Deň ľudských práv na Spišskej Kapitule

Deň ľudských práv na Spišskej Kapitule

Deň ľudských práv na Spišskej Kapitule
Deň ľudských práv na Spišskej Kapitule

Pri príležitosti dňa ľudských práv  sa na Spišskej Kapitule v piatok a v sobotu 9. a 10.12.2011 konalo už tretie spoločné zasadnutie rád a komisií KBS, zameraných na agendu ľudských práv, solidarity a sociálnej pomoci. Zúčastnili sa ho spišský pomocný biskup Andrej Imrich, predseda Rady Iustitia et Pax, košický  arcibiskup Bernard Bober, predseda Rady pre Rómov a menšiny, bratislavský eparcha Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS a zástupcovia inštitúcií, ktoré poskytujú rôzne formy pomoci núdznym na Slovensku. Okrem diecéznych charít, ktoré majú navýchodnom Slovensku dominantné postavenie v poskytovaní pomoci núdznym, sú to rehoľné spoločenstvá  a rôzne spolky a združenia. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie stavu v realizácii aktuálneho pastoračného plánu Katolíckej cirkvi v časti PASTORÁCIA NÚDZNYCH. Účastníci stretnutia sa navzájom informovali o problémoch aj dobrých príkladoch z „terénu“.  Prezentované boli cenné príklady účasti  farských charít a malých spoločenstiev dobrovoľníkov na zmierňovaní chudoby a pastorácii núdznych na Slovensku. Tieto iniciatívy však vo viacerých  našich mestách a obciach chýbajú. Preto  prítomní záverom konštatovali , že je potrebné viac sa zamerať  na formáciu a scitlivenie kňazov i veriacich ľudí vo farnosti k poskytovaniu rôznych foriem pomoci a ľudského kontaktu núdznym.  Viac citlivosti a ochoty zapojiť sa do dobrovoľníckej služby je potrebné čerpať zo sviatostí a Sv. písma.

Otec biskup Andrej Imrich, predseda rady Iustitia et Pax  sa vo svojom príhovore venoval rozmeru etiky v našom konaní aj v súčasnom dianí. Uviedol, že Cirkev má kompetenciu vyjadrovať sa k problémom v spoločnosti, ale je potrebné aby zostala v oblasti svojich kompetencií a tém a tuná s odvahou predstavila svoje stanovisko, i keď často nie je vôľa ho počúvať. Ďalej podčiarkol, že princíp solidarity je princípom platným pre obe strany – pre darcu aj obdarovaného. Obdarovaný solidaritu prejavuje tým, že prijatý dar zhodnotí alebo použije lepšie, ako by ho použil darca. Otec arcibiskup Bernard Bober, predseda Rady pre Rómov a menšiny, a Don Peter Bešényi, jej tajomník,  prezentovali činnosť rady a jednotlivých iniciatív, ktoré sa venujú pastorácii Rómov. Jeden človek nezmení svet, ale môžeme v jednom človekovi zmeniť jeho celý svet. To je úloha nás, aj pomocou evanjelia, zanietenia a ideálov, ktoré nosíme v sebe, hľadať cesty, ako  prísť na koreň chudoby a núdze a s touto motiváciou pomáhať jednotlivo aj v rodinách,  aj v zariadeniach. Stretli sme sa nie preto, aby sme ešte lepšie videli priepasť biedy a boli malomyseľní. Ale aby sme si povedali a povzbudili sa, že treba mať ešte väčšiu lásku, aby sme nedohasili, to čo zháša a to čo je nalomené, aby sme celkom neulomili. Treba aj nad  tým uvažovať, že keď niekoho dvíhame, aby to nebolo k jeho pádu. Treba rozmýšľať nad tým, do akého prostredia ho dvíhame, aby to nebolo opak toho, čo sme chceli urobiť. Povzbudil prítomných, ktorí sa venujú sprevádzaniu a sociálnej pomoci núdznym, aby našli dostatok síl pre seba aj pre iných, aby neochabovali a vytrvali na ceste pomoci, napriek tomu že  nebudú veľké úspechy. Niet horšie ako začať a hneď malomyseľne skončiť.

