Pápežská rada pre laikov: Boh zveril ľudský život žene

Pápežská rada pre laikov: Boh zveril ľudský život žene

Pápežská rada pre laikov: 25. výročie Mulieris DignitatemZápis zo študijného semináru Pápežskej rady pre laikov 10. – 12.októbra 2013 pri príležitosti 25. výročia zverejnenia apoštolského listu blahoslaveného Jána Pavla II. Mulieris Dignitatem.

„Prichádza hodina, vlastne nadišla hodina, keď sa povolanie ženy realizuje v plnosti, keď žena v ľudskej spoločnosti nadobúda význam, lesk a možnosti, aké dosiaľ nikdy nedosiahla. V tejto dobe, keď ľudstvo prechádza prudkými zmenami, duchom evanjelia preniknuté ženy môžu veľmi pomôcť ľuďom, aby neochabovali.“

Pápežská rada pre laikov pri príležitosti 25. výročia zverejnenia apoštolského listu blahoslaveného Jána Pavla II. Mulieris Dignitatem, o dôstojnosti a povolaní ženy, sa opäť vracia v reflexii k tomuto významnému dokumentu.

„Boh zveruje ľudskú bytosť žene“ (porov. MD, 30) ,tento citát bol východiskom pre seminár, organizovaný sekciou pre ženy pri Pápežskej rade pre laikov. Počas posledných 25 rokov, rastie prítomnosť a účasť žien v sociálnom, ekonomickom, kultúrnom a politickom živote na celom svete. Zároveň vo svete narastá antropologická kríza, ktorú pápež identifikoval už v roku 1988. To sa prejavuje mnohorako, napríklad v kríze mužskej a ženskej identity, v rozvoji gender teórií, v rozšírení kultúry smrti (potraty, eutanázia, antikoncepčné mentalita), v zhoršení medziľudských vzťahov, v zákonných normách, ktoré sú stále viac spojené s morálnym subjektivizmom.

Seminár sa zaoberal aj pohľadom na to, aké zmeny sa udiali vo vnímaní žien .Predmetom diskusií bola aj otázka, či tieto zmeny viedli ženy k tomu, aby sa vzdali svojej úlohy, aké aspekty spolupôsobili v tomto procese, aké sú dôsledky súčasnej kultúrnej krízy v tejto súvislosti. Nakoniec bolo potrebné pozrieť sa na úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky a identifikovať niektoré princípy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ľudskosti.

V slovenskom kontexte môžeme vnímať program seminára ako veľmi prorocký a prozreteľne nadväzujúci na témy, o ktorých sa momentálne na Slovensku vášnivo diskutuje. Veríme, že výsledky seminára budú významným vkladom do našej celospoločenskej diskusie. Seminára sa zúčastnila Katarína Hulmanová, členka Pápežskej rady pre laikov.

Seminár začal 10. októbra sv. omšou v bazilike Santa Maria in Trastevere, ktorú slúžil predseda Pápežskej rady pre laikov kardinál Stanisław Ryłko. Tému uviedol Mgr . Livio Melina, profesor morálnej teológie na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II pre štúdium manželstva a rodiny pri Lateránskej univerzite v Ríme. V príspevkoch zaznel aj hlas významných žien, ktoré navštívili Slovensko, ako je Helen Alvaré alebo Vicky Thorn. Účastníci stretnutia boli experti a reprezentanti hnutí a združení z 25 krajín sveta.

„Seminár je príležitosťou popracovať na otázkach dneška a prispieť k objasneniu jedinečnej úlohy žien v zachovaní ľudskosti“, povedala Ana Cristina Villa Betancourt, zodpovendá za ženskú sekciu v rámci Pápežskej rady pre laikov.

Účastníci seminára sa na záver stretli na audiencii so Svätým Otcom. Svätý Otec si s každým účastníkom audiencie podal ruku, pričom účastníkov bolo určite viac ako 100.

Závery seminára

Záverečné zhrnutie urobili spolu s predsedom Pápežskej rady pre laikov kardinálom Stanisławom Ryłkom profesorky Giorgia Salatiello a Helen Alvaré.

Giorgia Salatiello:

Závery zo seminára sa netýkajú iba žien, ale celej Cirkvi.

