V nedeľu skončili Európske katolícke sociálne dni

V nedeľu skončili Európske katolícke sociálne dni

II Catholic Social Days for EuropeDňa 21. septembra boli slávnostnou svätou omšou zavŕšené Európske katolícke sociálne dni, ktoré sa uskutočnili v Madride od 18. do 21. septembra. Európske katolícke sociálne dni sú jedinečnou príležitosťou pre katolíkov, ktorí sa angažujú v sociálnej oblasti, premýšľať o poslaní Katolíckej Cirkvi v súčasnej spoločnosti. Biskupi, klérus a laici spoločne hľadajú odpovede na otázky, ako budovať lepšiu a sociálne spravodlivejšiu spoločnosť a ako hodnoty sociálnej náuky Cirkvi vnášať aj do legislatívnych procesov v Európskej únii.

Katolícke sociálne dni organizačne zastrešujú dve Európske organizácie: CCEE (Asociácia katolíckych biskupských organizácií v Európe) a COMECE (Komisia biskupských konferencií pri Európskom spoločenstve). Zo Slovenska sa na Európskych sociálnych dňoch zúčastnila Katarína Hulmanová (sociálna subkomisia KBS a predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií), Veronika Remišová (predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií a členka Spoločenstva Ladislava Hanusa) a Lea Hagovská (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže).

Podujatie otvoril predseda COMECE a mníchovský arcibiskup Reinhard Marx, ktorý vyslovil dôležité posolstvo smerom k Európe a Európskej únii: „Cirkev má rada Európu, Cirkev sa angažuje v Európe.“ Zároveň vyzdvihol hodnotu Európskej únie, ako jedinečného spoločenstva, ktoré prinieslo mier v tomto priestore a vyzval zúčastnených, aby spoločne pracovali pre Európu v zmysle posolstva Jeana Monneta „prispievať k lepšiemu svetu“. Tento fakt je dôležitý najmä v kontexte výročia prvej svetovej vojny a krvavých konfliktov, ktoré v súčasnosti sužujú svet. Reinhard Marx takisto zdôraznil potrebu pozorne sledovať dianie v Európskej únii a aktívne ovplyvňovať rozhodovacie procesy v EÚ s cieľom presadzovania sociálnej náuky Cirkvi v legislatíve EÚ. Zároveň podčiarkol potrebu politík priateľských k rodine, tak aby rodina nebola podriadená ekonomike, ale ekonomika zohľadňovala potreby rodiny. Pokiaľ ide o občiansku spoločnosť, kardinál poukázal na závažný problém – kresťanom chýba organizovaná občianska spoločnosť na európskej úrovni, ktorá by bola aktérom a relevantným partnerom pri tvorbe legislatívy EÚ a aktívne vstupovala do dialógu s Európskymi inštitúciami.

Profesor Stefano Zamagni z Univerzity v Bologni, ktorý hovoril o ekonomickej kríze a jej dopade na rodinu zdôraznil, že prvotnou príčinou krízy je narušenie dôvery a v konečnom dôsledku je to kríza rodiny. Sociálny kapitál, ktorý je okrem iného základným predpokladom pre vytvorenie vzťahu dôvery a rozvoja sa buduje predovšetkým v rodine. Destabilizácia rodiny ide teda proti samotnému rozvoju nielen jednotlivca, ale celej spoločnosti. Poukázal na to, že kríza rodiny je víťazstvom individualizmu, keďže individualizmus tvrdí, že rodina tu je pre blaho jednotlivca. Skonštatoval, že v EÚ nie je spoločná rodinná politika, ktorá absentuje aj z dôvodu neexistencie jednotnej definície rodiny na úrovni členských štátov EÚ. Absenciu rodinnej politiky a podpory rodiny zdôraznila aj Maria Hildingsson, generálna sekretárka FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe). Vo svojom príspevku s poľutovaním upozornila, že sexuálna výchova, ktorá je v niektorých členských krajinách povinná, učí deti o sexe, ale nie o vzťahoch.

Lea Hagovská, ktorá na podujatí zastupovala spoločenstvá mládeže ocenila, že Cirkev sa aktívne angažuje a hľadá riešenia, ako pomôcť mladým, keďže vo väčšine krajín v súčasnosti pretrváva vysoká miera nezamestnanosti mládeže.

Veronika Remišová vyzdvihla prínos Európskych katolíckych dní aj vzhľadom na úlohu, ktorá v blízkej budúcnosti čaká Slovensko: „Reflexia kresťanov o tom, aká by mala byť Európa je o to dôležitejšia, že Slovensko sa začína intenzívne pripravovať na predsedníctvo Európskej únie. Sociálna náuka je niečo, čo Cirkev môže priniesť do Európskej únie s cieľom prispieť k sociálne spravodlivejšej Európe rešpektujúc dôstojnosť každého jednotlivca.“

„Fórum kresťanských inštitúcií, ako platforma združujúca takmer 40 kresťanských organizácií sa angažuje v sociálnej oblasti a tieto hodnoty vrátane politík priateľských k rodine chce aktívne presadzovať aj na národnej úrovni. Toto podujatie bolo tiež pre nás povzbudením, aby sme pokračovali v sociálne zameraných aktivitách, ako napríklad Veľtrh sociálnych aktivít, ktorý FKI organizuje už niekoľko rokov“, uviedla Katarína Hulmanová, predsedníčka FKI.

KONTAKT: Veronika Remišová, Tel. 0908 88 30 80, E-mail: remisova@fki.sk