Zástupcovia laických výborov sa stretli na rokovaní v belgickom Gente

Zástupcovia laických výborov sa stretli na rokovaní v belgickom Gente

V dňoch 14. – 16. júna 2019 sa v belgickom Gente stretli dve desiatky zástupcov národných laických výborov na Stretnutí predsedov Európskeho laického fóra (ELF). Slovenských laikov v ELF reprezentuje Rada pre laické apoštolské hnutia KBS a Fórum kresťanských inštitúcií (FKI). Na spomínanom stretnutí sa zúčastnil Pavol Kossey, podpredseda FKI, ktorý je v súčasnosti na štyri roky zvolený do Radiaceho výboru ELF.

Medzi hlavné témy patrila príprava budúceho študijného zhromaždenia ELF, ktoré sa koná každé dva roky. To budúce bude v júni 2020 v Madride a malo by predovšetkým pomôcť hlbšie objaviť krásu každodenného života kresťana. Predsedníčka ELF Josian Caproens z flámskej časti Belgicka zhrnula diskusie riadiaceho výboru. Pri návrhu témy predsedom národných výborov laikov okrem iného uviedla, že sa jej zdá, že “v spoločnosti, kde sa stráca náboženská viera, chýba referenčný bod, ktorý by dal spoločnosti stabilitu, pevný základ orientácie a dlhodobú perspektívu. Našej európskej spoločnosti často chýba skutočná nádej a dôvera do budúcnosti. Spoločnosť bez viery trpí rôznymi spôsobmi.”

“Štát je závislý na hodnotách a vnútorných normách ľudí. Tieto však majú hlbšie korene a štát samotný ich nedokáže zabezpečiť. To je dôvod, prečo sú Cirkev a vzdelávanie nenahraditeľné. Žiť podľa viery v celom našom živote je to najlepšie a najistejšie pre nás samých, cez nášho ducha starostlivosti obohacuje me našich bratov a sestry, a súčasne vydávame svedectvo o životnom štýle, kde peniaze, veci, zisk nie sú to najdôležitejšie a že v ľudskom živote je niečo, čo naozaj pretráva… Chceme predstaviť človeka skutočnej, hlbokej viery ako životaschopnú alternatívu pre súčasný svet. Nie náboženstvo ako prívesok života, ale ako základ, na ktorom celý život človeka spočíva. „Najuchopiteľnejším“ príspevkom kresťanských laikov pre život európskeho spoločenstva je živá viera. Najcennejším darom, ktorý ako kresťania ponúkame spoločnosti, je naša viera. Prijatá viera dáva nášmu životu celkom iný zmysel, novú perspektívu. Karl Rahner na adresu kresťanov budúcnosti povedal: „Kresťan buď bude mystikom, alebo nebude vôbec,” uviedla v tejto súvislosti predsedníčka ELF Josian Caproens.

Ďalej rozobrala dôležitosť spoločenstva v živote súčasných kresťanov v Európe a taktiež ducha synodality, ktorý pripomína pápež František. Je to počúvajúca Cirkev – počúvajúci kresťania, počúvajúce spoločenstvá otvorené pre Ducha Svätého, uviedla.
Prítomní predsedovia odobrili tento návrh. Riadiaci výbor ho ďalej rozpracuje a pripraví zhromaždenie v Madride.

Stretnutie v Gente analyzovalo ďalej jurisdikčnú situáciu jednotlivých členských organizácií ELF. Situácia je samozrejme ovplyvnená historickým vývojom v tej ktorej krajine. Otvorený, na viere založený vzťah medzi hierarchickou cirkvou a lakmi a spoločná starosť o šírenie viery je cestou do budúcnosti. ELF sa bude snažiť o spoluprácu s Dikastériom pre laikov, rodinu a život.

Ďalšou témou bolo zaujatie postoja k iniciatíve Európskeho kresťanského konventu, ktorého cieľom je v priebehu niekoľkých rokov zorganizovať veľké celoeurópske ekumenické kresťanské stretnutie. Po živej diskusii bol prijatý predbežný záver, ktorý ešte musia odobriť jednotlivé národné výbory laikov, že ELF bude ďalej sprevádzať a podporovať túto iniciatívu, ale nakoľko je v súčasnosti príliš veľa otvorených otázok, napr. kto reálne stretnutie zorganizuje, kde a kedy sa stretnutie uskutoční, z akých financií bude hradené… – ELF sa zatiaľ nemôže k ničomu záväzne zaviazať.

Prítomní prediskutovali aj spôsob aktualizácie webstránky ELF a aktivity na sociálnych sieťach.

Súčasťou programu bolo aj stretnutie s miestnym diecéznym biskupom Lucasom Van Looyom. Osobitne zaujímavé bolo jeho vyjadrenie, že pred nejakými desiatimi rokmi by sa nepovažovalo za vhodné, aby na verejnosti aj ako biskup hovoril o viere a o Kristovi. Dnes sa situácia mení a ľudia začínajú prejavovať hlad po duchovných veciach a sú otvorenejší pre posolstvo Cirkvi.

Veľmi zaujímavé boli aj kuloárne diskusie. Napríklad jednou zo zaujímavých informácii bolo, že vo viacerých krajinách je časť, o ktorej môže daňový poplatník rozhodnúť (naše 2%) je iba 0,5%. Preto je do budúcnosti veľmi dôležité tento dôležitý zdroj financovania neziskového sektora uchrániť. Nemeckí kolegovia informovali o vývoji v Nemecku, kde podľa nedávnej sociologickej štúdie hrozí, že behom budúceho štvrťstoročia klesne počet katolíkov na polovicu. Centrálny výbor katolíkov spolu s Nemeckou biskupskou konferenciou rozbiehajú synodálny proces, ako čeliť tejto veľmi vážnej výzve pre nemeckú cirkev.

“Zoči-voči problémom, ktorým čelia jednotlivé cirkvi v Európe, bolo možné vnímať na stretnutí v Gente pripravenosť k  vzájomnému počúvaniu. Vládla dobrá, bratská atmosféra. Je povzbudivé, že rovnakú otvorenosť bolo možné cítiť aj na nedávnom stretnutí PRORURE v rumunskom Cluji, 5.-.9. júna, kde sa hovorilo o duchovných a kultúrnych koreňoch východnej a západnej Európy. Zdá sa, že kresťania na Západe sú dnes viac ochotní inšpirovať sa zo skúseností kresťanov z Východu. Ale rovnako aj my, zo strednej a východnej Európy, sa môžeme učiť tak z negatívnych ako i z pozitívnych skúseností kresťanov zo Západu. Podstatná je ochota byť otvorený pre Duch Svätého,” dodal na záver slovenský účastník Pavol Kossey.