väzňov Slovenska) a disident František Mikloško. Poukázali na úlohu tajného biskupa Korca, členov Spoločenstva Fatima i angažovaných kresťanov. „Nesmiernu dôležitú úlohu zohralo vymenovanie Karola Wojtyłu za pápeža ako aj púť v Šaštíne, v Levoči, či pamätný stret davu pútnikov s predstaviteľmi politickej moci v roku 1985 na Velehrade.“ pripomenul František Mikloško.

Popoludnie bolo venované Charte 77, ktorej činnosť priblížil Jiří Sovadina z Českej republiky (OZ Pant, Ostrava). František Neupauer hovoril o stretnutí s troma hovorcami Charty 77. Poukázal na dôležitosť reflexie na príklade Václava Malého; budovania „paralelných polis“ Václava Bendu a odvahu Zdenky Tomínovej. Na záver tohto panela odznel pohľad psychologičky Lucie Drábikovej na tému odpustenia, v ktorom o. i. povedala: „Odpustenie nie je o odmietaní toho, čo sa stalo, či zabúdaní. Bez vypovedania a pravdivého pohľadu nemôže dôjsť k odpusteniu.“

V rámci Dňa dobrovoľníctva sa účastníci seminára popoludní zapojili do akcie OZ Nenápadní hrdinovia – „po stopách pamätných miest“. Spoločne s Antonom Srholcom prešli od Pamätníka Sviečkovej manifestácie k budove U dvoch levov, kde bol predseda KPVS vypočúvaný. Ich kroky smerovali k soche jedného z prvých komunistických funkcionárov – Mareka Čulena vedľa budovy Úradu vlády SR a následne si pozreli priestory pripravovaného Múzea zločinov a obetí komunizmu. Posledným navštíveným miestom bola Lurdská jaskynka, kde sa zoznámili s príbehom sudcu zodpovedného za mnohé politické procesy, ktorý sa neskôr obrátil a v roku 1958 medzi ďakovné tabuľky umiestnil aj svoje poďakovanie za obrátenie.

V podvečer pokračoval program prednáškou a diskusiou s Jánom Šimulčíkom, autorom siedmich publikácií z obdobia normalizácie, ktorý prítomným vykreslil skutočnosti, viažuce sa k 25. marcu 1988 i brutalitu režimu. „Udalosť z 25. marca 1988 sa dostala na titulky svetových médií. Na jednej strane odvaha zástupu modliacich sa ľudí so sviečkami a na strane druhej brutalita verejnej bezpečnosti zasahujúcej obuškami.“ Posledná časť programu bola venovaná českej kinematografii a dialógu s doc. PaedDr. Viliamom Kratochvílom, PhD, riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu a autorom radu učebníc dejepisu. Učitelia sa živo zaujímali o súčasné dianie na ministerstve i o plány, ktoré má ŠPÚ v oblasti vyučovania dejepisu.

Sobota

Druhý deň vedecko-didaktického seminára patril pedagógom akreditovaným ministerstvom školstva Českej republiky, ktorí prítomných oboznámili so serverom www.moderni-dejiny.cz a predstavili vzorové vyučovacie hodiny. Lenka Lubušská, kurátorka SNM – Historického múzea predstavila učiteľom možnosti spolupráce a predstavila fotografie zo Sviečkovej manifestácie. Michal Čop z OZ Nenápadní hrdinovia hovoril o možnostiach spolupráce medzi združením a školami v projekte Nenápadní hrdinovia (www.november89.eu) a v oblasti budovania historickej pamäte. František Neupauer predstavil publikáciu Silvester Krčméry a oboznámil učiteľov s možnosťami jej využitia na hodinách dejepisu. Nasledovali workshopy, v ktorých učitelia objavovali tváre osobností, predstaviteľov totalitnej moci, dôležité medzníky a paralely medzi proklamovanou slobodou a realitou života v čase normalizácie. Po slávnostnom obede v refektári u Milosrdných bratov učitelia získali sadu 7 filmov, DVD s pripravenými hodinami, publikácie od OZ Nenápadní hrdinovia a KPVS a i.

Pokračovanie

Učitelia, ktorí sa na seminári zúčastnili, vysoko ocenili jeho jedinečnosť ako aj účasť vzácnych hostí na seminári. Seminár v Bratislave je aj prvým podujatím, ktoré odštartovalo prípravy spomienkovú slávnosť k výročiu Sviečkovej manifestácie.

„S partnermi sme sa rozhodli pokračovať v organizovaní podujatí, ako je napríklad tento seminár, a to v duchu odkazu Mons. Rudolfa Baláža, ktorý nás počas prvého ročníka seminára v Kremnici povzbudil, aby sme sprostredkoval druhým vedomosti a hodnoty, ktoré sú dôležité.“ povedal iniciátor podujatia František Neupauer, (v súčasnosti pedagogicky pôsobí na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety). Organizátori podujatia plánujú už štvrtý ročník seminára v júni 2013.

Fotografie zo seminára