1. logika a racionalita lásky

2. dôležitosť teológie muža a ženy.

Teológia muža nie je doplnením k teológii ženy, alebo osoby, je samostatnou teológoiu.Ide o konkrétnosť osoby, ku komu je adresované posolstvo. Nie je neutrálny veriaci, ale veriaca žena alebo veriaci muž. Prítomnosť 2 hlasov humanity, 2 teológií, aj v akademickom prostredí.

3. Vezmime MD ako stimul existencie. Treba vychádzať z toho ako z bázy, nie iba ako spomienka a pripomienka, ale základ pre konkrétne aktivity, ako sme videli a počuli svedectvá na seminári.

4. Sebakritika: Hľadajme situácie, kde môžeme mať pozitívny vplyv a kde sme efektívne. Dôležitosť komunikácie medzi nami.

5. Úloha PCPL – v 3 oblastiach:

  • spájať sa v živej komunite
  • byť plodnou platformou pre vzájomnú výmenu a spoluprácu
  • využiť všetky podmienky pre rozvoj náuky
Helen Alvaré doplnila:

Ocenila význam tohto seminára pre rozvoj náuky a spoločenstva a vyzvala k spracovaniu a rozvoju jeho výsledkov. Poukázala na dôležitosť komunikácie .

1. mať pozitívne návrhy o ženách smerom ku svetu a byť pripravený na dialóg a diskusiu (antropológia, krása, manželstvo, rodina, láska…)

2. ak nebudeme hovoriť v mene žien, nesplníme svoje povolanie vo svete. Treba hovoriť v mene chudobných, diskriminovaných, neslobodných. Cirkev má odpovede, v evanjeliu je dramatická ponuka slobody pre ženy, ktoré žijú v neslobode , chudobe, nevedomosti a v násilí.

3. Potrebujeme hovoriť jazykom, ktorému ženy rozumejú a ktorému svet rozumie

4. Médiá nie sú niečo abstraktné, ale sú to konkrétni ľudia, s ktorými sa možno poznáme. Nesťažujme sa stále na médiá a našu bezmocnosť voči nim.

5. Formy komunikácie:

  • treba dávať svedectvo ženy ženám a spoločnosti o slobode a dôstojnosti
  • iba láska je dôveryhodná – byť prítomní aj v mieste, kde žijeme, na svojej ulici, so susedmi

6. Hlas žien v Cirkvi a spoločnosti: Laičky i zasvätené majú nielen ponúkať svoje svedectvo, ale aj svoju odbornosť v Cirkvi i spoločnosti

7. Nebojme sa hovoriť o komplementarite medzi mužom a ženou. Jazyk komplementarity je veľmi dôležitý. To, že v niektorých povolaniach, napríklad pomáhajúcich, existuje disproporcia medzi počtom žien a mužov, je niečo primerané. Treba o tom hovoriť, vysvetľovať, komunikovať.

Toto sú body, ktoré sme identifikovali ako miesta komunikácie.

Z diskusie:

Priviesť ženy k dôležitým témam, najmä o povolaní a úlohe žien v dnešnej dobe. Hovoriť jazykom dnešnej doby.

Je dôležité chrániť spoločné dobro a nie ísť za každú cenu do opozície vziať na seba verejnú zodpovednosť, najmä v oblasti ľudských práv – je to naša služba. Cirkev môže mať vplyv všade – každý muž a každá žena môžu formovať nielen dobrých katolíkov, ale aj dobrých občanov.

My sme mostom medzi zemou a nebom v našej službe, modlitbe a spoločenstve. Máme byť viac kreatívne, využiť silu nášho spoločenstva a spojiť sa v našich úsiliach.

Hlas zasvätených: Mnohé ženy si myslia, že Cirkev je proti ženám. Oceňme a komunikujme so zasvätenými ženami. Mnohé ste matky. My sme duchovné matky. Boli y sme radi, aby sa hovorilo viac aj o duchovnom materstve.

Niekde sa vysvetľuje stvorenie ženy ako doplnok k mužovi. Ale slovo, použité vo Sv. Písme, pri opise stvorenia ženy, je používané aj na Boha a Ducha Sv.(treba overiť u biblistov)

Cirkev to nie je hierarchia, to som ja , Ty. Svet čaká moje svedectvo. My, čo sme tu, z mnohých krajín, my máme byť dobrými multiplikátormi a podeliť sa o toto bohatstvo s inými, ponúknuť si navzájom konkrétne aktivity a skúsenosti.

