Príhovor predsedníčky FKI na Konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Príhovor predsedníčky FKI na Konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

KonferenciaDňa 1.12. 2014 bol na rokovaní Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť schválený návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Keď som však participatívne sedela na tomto rokovaní s právom mlčať, a počula som poďakovanie pánovi ministrovi za text stratégie, vtedy som si uvedomila, že to je hra a z hľadiska sledujeme javisko. Darmo sa Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť citlivo zaoberala celým textom a hľadala konsenzus so všetkými zúčastnenými a venovala čas celospoločenskej diskusii. Táto snaha bola nabúraná. Osobne predpokladám, že to má byť predovšetkým akási poistka v súvislosti so zmienkou o rodine a manželstve v ústave a s vyhlásením referenda. Je podivné, že v čase napätej sociálnej situácie sa téma ľudských práv sústreďuje prednostne na úzku tému lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb a rodovej rovnosti, o čom svedčí aj tento panel.

1. Celoštátna stratégia ľudských práv totiž rieši v ÚLOHE č. 5. úpravu spolužitia nezosobášených párov, čo môže znamenať aj registrovaných partnerstiev. Táto otázka nebola v celom procese tvorby Stratégie predmetom otvorených diskusií a jej začlenenie do novej verzie Stratégie na poslednú chvíľu, ako „VEĽKÉ PREKVAPENIE“ , pokladáme za cynizmus v najvyššej forme, najmä v súčasnej spoločenskej klíme.

2. V pripomienkovom procese Fórum kresťanským inštitúcií požadovalo, aby prílohy neboli súčasťou vlastného textu. V novej verzii stratégie bola ich dôležitosť ešte zvýraznená a boli povýšené na „zásadné rámce pre tvorbu budúcich verejných politík“. Osobitne je v rozpore s deklarovaným duchom samotnej Stratégie príloha číslo 8. Výsady, ktoré chce štát zabezpečiť pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby, nie sú samozrejmosťou pre skutočne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

3. Napriek tomu, že sme požadovali do Stratégie začleniť slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, naša požiadavka nebola zohľadnená. Tieto slobody zaručuje Listina základných práv a slobôd doplnená početnými medzinárodnými zmluvami. Odporúčania v tomto zmysle boli Slovenskej republike adresované aj v rámci prvého cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a vybraných odporúčaní zmluvných orgánov (2007 – 2011).

4. Fórum kresťanských inštitúcií požadovalo začleniť do Stratégie aj právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, keďže toto právo je zakotvené v základných ľudskoprávnych dokumentoch ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Deklaráciu, ako všeobecný katalóg ľudských práv uznáva aj samotný text Celoštátnej stratégie ľudských práv SR a odvoláva sa ňu.

Jeden a pol roka, ktoré sme všetci venovali tzv. participatívnemu procesu, vyšli nazmar, aspoň čo sa týka textu stratégie. Ja stále verím v túto krajinu, ako dobré miesto pre všetkých, v zdravý rozum, v demokraciu a v diskusiu. Sme na ňu ochotní a pripravení, ale ako partneri a nie štatisti.

Keď budú na Slovensku riadne fungovať a budú rešpektované legitímne ľudskoprávne ustanovizne – Ústavný súd, Verejný ochranca práv, Národné stredisko pre ľudské práva, nebude treba vytvárať paralelné štruktúry a stratégie s nejasným obsadením a kompetenciami.

Teší ma, že kresťania si uvedomili svoju spoločenskú zodpovednosť a sú aktívnejší vo verejnom živote. Stav spoločnosti na Slovensku nás pobáda k tomu, že sa chceme viac angažovať v dôležitých témach a konštruktívne pomôcť riešeniu závažných spoločenských, etických a sociálnych problémov. Mám pocit, že teraz je doba radikálov. My, ktorí sa snažíme budovať niečo pomaly a systematicky, sme neviditeľní a nepočutí vo verejnej diskusii. Odpoviete mi, že sme sa mohli zúčastniť workshopov, byť v niektorých pracovných skupinách, dokonca teraz v tomto paneli mám slovo. Ďakujem Vám aj pánu predsedovi vlády za túto príležitosť a snahu o otvorený dialóg a myslím to úprimne, v mene všetkých našich členských organizácií. Len by som chcela, aby tento dialóg, ktorý trval takmer dva roky mal aj participatívnu koncovku – aby aspoň jedna zásadná pripomienka, ktorú sme my a naši členovia podali, sa objavila v záverečnom texte, aby aspoň jedna naša ľudskoprávna priorita, ktorú sme chceli doplniť, figurovala medzi prioritami tohto dokumentu. Je mi zo srdca ľúto keď vidím, že toto nie je ani minimálny spoločný menovateľ a že na poslednú chvíľu sa do textu dostali veci, s ktorými veľká časť spoločnosti nesúhlasí. Môžete mi oponovať, že ľudské práva nikdy nebudú predmetom celospoločenského konsenzu. Nie je to pravda, hrdo sa hlásime k Všeobecnej deklarácií ľudských práv a pripomíname, že nie všetky práva, ktoré boli slávnostne deklarované pred viac ako 60 rokmi sú dnes na Slovensku samozrejmosťou. Mnohé z nich však táto Stratégie žiaľ nerieši. Pre túto nevyváženosť pokladáme celý dokument za neprimeraný a protisociálny.

Príhovor predniesla predsedníčka FKI Katarína Hulmanová na Konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorú zorganizovalo Ministestvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 8. decembra 2014.