ONE OF US (JEDEN Z NÁS) organizuje 25. januára v Paríži pochod proti eutanázii a na ochranu najslabších

ONE OF US (JEDEN Z NÁS) organizuje 25. januára v Paríži pochod proti eutanázii a na ochranu najslabších

one of usEurópska občianska iniciatíva JEDEN Z NÁS zozbierala podpisy dvoch miliónov občanov, ktoré poukázali,  že Európa používa finančné prostriedky daňových poplatníkov na výskumy ničiace ľudské embryo. Z tejto iniciatívy sa zrodila Európska federácia JEDEN Z NÁS zložená z našich národných asociácií, ktoré sa v Európe usilujú presadzovať kultúru života a ochranu života od jeho počatia až po prirodzenú smrť.

V januári 2014 sme sa zúčastnili Pochodu za život v Paríži po boku Francúzov, ktorí sa postavili proti ultra liberálnej politike potratu vedenej francúzskymi štátnymi predstaviteľmi. Chceme tiež podporiť iniciatívy španielskej vlády, ktorá odvážne plánuje prehodnotenie nezodpovedných potratových  úchyliek.

25. januára sa naše asociácie sústredené v Európskej federácii One of Us opäť zídu v Paríži na Pochode za život 2015. Povzbudia Francúzov, aby poukazovali na vývoj v legislatíve, ktorý by chcel posunúť spoločnosť smerom k eutanázii. Ochrana života neplánovaných alebo hendikepovaných jednotlivcov, ochrana detí pred narodením i vekovo starších osôb na konci života je daná rovnakou logikou, a tak isto si žiada zodpovedný postoj z našej strany. Princíp, že zákaz treba rešpektovať, je základom  civilizácie. Ak raz otvoríme dvere rozhodnutiam silnejších alebo ustúpime subjektívnym barbarským spôsobom, porušenie princípu spôsobí zánik civilizácie.

Federácia počíta s pretrvávaním úžasného elánu, ktorý bol pozorovaný vo Francúzsku minulý roka chce ďalej apelovať na svedomia občanov znecitlivené rokmi individualistickej, materialistickej a voľnomyšlienkárskej propagandy, čo je vyjadrené miliónmi potratov, tisíckami psychicky zruinovaných žien, zrodom selektívne orientovaných medicínskych praktík odstraňujúcich najslabšie bytosti – zárodočný život foetu či osoby na konci života;  povoľovaním výskumov zmrazujúcich  a obetujúcich ľudské embryá a šíriacom sa  politikou podpory  prokreatívneho priemyslu cestou PMA (lekársky asistovanej reprodukcie) a GPA (matiek nosičiek). Federácia vyzýva zodpovedných národných aj európskych politikov, aby počúvali hlas tých, čo prinášajú projekt  solidárneho a úctivého prístupu k ľudskej bytosti, bez ohľadu na jej slabosť alebo silu, na jej hendikep alebo validitu, na jej stav zárodku alebo starca na konci života; hlas tých, čo chcú prinavrátiť demokracii hodnoty úcty k životu, ktoré sú prvým spoločným dobrom ľudstva.

Kríza, a to najmä ekonomická a ekologická, ktorej podlieha Európa, je v prvom rade morálnou krízou. Európska Federácia JEDEN Z NÁS pozýva všetkých 25. januára 2015 do Paríža na manifestáciu tlmočiť posolstvo o úcte k ľudskému životu, ktoré pápež František – ako vysoká morálna autorita – vyslal  Európskemu parlamentu a ktoré preberalo množstvo médií, posolstvo o úcte k životu, ktorý je « ničený kultúrou odpadu», kedy «ľudská bytosť podstupuje riziko, že bude zredukovaná na jednoduché súkolesie v mechanizmoch, ktoré s ňou budú zaobchádzať tak, ako sa zaobchádza s konzumným produktom určeným  na použitie. A tak sa život, ktorý už nie je užitočný pre fungovanie tohto mechanizmu bez zvláštnych škrupúl  eliminuje, ako v  prípadoch terminálneho štádia ochorenia, u ľudí osamotených alebo bez patričnej starostlivosti, či u detí zabitých ešte pred narodením ».

25. januára chceme zhromaždiť  veľký počet manifestantov, pretože naša výzva je súčasne  jednoduchá, podstatná i univerzálna. Tá istá morálna autorita ju sformulovala pred lekármi takto: « Potrat nie je náboženský problém.  Je to vedecký problém.  Je tu ľudský život, a nie je dovolené, aby bol usmrtený, aby sa  tým vyriešil iný problém. V dávnovekom myslení, rovnako i v modernom ponímaní  slovo „zabiť“ znamená to isté. To platí aj pre eutanáziu. »

V Paríži bude Pochod za život katalyzátorom vitálnych síl, ktoré oživujú Francúzsko a Európu a chcú dať opätovné základy takej európskej spoločnosti, ktorej stredobodom bude človek. Všetky ľudské bytosti od počatia až po prirodzenú smrť.

Slovenský preklad Anna Kováčová, Donum Vitae, zakladajúca organizácia One of Us