Fórum kresťanských inštitúcií chystá založenie vidieckeho kresťanského hnutia

Fórum kresťanských inštitúcií chystá založenie vidieckeho kresťanského hnutia

V sobotu, 11. januára sa v Poprade konalo pracovné stretnutie, ktoré prediskutovalo založenie hnutia Kresťan na vidieku (KNV), ktorého cieľom je podpora viery a všestranného zlepšenia kvality života na vidieku.

Zúčastnili sa ho vladyka Mons. Peter Rusnák, duchovný sprievodca FKI, generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol, členovia predsedníctva FKI Tomáš Kuzár, Katka Hulmanová a Pavol Kossey a desiatka aktívnych ľudí z rôznych regiónov Slovenska, ktorí chcú prispieť k povzneseniu slovenského vidieka. Osobitným hosťom bola pani Veronika Stich, dlhoročná členka nemeckého Katolíckeho hnutia vidieka (Katholische Landvolkbewegung – KLB), ktorá obetavo pomáha pri formovaní a vzniku slovenského vidieckeho hnutia.

Vladyka Rusnák na úvod predostrel hlboký význam krstu Pána Ježiša. Krst je znakom obrátenia, zanechania hriechu a hľadania Boha. Ježiš, ktorý bol bez hriechu, vzal na seba všetky hriechy sveta, všetku slabosť človeka a vyniesol ju v sebaobetovaní až na kríž. Ponorením sa do vôd Jordánu a následným vynorením symbolicky naznačuje smrť všetkého hriešneho a slabého a povstanie nového Božieho človeka, ktorý má objavovať Boží zámer – lásku a múdrosť Boha vo všetkých realitách tohto sveta. Ježiš sa nebál žiadnej situácie – či stretnutia s malomocným, či komunikácie s ľahkou ženou. Tak aj my máme posväcovať tento svet. Podmienkou je, že patríme bezpodmienečne Kristovi a nespoliehame sa na seba, ale na jeho milosť a silu. Nové hnutie Kresťan na vidieku má tiež vstúpiť do tohto sveta, aby jeho členovia s Božou pomocou posväcovali tento svet – cez malé spoločenstvá, cez rodinné farmy, prácu s Rómami a cez iné činnosti, ktoré jeho členovia budú vyvíjať.

Na stretnutí odznelo množstvo vynikajúcich, podnetných nápadov, ktoré sa KNV bude snažiť postupne napĺňať. Najdôležitejším výsledkom stretnutia bolo prediskutovanie návrhu stanov, ktoré pripravila Katka Hulmanová. Ona bola pred niekoľkými rokmi iniciátorkou tohto projektu, keď ešte ako predsedníčka FKI nadviazala spoluprácu s pani Veronikou Stich a s KLB. Účastníci stretnutia ocenili skúsenosti KLB a boli vďační, že sa môžu inšpirovať mnohoročnou činnosťou tejto organizácie, ktorá veľmi pomohla pri udržaní a rozvoji nemeckého vidieka.

Hodnotami KNV by mali byť: kresťanská láska, etika permakultúry – trvalo udržateľnej kultúry, angažovanosť, iniciatívnosť, spolupráca. Oblasti, ktorým sa bude KNV predovšetkým venovať sú: duchovná formácia, vzdelávanie, komunitný život tak vo farnosti ako i v obci, zamestnanosť a zachovanie životného prostredia v duchu encykliky Laudato si. Osobitnou charakteristikou KNV bude tiež podpora rodiny a napomáhanie zmierenia Rómov a majoritnej populácie. Veľmi povzbudivo znela skúsenosť rómskeho kňaza Igora Čikoša, z Gréckokatolíckej rómskej misie. Podľa jeho skúseností sociálna chudoba je predovšetkým odrazom duchovnej chudoby. Ak sa Róm obráti, zmení sa celý jeho život vrátane vzťahov, rodiny i práce. Ak nie sú sociálne zmeny spojené s duchovným obrátením, spravidla nie sú trvalé. Ďalší účastníci, ktorí už niekoľko rokov rozvíjajú vlastné rodinné farmy, potvrdili pozitívny vplyv takejto formy života na súdržnosť rodiny. Účastníci sa zhodli, že hoci základom oživenia vidieka je oživenie viery, KNV musí podporovať integrálny rozvoj – teda aj nové pracovné príležitosti, rozvoj infraštruktúry, možnosti vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti i kultúry. Vyjadrili ochotu podieľať sa na ďalšej práci pri rozbiehaní KNV. Predsavzali si, že do konca mája zaregistrujú KNV ako občianske združenie, aby ho na Dni mladého farmára, 7. júna v Liesku, mohli už predstaviť širšej verejnosti.