Stretnutia sa zúčastnili viaceré aktívne farské charity a iniciatívy – Smižany, Ľubica, Spišská Nová Ves, Prešov Sekčov, Košice Poľov. Prítomní boli povzbudení ich svedectvom. Je vidno, že ak sa dáme vo farnosti k dispozícii, nemusí nás byť ani veľa, s Božou pomocou sa dá aj motivovať druhých k pomoci, aj sprevádzať a pomáhať núdznym aj z mála, ktoré máme. Pani Kurtová z Prešova, ktorá sa dlhodobo venuje sprevádzaniu onkologických pacientov, ukázala tiež povzbudivý príklad individuálnej iniciatívy. Jeho  výsledkom je činnosť skupiny, ktorá sa venuje onkologickým pacientom v Prešove a vytvorenie 2 pracovných miest pre denné centrum. Poukázala najmä na to, že mnohí chcú pomáhať, ale ostýchajú sa a nevedia, akým spôsobom a v akej oblasti by mohli niečo prospešné urobiť. Ďalším príkladom osobnej iniciatívy je štipendijný program pre mládež, ktorým Jozef Červeň, kňaz spišskej diecézy, podporuje deti z núdznych rodín. Pavol Vilček a Cyril Korpesio, riaditelia spišskej a košickej charity,  informovali o činnosti SKCH, o potravinovej pomoci a predstavili plány a perspektívy Slovenskej katolíckej charity do ďalšieho roka. Charitné zariadenia aj zariadenia niektorých komunít, ako je napríklad Komunita Kráľovnej pokoja a Inštitút Krista Veľkňaza, sa už dlhodobo venujú profesionálnej práci v sociálnej oblasti a majú aj  bohaté praktické skúsenosti, aj teoretické poznatky z oblasti legislatívy, ktoré dávajú k dispozícii začínajúcim sociálnym zariadeniam a dobrovoľníckym iniciatívam. Rehoľné spoločenstvá zastupovala sestra Benjamína, SCSC, ktorá je predsedníčkou cirkevno – sociálnej komisie  Konferencie vyšších predstavených ženských reholí.  František Drozd z Katolíckej univerzity v Ružomberku predstavil na stretnutí návrh podporného systému pre sociálnych poradcov.

Stretnutie bolo svedectvom jednoty a spoločného úsilia všetkých zúčastnených rád a komisií, ale aj  profesionálnych a dobrovoľníckych iniciatív a aktivít akademického prostredia a potvrdilo správnosť tendencie úzko spolupracovať. V nasledujúcom roku chceme dať dôraz na scitlivenie a vzdelávanie  ľudí vo farnostiach, rozvoj aktívnych spoločenstiev na lokálnej úrovni,  ich spoluprácu, sprevádzanie, možnosť vzájomnej výmeny skúseností  a zviditeľnenie v rámci diecéz. Milosrdenstvo a otvorené srdce je nevyhnutným nástrojom pastorácie vo farnosti. Je dôležité, aby aj kňaz bol citlivý na sociálne výzvy vo svojej farnosti, i keď situácia je v niektorých regiónoch náročná a výsledky sú takmer nulové –  je farárom všetkých veriacich.  Je dobré, keď vie zapojiť aj laikov. Na mnohých miestach, kde vznikajú dobrovoľnícke iniciatívy, sú za tým aj kňazi, ktorí povzbudili a usmernili takúto iniciatívu. Sociálna subkomisia bude tieto príklady dobrých iniciatív uverejňovať na stránke www.social.kbs.sk.

Ďalšou prioritou naďalej ostáva sieťovanie sociálnych iniciatív, najmä na úrovni diecéz, aby boli efektívnym nástrojom pre diecézneho biskupa. Je nevyhnutné udržať a podporiť profesionálne sociálne služby, ako je napr. opatrovateľská služba,  ale zároveň spájať profesionálne služby s dobrovoľníckymi činnosťami ľudí vo farnostiach a združeniach, aby pomoc Cirkvi bola čo najúčinnejšia.

Otec arcibiskup Bober podčiarkol, že misie nie sú v súčasnej dobe iba doménou kňazov, ale množstvo iniciatív funguje v jednote kňazov, laikov a zasvätených. Cirkev stále nachádza nové spôsoby a vždy je vnímavá na podnety zhora. Je to náročná oblasť,  chce to priekopníkov, pionierov, práca nie je len  v teréne ale aj v oblasti legislatívy a spolupráce s inými subjektmi v treťom sektore a so štátnou správou a samosprávou.

Na záver otec biskup Peter Rusnák, iniciátor tohto stretnutia povzbudil prítomných: „Pozrite sa na tú prácu, ktorá sa vykonala a vždy budete musieť skonštatovať, že to je zázrak. Pri všetkých ťažkostiach to dielo dnes stojí, napreduje, rastie, kvitne a prináša plody. Keď sa človek vznesie hore,  vidí ten Boží zámer a Božie dielo, na ktorom sme smeli byť účastní, v tejto oblasti, bez nejakých zreteľných úspechov, bez medailí, bez odmien, stále pracujete a prichádzate na tieto stretnutia s novými a radostnými skutočnosťami. Želám Vám veľa Božích milostí, pokoja a odvahy, i keď pravdepodobne budete i v tomto čase vyrušovaní svojimi klientmi. Neklesať na duchu. To je obraz Spasiteľa, ktorý prišiel v jasliach, prišiel ako chudobný na svet. Prineste odvahu a radosť do svojich komunít.“

Mária Biksadská
Katarína  Hulmanová