Odmietame povinnú škôlku

Odmietame povinnú škôlku

RodinaStanovisko Fóra kresťanských inštitúcií k návrhu novely zákona č. 245/2008 Z.z. (Školského zákona), ktorý predkladajú poslanci Nicholsonová a Poliačik.

1) Podstata rozvoja dieťaťa v jeho hlavných zložkách:

Rozvoj človeka začína od jeho prvých okamihov života v jeho prirodzenom prostredí, ktorým je rodina, a neskôr v kolektívnych zariadeniach: materskej škole a v škole. Súčasťou optimálneho rozvoja dieťaťa je jeho fyzický rozvoj, ktorý veľmi úzko súvisí pohybovou činnosťou s jeho psychickým, najmä citovým a intelektuálnym rozvojom, čo je primárne ovplyvňované láskyplnou atmosférou prijatia . Jedno druhé ovplyvňuje. Rovnako podstatný je rozvoj sociálny – rozvoj schopnosti nadväzovať vzťahy spolupráce. Tento sociálny rozvoj závisí nesmierne silným spôsobom s rozvojom citovým.

Najnovšie vedecké poznatky o rozvoji ľudského potenciálu človeka, ktorý je najväčším bohatstvom každej spoločnosti, ukazujú, že podstatným vstupom do rozvoja ľudského potenciálu každého dieťaťa je čas, ktorý mu rodičia venujú vo veku do 3-4 rokov, ktorý umožňuje otvorenosť odpovedať na jeho/jej otázky a fyzická blízkosť rodičov (Podľa Prof. Juergen Limiňski, Berlin, prednáška na medzinárodnej konferencii SSR v Častej-Papierničke, november 2012). Ak tieto podmienky nie sú splnené, pozitívny ľudský potenciál nevznikne a dieťa je v oblasti svojho sociálneho rozvoja ochudobnené.

Záver: Vo všetkých plánoch na rozvoj v Európe a na boj proti kríze je podstatné rešpektovať tento prameň zdravého rozvoja a prosperity spoločnosti, potreby detí a ich ľudský potenciál.

2) Prax predškolskej výchovy na Slovensku

V bývalom Československu bola vysoká miera zaškolenia detí v predškolských zariadeniach, dokonca v jasliach a v neskôr v MŠ, čo sa všeobecne chápalo ako dôsledok totalitného, nedemokratického režimu a ako dôsledok obrovskej zamestnanosti žien. Po zmene režimu k demokracii sa veľa žien prihlásilo k možnosti starať sa o svoje deti v rodine v mene ich pokojnej výchovy a socializácie (výsledky výsku Oľga Plávková, rok 1992).

Pre deti z rómskej komunity,vzhľadom na nižšiu podnetnosť ich prostredia pre intelektuálnu výchovu a hygienické návyky, ale o to silnejšiu citovú podnetnosť vzhľadom na ich silné rodinné väzby, rozpracovala a výskumne overovala potrebu nultého predškolského prípravného ročníka pani Mária Macejková v Košiiciach. Napriek jasným pozitívnym výsledkom nultých ročníkov nielen pre deti z rómskej komunity, ale aj pre ich rodičov, sa prax nultých ročníkov veľmi pomaly ujímala.

Keď sa konečne prax nultých ročníkov ako tak rozvinula, ako seriózna ponuka pre rómsku komunitu na Slovensku, autori návrhu novely citovaného zákona, túto prax navrhujú zrušiť a urobiť pre nich ovinnou predškolskú dochádzku od 4 rokov. Pre rómske deti to nie je podstatné zlepšenie ich vzdelávacích šancí znevýhodnenie, lebo je dôvod sa obávať, že nebudú tie MŠ navštevovať.

Podľa potrieb detí z rómskej komunity, kde je veľa špecifických potrieb, nemožno stanovovať kritéria pre majoritnú časť obyvateľstva!

3) Spochybňovanie a bagatelizovanie rodičovských kompetencií

Rodičia z majoritnej komunity považujú MŠ za dobrú ponuku pre rozvoj ich deti a tieto možnosti využívajú. S vďakou využívajú aj pluralitu ponuky predškolských zariadení: obecne, podnikové, cirkevné, súkromné. Avšak zavedenie preškolskej výchovy od 4 rokov ako povinné je signálom, ktorý rodičia čítajú takto:

– rodinné výchovné prostredie sa nepovažuje pre dieťa za jedinečné, z hľadiska citového a osobnosť budujúceho vlyvu,

– výchovné schopnosti rodičov sú trvalo spochybňované, ale nič sa zo strany štátu nerobí pre to, aby sa výchovné kompetencie rodičov mohli prirodzene rozvíjať (v tomto smere sa angažujú najmä cirkvi a občianske aktivity); zámery školskej sexuálnej výchovy nekladú potrebný dôraz na výchovu mládeže k zodpovednému rodičovstvu a ku rodinným vzťahom, akí z nich raz budú rodičia?

– Podľa čl. 2 Dodatkového dokumentu k Európskemu Dohovoru o ľudských právach je definované právo rodičov na výchovu vlastných detí podľa vlastného svedomia a hodnôt.

Návrh sankcií rodičom v prípade neuposlúchnutia “nových trendov” považujeme za urážku rodičov i celého spoločenstva občanov a občianok na Slovensku.

4) Európske trendy

Deti a rodina sú príliš vzácnou hodnotou, aby sme s ňou mohli experimentovať podľa momentálnych trendov v EÚ či v EP. Tie trendy sa menia, rodina je však trvalý a bázický stavebný prvok spoločnosti. Naše skúsenosti z čias komunistickej totality nám to dokazujú a vedú nás k opatrnosti a k väčšej úcte voči slobode zodpovedných rodičov postarať sa o svoje deti.

Okrem toho predškolská výchova detí patrí do oblasti rodinnej politiky štátu a na rodinnú politik členských štátov nemá EP či EK kompetenciu.

Skúsenosti veľkého počtu krajín, ktoré nám sprostredkúvajú médiá masovej komunikácie, ukazujú, že práve do predškolskej výchovy sa neorganicky, bez ohľadu na psychologické a citové potreby detí, vsúva veľa z permisívnej sexuálnej výchovy (napr. tzv. “detabuizácia nahoty” siaha na oblasť osobnostnej intimity dieťaťa a tým na jeho ľudskú dôstojnosť; podobne masívne vedenie detí k odbúravaniu ich skúsenostného poznania, že dievčatá a chlapci nie sú rovnakí, ale majú svoje osobnosť obohacujúce špecifiká).

Poukazovanie na percentuálnu predškolskú zaškolenosť detí v iných krajinách, kde nie je táto predškolská výchova povinná ako argument neobstojí. Veď je to napodobňovanie druhých bez poznania vlastného kultúrneho bohatstva a špecifiky rozvoja našej krajiny v ostatných desaťročiach.

Dopadom na štátny rozpočet sa nezaoberáme, hoci to považujeme za priveľký balík financií v danom rozpočtovom období.

Návrh zákona s dôvodovou správou aj pripomienkami nájdete tu.