Valné zhromaždenie FKI vyzvalo k solidarite s tými, ktorí v pandémii znášajú najväčšiu záťaž služby

Valné zhromaždenie FKI vyzvalo k solidarite s tými, ktorí v pandémii znášajú najväčšiu záťaž služby

23. marca 2021 sa uskutočnilo vôbec prvé online valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Koná sa každoročne v blízkosti výročia Sviečkovej manifestácie.

Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 24 členských organizácií a členovia predsedníctva. FKI je platformou pre spoluprácu kresťanských organizácií za účelom vnášať do spoločnosti kresťanské princípy.

V úvode si účastníci vypočuli video pozdrav Dr. Christiana Hartla, výkonného riaditeľa RENOVABIS (Nadácia pomoci nemeckej cirkvi krajinám východnej Európy).

Na začiatku zazneli slová videoposolstva  od výkonného riaditeľa partnerskej nadácie Renovabis, Povzbudil členov FKI, aby sa neobávali aktívne vstupovať do spoločnosti a aby neprenechávali politické rozhodnutia len iným. „V súčasnosti sú v mnohých krajinách demokratické výdobytky, základné hodnoty, sloboda a práva, úctivé zaobchádzanie s inak zmýšľajúcimi výrazne ohrozené populistickými tendenciami. Ako kresťania sa môžeme proti týmto tendenciám postaviť. Je dôležité, aby bolo v spoločnosti počuť váš hlas!“ – vyjadril Christian Hartl podporu tejto snahe. Ocenil aj budovanie iniciatívy Kresťan na vidieku a vyzdvihol dôležitosť vidieckych oblastí pre spoločnosť a pre Cirkev.  Vyjadril tiež ochotu ďalej podporovať projekty FKI.

V rámci pracovnej časti, ktorej súčasťou bolo aj zhodnotenie práce a nasledovala podnetná diskusia. Nasledovala sumárna informácia o činnosti FKI v období od 2017 – 2021, o hospodárení FKI za ostatný rok a predstavenie a schválenie plánov do budúcnosti. Medzi dôležité zmeny patrí nová vizuálna identita FKI (logo a komunikačná stratégia). Zvýraznila sa aj vizuálna identita iniciatív, ktoré vznikli na pôde FKI – Deň rodiny a Kresťan na vidieku. Z hľadiska vnútorného fungovania je snaha viac osamostatniť výkonnú a riadiacu zložku, aby sa predsedníctvo mohlo efektívnejšie venovať strategickému smerovaniu FKI. Ukazuje sa, že stále narastajúce množstvo úloh si vyžaduje aj pozíciu profesionálneho výkonného riaditeľa.

FKI sa postupne viac sústreďuje na celoslovenské kampane a iniciatívy – Kresťan na vidieku, Nedeľa patrí rodine, Nádej v čase korony, #prihlasimeSa. FKI chce prinášať na Slovensko nové témy a projekty. Takýmto projektom je napr. Kresťan na vidieku, ktorý podporuje všestranný rozvoj vidieka v zhode s kresťanskými princípmi. FKI sa chce dotýkať hlavne oblastí, ktoré nedokážu primerane pokryť jednotlivé organizácie napr. celoslovenská komunikácia Deň rodiny, Voľná nedeľa, #prihlasimeSa, spravodlivé prerozdeľovanie verejných zdrojov, strategický fundraising a pod. V tomto kontexte možno vnímať aj pripravovanú online diskusiu ODVAHA DNES, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 25.3. o 19:00, pri príležitosti 33 výročia Sviečkovej manifestácie. 

Hlavnou témou živej diskusie bolo, ako by malo FKI ešte efektívnejšie plniť svoju víziu, aby bolo kresťanov v spoločnosti lepšie počuť. Nemalo by byť vo svojich verejných vystúpeniach častejšie kritické? Ako by FKI mohlo pomôcť svojim členským organizáciám napr. pri získavaní grantov vo VÚC, či na komunálnej úrovni? Niektorí členovia FKI vyzývali predsedníctvo, aby razantnejšie vstupovalo do verejného priestoru a považovalo svoj mandát hovoriť v mene členských organizácií za silnejší. Diskusia vyjasnila, že FKI sa snaží vyhýbať extrémnym polohám a chce predstavovať zodpovedný, vyvážený a uvážený prístup. Mali by prevažovať tvorivé, pozitívne návrhy oproti kritickým. A kritika by mala byť vždy čím konštruktívnejšia.  FKI nemá vstupovať do všetkých tém, ktoré iniciujú jej členovia, ale v duchu subsidiarity vstupovať tam, kde je to jasne na prospech veci. 

Diskusia priniesla pre obdobie pandémie aj jedno konkrétne odporúčanie všetkým svojim členom i všetkým ľuďom dobrej vôle. Sú profesie, ktoré sú v súčasnej náročnej situácii extrémne zaťažené a mnohí títo ľudia sú na pokraji svojich fyzických i psychických síl – napr. anestéziológovia, pneumológovia, pracovníci na COVID oddeleniach, pracovníci pomáhajúcich a poradenských profesií, ako psychiatri, psychológovia, pracovníci charity a podobne. Podpredseda FKI Pavol Kossey účastníkov povzbudil: “Preukazujme živú a neformálnu solidaritu! Majme otvorené oči a ľuďom, ktorí slúžia spoločnosti v takýchto náročných podmienkach, ponúknime svoju pomoc. Môže to byť napr. stráženie detí, pomoc pri robení úloh, zabezpečenie nákupu. Láska má fantáziu.”

Na záver zhromaždenie volilo predsedu. V tajnom hlasovaní na ďalšie tri roky potvrdil svoj mandát Tomáš Kuzár, ktorý sa tak stal opätovne predsedom FKI. V záverečnom pozdrave staronový predseda zdôraznil: “FKI je také silné, ako silné sú členské organizácie.” Povzbudil tak štatutárov k spolupráci a ďalšiemu budovaniu spoločnej platformy.

Katarína Hulmanová a Pavol Kossey