MD je bohatstvo, ktoré máme prezentovať aj kňazom, ba aj v protestantskom prostredí, ktoré je veľmi otvorené téme dôstojnosti ženy.

Spoločenstvo medzi zasvätenými ženami a ženami laičkami bolo veľmi vyzdvihnuté.

Záverečné slovo kardinála Stanisława Ryłka

Kardinál začal odľahčene: Nemám čo dodať. Bolo tu povedané veľa dôležitého. Možno je dobré, že tu zaznie aj mužský hlas. Zdá sa, že teraz sú to muži, ktorí by potrebovali list od Sv. Otca.

Výsledok seminára je oveľa bohatší, než ako sme očakávali.

Ľudská osoba je stvorená ako muž a žena. Stále sme na ceste objavovania ľudskej osoby a dôstojnosti, ktoré objavujeme v našom živote v rôznosti reality človeka – muž, žena, mladí, starí… Nie sme v pozícii, že poznáme plnú hodnotu ľudskej osoby ako muža a ženy, to je stále predmetom poznávania a skúmania. Seminár je pre nás laboratóriom. Žijeme vo svete, ktorý neakceptuje vždy to, čo sme hovorili tu na seminári. Máme v rukách nádherné posolstvo. Zoberme si ho ako osobnú vec, v úcte a objavovaní dôstojnosti, lásky, sebadarovania. Nenechajme sa vmanipulovať do toho, čo diktuje dominantná kultúra. Sme vždy pozadu, a len kópiou toho, čo svet povie? Buďme samy sebou. Ako kresťanské ženy a muži nemáme iba imitovať modely sveta, ale máme byť apoštolmi Krista, s plnosťou posolstva, ktoré nám on zveril. Majme guráž svoje svedectvo opakovať, byť samy sebou a nielen reagovať na svet.

Seminár je pre nás aj laboratóriom skúseností. Tak veľa vecí sa deje, toľko bohatstva sa predstavilo. Zostaňme v kontakte a vytvorme platformu pre spoluprácu a zdieľanie, buďme v kontakte, vymeňme si mailové adresy, komunikujme.

Transmisia našich myšlienok a uvažovaní je zvlášť dôležitá v legislatíve. Nie sme tu nato, aby sme hovorili o utópiách. Ale majme odvahu byť proaktívni vo verejnom živote. Nie je to ľahké. Posielajú nás do nášho súkromného života. Ale naše miesto je vo verejnom priestore. Vy ste soľ zeme a svetlo sveta, platí aj v tejto súvislosti. Správa o žene a mužovi je podstatná správa a súčasť novej evanjelizácie. Pápež Benedikt XVI. povedal, že sme vo svete minorita. Aj podľa štatistík sme minorita. Ale sme kreatívna minorita, rozhodujúca pre budúcnosť. Ide o budúcnosť ľudstva.

Otázka pred odchodom, ktorú si kladú viaceré je: Tu sa cítim taká silná, všetko je jasné, všetci súhlasia. Ako to môžem odovzdať druhým?

Verím, že niečo sa zmenilo a ovplyvnilo naše životy. Zasialo sa semienko, má byť chránené, opatrované a pomaly rásť.

Na záver citát zo záverečnej časti MD

Cirkev ďakuje za všetky prejavy ženského “génia” v priebehu dejín vo všetkých krajinách a uprostred všetkých národov, ďakuje za všetky charizmy, ktoré Duch Svätý udeľuje ženám v histórii Božieho ľudu, za všetky víťazstvá, za ktoré vďačí ich viere, nádeji a láske: ďakuje za všetky plody ženskej svätosti.

Cirkev súčasne prosí, aby tie neoceniteľné prejavy (porov. 1Kor 12,4n), ktoré v štedrej miere boli udelené “dcéram” večného Jeruzalema, boli náležite uznané a použité pre dobro Cirkvi a ľudstva, najmä v našich časoch.

22. októbra 2013, Katarína Hulmanová

Foto: laici.va