V Stockholme sa konalo Európske laické fórum

V Stockholme sa konalo Európske laické fórum

ELF logoZa účasti delegátov z 13 krajín Európy sa uskutočnilo 7.-9. júna vo Švédsku v pastoračnom centre Marielund zasadanie prezidentov národných laických rád. Slovensko reprezentoval podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, Pavol Kossey. Stretnutie sa nieslo v znamení prípravy tzv. študijného zhromaždenia Európskeho laického fóra, ktoré sa uskutoční na prelome júna a júla 2014 v Ríme. Účastníci zasadania sa zhodli, že vzhľadom na rok 2014, ktorý je 20. výročím vyhlásenia Svetového dňa rodiny, sa bude v širšom pohľade orientovať na rodinu, špecificky na mladú generáciu. Preto ako téma zhromaždenia bola zvolená „Budúcnosť pre mladých z kresťanskej perspektívy“ (Future for young people in christian perspective). Okrem témy budúceho zhromaždenia sa účastníci venovali aktuálnej situácii v Cirkvi a v spoločnosti vo svojich krajinách a uvažovali o tom, akým spôsobom by sme mohli byť intenzívnejšie prítomní aj na európskej úrovni. Ako jedna z možností sa ukazuje participácia na činnosti Konferencie medzinárodných mimovládnych organizácií Rady Európy, kde zatiaľ nie sme prítomní.

Členovia pracovného výboru taktiež iniciovali v rámci ELF diskusiu k aktuálnym spoločensko-politickým otázkam. Záujemcovia o účasť na diskusii sa môžu informovať na mailovej adrese secretariat@europ-forum.sk na sekretariáte ELF.

Vzhľadom na zvolenú tému Európske laické fórum plánuje zapojiť do prípravy a diskusie mladých vo svojich krajinách a na študijné zhromaždenie v Ríme pozvať mladých delegátov z členských krajín ELF a tiež mladých expertov a delegátov mládežníckych európskych sietí. Keďže rok 2014 je volebným rokom do Európskeho parlamentu, predpokladáme, že výsledky rímskeho zhromaždenia budú predstavené nielen v Cirkvi, ale aj v novozvolenom Európskom parlamente.

  • Európske laické fórum je nástrojom spolupráce medzi národnými laickými radami, im zodpovedajúcimi grémiami alebo delegátmi, ktorí sú poverení svojimi biskupmi reprezentovať svoju krajinu. Fórum sa považuje za združenie na podporu kresťanského povolania laikov vo svete. Na dosiahnutie tohto cieľa vyvíja najmä tieto aktivity:
  • Zabezpečuje vzájomnú výmenu informácií a skúseností medzi svojimi členmi v oblasti otázok európskeho významu, najmä v otázkach poslania kresťanov vo svete.
  • Organizuje študijné stretnutia k aktuálnym otázkam v Cirkvi a vo svete, ku ktorým sú prizývaní aj experti.
  • Spolupracuje s CCEE (Rada európskych biskupských konferencií), Pápežskou radou pre laikov, COMECE (Komisia biskupských konferencií EÚ), s cirkevnými organizáciami na európskej úrovni, s medzinárodnými katolíckymi organizáciami, ktoré majú na európskej úrovni svoje štruktúry alebo pravidelné stretnutia, s cirkvami a organizáciami iných tradícií a s ekumenickými hnutiami na európskej úrovni.
  • V súčasnosti (do júla 2014) je prezidentom ELF Peter Annegarn z Belgicka. Sekretariát sídli na Slovensku a Katarína Hulmanová je sekretárkou ELF.

Je zaujímavé taktiež vidieť a rozumieť veľmi rozdielnej situácii Cirkvi v rôznych krajinách Európy. Švédsko je krajina, kde je Katolícka cirkev menšinová. Má jednu diecézu a jedného biskupa, Andersa Arboreliusa, OCD. Je tu viac ako 100 000 katolíkov a 44 farností. Ďalšou zaujímavosťou je silne multikultúrne spoločenstvo v Cirkvi.

Zasadanie ELF sa začalo svätou omšou, ktorú slúžil otec biskup Arborelius a následným stretnutím s ním a so zástupcami švédskych katolíckych spoločenstiev. Otec biskup spomenul, že v októbri navštívi Slovensko pri príležitosti zasadania CCEE. Život Cirkvi je veľmi živý, najmä pastorácia a katechizácia vo farnostiach je veľmi rozvinutá a je jednou z priorít. V centre Stockholmu je zriadené pastoračné centrum, kde pracuje spolu na jednom mieste asi 20 ľudí, či už je to oblasť katechetická, mládež, rodina, charita, starosť o imigrantov atď. Títo spolupracujú s dobrovoľníkmi vo farnostiach, chystajú pre nich metodické a vzdelávacie materiály, pravidelne navštevujú farnosti a odovzdávajú svoje vedomosti týmto dobrovoľníckym tímom. Ich príklad a pripravené materiály môžu byť veľkou inšpiráciou aj pre nás na Slovensku.