V Prešove sa prezentovali sociálne iniciatívy a zariadenia sociálnych služieb

V Prešove sa prezentovali sociálne iniciatívy a zariadenia sociálnych služieb

V sobotu, 18. mája sa v obchodnom centre EPERIA uskutočnil ďalší Veľtrh sociálnych aktivít (VSA), ktorý Fórum kresťanských inštitúcií organizuje už trinásty rok.

Zišli sa na ňom zástupcovia 24 zariadení a iniciatív, nepriamo ich bolo zastúpených oveľa viac. VSA v Prešove bol tak jedným z najväčších a najpestrejších v histórii týchto osobitých stretnutí. FKI organizuje VSA najčastejšie v obchodných centrách a to preto, aby práve na mieste, kde ľudia nakupujú a napĺňajú potreby svoje i svojich blízkych, upozornilo na to, že sú medzi nami aj menej šťastní, ktorí trpia pre nedostatok zdravia, financií či domova a bez pomoci zvonka neprežijú, resp. budú žiť hlboko pod ľudskú dôstojnosť.

Väčšina zastúpených inštitúcií okrem rôznych tlačených materiálov prezentovalo aj množstvo rôznych výrobkov, ktoré vytvorili šikovné ruky klientov pod vedením obetavých kreatívnych pracovníkov jednotlivých zariadení. Mnohé výrobky boli skutočne obdivuhodné a mali svoju umeleckú hodnotu.

Na VSA boli zastúpené tri katolícke charity – Gréckokatolícka Prešov, Spišská a Košická a prezentovali viaceré svoje zariadenia a služby. PSK bol zastúpený 3 zariadeniami. Zástupkyne Mestského úradu Prešov, odboru sociálnych služieb prezentovali domovy pre seniorov, denné stacionáre a denné centrum a ochotne informovali návštevníkov o možnostiach sociálnej pomoci v meste Prešov. Pozoruhodné bolo tiež prezentovanie činnosti 12 rôznych občianskych iniciatív a zariadení, ktoré zahrňovalo služby ľuďom bez domova, rómskej komunite, ľuďom na polceste, detskú škôlku pre marginalizované skupiny, ponuku voľnočasových aktivít pre mladých ľudí, opatrovateľskú službu, pobytové zariadenie pre ťažko zdravotne postihnutých klientov, denné stacionáre, poradenstvo v rôznych oblastiach, pomoc ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, či autistickým deťom. Únia nevidiacich a slabozrakých prezentovala rôzne optické a kompenzačné pomôcky. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si vyskúšali chôdzu s Bielou palicou “na slepo” pomocou simulačných okuliarov. Rodičia 15 detí predškolského veku využili možnosť merania zrakových parametrov prístrojom Plusoptix.

Vyvrcholením prezentácie bol program, ktorý hudobne obohatila mladá speváčka Monika Bačíková. Moderátorka Veronika Slaninková si na pódium postupne pozvala viaceré osobnosti, s ktorými urobila zaujímavé rozhovory. Predseda FKI, Tomáš Kuzár povedal: „Sme radi, že sme mohli opäť zorganizovať VSA v Prešove. Teší nás, že sa tu dnes zišlo toľko pomáhajúcich iniciatív. Trošku nám „neprialo“ krásne májové slnko, ktoré po viacerých chladných, upršaných dňoch vylákalo ľudí do záhrad a do prírody. Bolo to cítiť na nižšej návštevnosti. Ale som presvedčený, že VSA mal napriek tomu svoj význam.“ Fabián Novotný, zástupca riaditeľa úradu PSK prítomných medziiným informoval o zrealizovanom Projekte 600, ktorého cieľom bolo zabezpečiť, aby ľudia v sociálnych zariadeniach v PSK mali mzdu najmenej 600€. V súčasnosti už napĺňajú ciele Projektu 700. Taktiež informoval o Nadácii PSK pre podporu rodiny, ktorá pomáha rodinám vo vážnych problémoch. Riaditeľ Spišskej diecéznej charity Pavol Vilček pripomenul, že úroveň spoločnosti nemožno hodnotiť iba podľa rastu

HDP, či počtu vyrobených áut, ale najmä podľa toho, ako dokážeme pomôcť tým najzraniteľnejším. Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov, sa vyznal, akým veľkým zadosťučinením je pre neho stretnúť práve tu na VSA ich bývalého klienta, ktorý bol ešte pred štyrmi rokmi v ťažkej závislosti a ktorý je teraz už niekoľko rokov „čistý“ a mohol na pódiu spolu so svojim taktiež už „čistým“ kamarátom zahrať niekoľko piesní.

Pavol Kossey, podpredseda FKI sa vyznal: „Pre mňa ako hlavného koordinátora VSA v Prešove bolo osobitne potešujúce, že viacerí zástupcovia prezentujúcich organizácií sa mi osobitne poďakovali za to, že sa mohli navzájom porozprávať, vymeniť si skúsenosti, nadviazať bližšiu spoluprácu a povzbudiť sa do svojej ďalšej práce.“

Prítomní zástupcovia zariadení sociálnych služieb aj dobrovoľníci využili VSA na živú výmenu skúseností a na otvorenú diskusiu. Ich odporúčania vychádzajú z hlbokého a širokého poznania reálnych problémov a celkovej situácie na Slovensku.

