Centrálny výbor nemeckých katolíkov ZDK

Centrálny výbor nemeckých katolíkov ZDK

Centrálny výbor nemeckých katolíkov – ZDK www.zdk.de (Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken) je strešná organizácia   predstaviteľov diecéznych rád a katolíckych laických a apoštolských hnutí, združení a inštitúcií a ďalších osobností z Cirkvi a spoločnosti. ZDK je inštitúcia uznaná Nemeckou biskupskou konferenciou, ktorá má  v zmysle dekrétu II. Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov koordinovať laický apoštolát a podporovať apoštolskú činnosť Cirkvi. Členovia ZDK prijímajú rozhodnutia vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

 

ZdK má podľa štatútu nasledujúce úlohy:

–      sleduje vývoj v spoločenskom,  politickom a cirkevnom živote a reprezentuje záujmy katolíkov voči verejnosti;

–      dáva podnety na apoštolské pôsobenie Cirkvi a katolíkov v spoločnosti

–      podieľa sa na  rozhodnutiach v Cirkvi na naddiecéznej úrovni a radí Nemeckej biskupskej konferencii v otázkach spoločenského, štátneho a cirkevného života

–      pripravuje, vedie a realizuje veľké iniciatívy katolíkov vo verejnom priestore,  ako napr. Nemecké katolícke dni (bývajú cca raz za 2 roky, vždy v inej diecéze, v roku 2016 boli v Lipsku 100. katolícke dni)

–      berie vážne medzinárodné výzvy a angažuje sa aj v  zahraničí a na medzinárodnej úrovni a prispieva k ich naplneniu a vykonávaniu (napr. nadácia Renovabis);

–      ZDK vychádza z presvedčenia, že kresťania sú na základe svojej viery povolaní k tomu, aby sa vložili do utvárania sveta v zmysle hodnôt, ktoré vyznávajú a v solidarite s ľuďmi svojej doby. Kresťania sú súčasťou spoločnosti a identifikujú sa s ňou. Zároveň však majú voči spoločnosti kritický odstup. V tomto odstupe sa jasne odzrkadľuje kresťanská sloboda a poznanie, ktoré presahuje pozemskú existenciu.

–      Kresťania musia hľadať cesty solidarity. Tieto cesty hľadajú vo vzájomnom dialógu a v dialógu so všetkými ľuďmi dobrej vôle a so všetkými,  ktorí rešpektujú dôstojnosť každej ľudskej osoby. Najmä v súčasnej kultúrnej a spoločenskej situácii sa ukazuje nutnosť dialógu stále výraznejšie.

–      Práve laici majú žiť túto úlohu a potrebu dialógu a solidarity v sekularizovanom prostredí, v manželstve a rodine, v susedstve,  v práci a voľnom  čase. Laici sú tí, ktorí prinášajú posolstvo Cirkvi v politike a ekonomike, vo vede a kultúre. Laici sú to, kto prináša svojským spôsobom otázky sveta ako témy pre Cirkev. Cez laikov je Cirkev prítomná vo svete, a cez laikov je svet prítomný v Cirkvi.

–      Laici sú Boží ľud v súčasnej spoločnosti  a spoločnosť v dnešnej Cirkvi: v rozličných formách  skupín, združení, iniciatív, rád a hnutí laického apoštolátu.

–      Boží ľud, ktorý má vybudované takéto štruktúry a príležitosti , sa nezaoberá len sám sebou, ale oveľa viac sa orientuje na misijnú starostlivosť o svet, na jeho spoluutváraní vo svetle viery. Iba tak môžu  laici stelesňovať Cirkev vo svete a zároveň vnášať a stelesňovať otázky a nádeje sveta v Cirkvi. V tomto zmysle je aj ZDK Cirkvou vo svete a svetom v Cirkvi.

 

„Sloboda Cirkvi je matkou lepšej budúcnosti pre Nemecko.“ To je základná myšlienka katolíckeho zväzu Nemecka, ktorá zaznela už v roku 1849.

Rok 1848 nebol len revolučným rokom, bol aj rokom zrodu iniciatívy, ktorá nesie názov Nemecké katolícke dni a z čoho vznikol aj ZDK.

 

Valné zhromaždenie ZDK  má okolo 230 členov. 97 členov je zvolených spomedzi zväzov katolíckych organizácií Nemecka (AGKOD), 84 členov sú zástupcovia diecéznych rád, 45 členov sú osobnosti. Koná sa dvakrát do roka, trvá spravidla 2 dni. Stanovuje línie pre prácu ZDK.

 

Diecézne rady laikov majú za úlohu spájať sily laického apoštolátu na diecéznej úrovni, koordinovať činnosť a podieľať sa na  zodpovednosti v spoločenskom a cirkevnom živote. Ich členovia pochádzajú z dekanátnych rád,  farských rád, ale aj hnutí, združení  a iniciatív v biskupstve.

 

AGKOD je platforma 125 katolíckych zväzov, hnutí, spoločenstiev, stavovských zväzov, zamestnaneckých zväzov, sekulárnych inštitútov, iniciatív…, ktoré pôsobia v naddiecéznej úrovni. Spolu majú okolo 6 miliónov členov. V 19. storočí predstavovali významnú občiansku silu pre nemeckú Cirkev. Z tejto doby aj pramení zmysel pre prevzatie zodpovednosti  a zodpovedné konanie vo vlastnom mene, čo predstavuje významnú tradíciu spoločenského apoštolátu. AGKOD si volí spomedzi seba 97 delegátov do Valného zhromaždenia ZDK.

 

Valné zhromaždenie volí

prezídium: prezident, 4 viceprezidenti, generálny sekretár, duchovný asistent

hlavnú radu: prezídium, hovorcovia k jednotlivým témam, 15 ďalších  členov

Valné zhromaždenie zriaďuje

Tematické okrúhy:

–      Základné pastorálne otázky

–      Politické a etické otázky

–      Hospodárstvo a sociálne záležitosti

–      Vzdelanie, kultúra a médiá

–      Otázky rodinnej politiky

–      Udržateľný vývoj a globálna zodpovednosť

–      Európska spolupráca a interkultúrne otázky

 

Generálny sekretariát

sa venuje koordinácii a hospodáreniu, má tlačové oddelenie a P.R., pracovnú skupinu Cirkev a spoločnosť, pracovnú skupinu Katolícke dni a veľké podujatia

Podliehajú mu aj okrúhle stoly k témam:

–      Židia a kresťania

–      moslimovia a kresťania

 

Spoločná konferencia

Má členov 10 biskupov a 10 členov ZDK. Stretáva sa dvakrát do roka.

 

Nám Slovákom je známa dielo solidarity  Renovabis. Renovabis je dielo solidarity nemeckých katolíkov  s postsocialistickými krajinami strednej, východnej a južnej Európy. Podporuje svojich partnerov v obnove krjiny v pastorčnej, sociálnej a spoločenskej oblasti. Renovabis bol založený v marci 1993 Nemeckou biskupskou konferenciou DBK a Centrálnym výborom nemeckých katolíkov ZDK. Generálny sekretár ZDK Stefan Vesper je členom správnej rady Nadácie Renovabis. (www.renovabis.de)