Zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií rokovali s predsedníčkou Ústavného súdu pani JUDr. Ivetou Macejkovou, PhD. o stave ľudských práv na Slovensku

Zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií rokovali s predsedníčkou Ústavného súdu pani JUDr. Ivetou Macejkovou, PhD. o stave ľudských práv na Slovensku

Stretnutie s Ivetou Macejkovou, predsedníčkou ÚS SR, 27. marca 2014Stretnutie sa konalo z iniciatívy Fóra kresťanských inštitúcií (FKI). Predsedníčka FKI Katarína Hulmanová, podpredseda FKI Pavol Kossey a bývalý predseda FKI František Neupauer sa zaujímali o reálny stav dodržiavania ľudských práv na Slovensku ako aj o možných opatreniach na zlepšenie stavu v tejto oblasti. Predsedníčka Ústavného súdu SR (ÚS SR) ich okrem iného informovala o relevantnej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) osobitne vo vzťahu k právu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právu na súdnu ochranu. Informovala tiež o rozhodnutiach ESĽP týkajúcich sa adopcie detí.

S predsedníčkou ÚS SR si vymenili názory k pripravovanej Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (Stratégia). Ivetta Macejková účastníkov stretnutia informovala o tom, že vyvinula iniciatívu vo vzťahu k prípravám Stratégie a ponúkla možnosť participovať na jej príprave analýzou rozhodovacej činnosti ÚS SR, pretože Ústavný súd SR ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti rozhoduje o porušovaní základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike a disponuje vlastnými analýzami rozhodovacej činnosti v tejto oblasti, ktoré odrážajú aktuálny stav porušovania základných ľudských práv a slobôd na Slovensku. Tento stav odzrkadľujú okrem iného aj štatistické údaje o rozhodovacej činnosti ÚS SR za uplynulý rok, keď celkový počet rozhodnutých sťažností dosiahol v roku 2013 výšku 17 933.

Z tohto počtu bolo 701 sťažností, v ktorých sťažovatelia namietali porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prejednanie veci v primeranej lehote) z toho v 212 nálezoch vyslovil porušenie týchto práv. V tom istom roku ústavný súd rozhodol o 17 232 sťažnostiach, v ktorých sťažovatelia namietali porušenie čl. 46 ods.1 a 2 ústavy a čl. 6 dohovoru z toho v 76 nálezoch vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.

V prípade práv maloletých ústavný súd konštatoval v období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 ich porušenie v 5 nálezoch. Sťažovatelia v nich namietali najmä porušenie čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa (záujem dieťaťa musí byť prvoradý pri akejkoľvek činnosti) a čl. 12. ods. 1 a 2 Dohovoru o právach dieťaťa (právo dieťaťa slobodne vyjadrovať svoje názory k záležitostiam, ktoré sa ho týkajú), ale aj čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo na súdnu a inú právnu ochranu), čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov), čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote) ako aj čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (právo na súdnu a inú právnu ochranu).

Predsedníčka ÚS SR upozornila na štatistku z obdobia od 1.1. 2007 do 10.3.2014, z ktorej vyplýva, že z počtu 132 488 jednotlivých najčastejšie namietaných porušení základných práv. predstavuje 37,42% námietok na porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, 33,30% námietok na porušenie práva na súdnu ochranu a 16,15% námietok na porušenie práva vlastniť majetok. Počet námietok o porušení zákazu diskriminácie tvorí 11,77% a patrí mu v spomínanom období štvrtá priečka. Napriek uvedenému počet rozhodnutí, v ktorých by ústavný súd vyslovil porušenie zákazu diskriminácie nie je vysoký.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že ak by sa pri tvorbe Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike zohľadnili aj tieto fakty, navrhované opatrenia môžu byť veľmi konkrétne a cielené.

Zástupcovia FKI vyjadrili svoje výhrady k procesu, ako sa Stratégia pripravuje. Poukázali na fakt, že vzhľadom na jednostranné personálne zloženie výkonných orgánov sa nezdá reálne možné, aby dospeli k široko akceptovateľnému dokumentu, ktorý by predstavoval skutočný pokrok v ochrane a podpore ľudských práv na Slovensku.