Valné zhromaždenie FKI

Valné zhromaždenie FKI

V Bratislave v centre Salvator na Jakubovom námestí sa začiatkom decembra uskutočnilo valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Program začal sv. omšou s otcom biskupom Rusnákom v Dóme sv. Martina. Zo 40 členských organizácií sa valného zhromaždenia zúčastnilo 23 členských organizácií a hostia z 5 inštitúcií. Predsedníctvo predstavilo väčšie aktivity uskutočnené od posledného zhromaždenia  v marci: Deň rodiny, stretnutie Európskeho laického fóra v Ríme, Sociálne dni v Madride a vo Francúzsku, Veľtrh sociálnych aktivít. Medzi plánovanými aktivitami na budúci rok majú prioritu sledovanie a pripomienkovanie legislatívy, spolupráca a sieťovanie na regionálnej úrovni, hľadanie priorít a tváre FKI v spolupráci s členskými organizáciami, aktívna účasť na referende a na Pochode za život.

„Zdá sa, že model, ako fungujú laické iniciatívy na Slovensku a ako sa vyvíjajú vzťahy medzi nami a cirkvou a spoločnosťou, je dobrým a efektívnym modelom pre postsocialisické krajiny. Za 10 rokov existencie FKI sa to ukázalo veľakrát. Ja som veľmi racionálny človek so silným povedomím slobody a osobnej zodpovednosti. Ale musím priznať, že cez našu prácu v FKI cítim, ako Boh mocne koná v našich životoch, ako mnohé veci nádherne zapadajú do seba  a presahujú nás, naše schopnosti a možnosti. Sme radi, že v tejto službe stojíme spolu, že sa môžeme navzájom počúvať a spolu slúžiť. Radi by sme počuli aj od Vás, našich členov, čo Vám zvlášť leží na srdci, v čom môžeme poslúžiť Vám, spoločnosti a cirkvi, a  čo by ste od nás očakávali.“ povedala predsedníčka FKI a členka pápežskej rady pre laikov K. Hulmanová.  Na záver pracovnej časti sa účastníkom prihovoril biskup Peter Rusnák, ktorý je poverený KBS duchovným sprevádzaním FKI. Povzbudil účastníkov adventnou úvahou. Medziiným pripomenul, že ľudia si zvyknú pred Vianocami želať „bohatého Ježiška“. Ak sa toto želanie nestane iba povrchným a lacným folklórom, ale bude znamenať naše existenciálne otvorenie sa pre dar Božej milosrdnej lásky, Vianoce môžu priniesť našu veľkú duchovnú premenu. Aby sme sa aj my stávali darom pre tých, s ktorými každodenne žijeme v rodine i v širšej spoločnosti.

Program pokračoval diskusiou so vzácnymi hosťami. Pán Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS, predstavil prácu verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Poukázal na základné priority, ktoré vníma vo svojej práci – spravodajstvo, pôvodná a detská tvorba. Účastníci stretnutia ocenili nezastupiteľnú úlohu týchto médií pri budovaní kultúry národa a atmosféry v spoločnosti. Skonštatovali, že predvianočná atmosféra, ktorú RTVS vytvára, prináša ľuďom pokoj, stíšenie a poukazuje na vnútorný  význam sviatkov. V diskusii sme sa nevyhli ani háklivým otázkam o prezentovaní témy rodiny v rámci bohoslužieb. Václav Mika uistil, že tieto otázky budú vyriešené v súlade so zákonom.

Arcibiskup Stanislav Zvolenský, priamy účastník Synody o rodine, porozprával o otázkach, ktorým sa synoda venovala. Poukázal na to, že Cirkev nemôže zatvárať oči pred realitou, v akej sa rodina teraz nachádza a v spolupráci s laikmi hľadá odpovede a riešenia. V diskusii sa prítomní dotkli aj konkrétnych situácií, témy pastorácii rozvedených, platnosti manželstva, romantického vnímania sobáša v kostole, realite spolužitia kresťanských párov pred manželstvom a tolerancii kresťanských rodičov voči tomuto spolužitiu. Cirkev vníma túto bolestnú situáciu a chce sa ňou zaoberať. Na druhej strane však morálne normy, ktoré nám dal Ježiš Kristus, nie sú predmetom dohody a hlasovania.

Fórum kresťanských inštitúcií sa naplno hlási ku slovám  z dokumentu 2. Vatikánskeho koncilu Apostolicam actuositatem 13,: „úsilie preniknúť kresťanským duchom zmýšľanie a mravy, zákony a štruktúry spoločnosti, uprostred ktorej človek žije, je zvrchovanou úlohou a povinnosťou laikov, ktorú iní nikdy nemôžu náležite splniť.“