Pracovníci sociálnych služieb vnímajú viaceré aktuálne ohrozenia činnosti týchto zariadení – urgentne najmä v oblasti krízovej intervencie. V súvislosti s vyhláškou MZ č.259/2008 Z.z. spolu s ďalšími súvisiacimi predpismi ohľadom požiadaviek na budovy, v ktorých sa sociálne služby poskytujú, si uvedomujú, že úmysel zákonodarcu bol zrejme dobrý a snažil sa nastaviť čo najlepšie podmienky pre ľudí, ktorým sa pomoc poskytuje. Avšak všeobecné nastavenie vysokých technických a personálnych štandardov pri nedostatočne financovaných sociálnych službách je častokrát brzdou a v mnohých prípadoch má likvidačný vplyv a vedie k zavretiu fungujúcich zariadení. Tým sa nielen zvýši nedostupnosť ale sa zvýši aj cena u tých, ktorí ostanú.

Viacero problémov vidia aj v zákone č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Napr. aj keď bol opakovane novelizovaný, v oblasti krízovej intervencie finančný príspevok na nocľahárne nebol valorizovaný už od roku 2012, hoci minimálna mzda a príplatky za prácu v noci sa odvtedy zákonmi zvýšili o viac ako 50%. Tým na prevádzkovateľov nocľahární vzniká finančný tlak, ktorý je v konečnom dôsledku likvidačný. Ďalšími vypuklými problémami v súvislosti so zákonom 448/2008 sú napríklad: nedostatočné financovanie opatrovateľskej služby, potreba zreálnenia vzorcov pre výpočet finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby, investičné dlhy v dôsledku nedostatočného financovania.

Osobitne alarmujúco vnímajú situáciu, že sa bude musieť zavrieť viacero útulkov a najmä nocľahární pre ľudí bez domova, čo počas tuhej zimy môže mať fatálne následky.

Diskusia so zástupcami prítomných inštitúcií ukázala, že kvalitu sociálnych služieb považujú za dôležitú, ale to, čo v konečnom dôsledku jediné zabezpečí vnútornú spokojnosť všetkých zúčastnených – tak prijímateľov sociálnej služby ako aj jej poskytovateľov – je ľudskosť. V centre musí byť človek. V sociálnych službách sú potrební ľudia predovšetkým so “srdcom” až potom s “papierom”. Preto si vážia každého, kto je ochotný sa obetovať a pomáhať, kto vnáša do zariadení zodpovednosť, radosť a nádej a prináša spokojnosť núdznym.

Dostupnosť sociálnych služieb a ich kvalita nie sú, žiaľ, spojené nádoby. Kvalitu nemožno ignorovať, ale v reálnom živote je zrejme nutné na prvom mieste zabezpečovať dostupnosť. Ľudia bežne žijú aj bez umývadla v spálni, bez klimatizácie, bez ciachovaného teplomera v chladničke. Zariadenia sociálnych služieb to však musia mať a musia za to platiť. Je to ten najlepší príspevok k ich kvalite?

Čaká nás obdobie obrovského tlaku na sociálne služby. Zvyšuje sa demografická nerovnováha a súčasne do zrelého veku v celej Európe prichádza najsilnejšia povojnová generácia, ktorá v nadchádzajúcich desiatich rokoch bude postupne odkázaná na sociálnu pomoc. Slovensko je nasituáciu slabo pripravené. U nás sú – aj v dôsledku dedičstva komunizmu – najrozšírenejšie pobytové služby, až potom opatrovateľská starostlivosť, ešte menej denné stacionáre a najmenej poradenstvo. A realita je taká, že opatrovateľská starostlivosť sa neposkytuje až v 2/3 miest a obcí, viaceré denné stacionáre sa zatvárajú a poradenstvo v regiónoch sa rozvíja pomaly. Teda najnákladnejšie služby sú najmasovejšie a celá pyramída sociálnych služieb je postavená akoby na hlavu. Situácia sa komplikuje, pretože pobytové sociálne služby majú existenčné problémy kvôli nevyhovujúcemu vzorcu v zákone na výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku. Je tiež systémová chyba v určovaní cien pre prijímateľov. Vychádza totiž z nákladov v minulom roku. Vzhľadom na prebiehajúce zmeny, napr. zvýšená minimálna mzda, príplatky za nočnú prácu, dovolenkové poukazy, nárast cien energií, vzniká neudržateľný finančný tlak. Je tu tiež tlak na jednotlivých zamestnancov sociálnych služieb, ale aj na celé tímy, aby odišli pracovať za výhodnejších podmienok do zahraničia. Kto sa postará o našich núdznych!?!

FKI ako platforma združujúca viac ako 60 kresťanských organizácií vidí v celom sociálnom systéme podstatnú úlohu rodiny. Fungujúca rodina je totiž schopná vyriešiť, resp. zabrániť vzniku väčšiny sociálnych problémov. Preto aj proklamovaná vízia deinštitucionalizácie sociálnej starostlivosti si zaslúži väčšiu pozornosť a konkrétnu podporu.

Zástupcovia prítomných iniciatív žiadajú kompetentných, teda Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby urýchlene iniciovali novelu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia a novelu Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, aby sa zohľadnila reálna situácia zariadení sociálnych služieb. Aby za daných podmienok mohli čím lepšie poskytovať svoje služby a aby sa zabránilo nezodpovednej likvidácii mnohých z nich.

Zložitý a komplexný systém sociálnych služieb sa nedá zmeniť z večera na ráno. Ale každá zmena k lepšiemu je nesmierne potrebná a zachraňuje životy a zlepšuje ich kvalitu!

Veľtrh sociálnych aktivít sa uskutočnil pod záštitou Milana Majerského, predsedu PSK a Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov. Akciu podporilo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Pavol Kossey, podpredseda FKI