FKI reprezentovalo Slovensko na Medzinárodnom fóre Katolíckej akcie v Rumunskej Iaşi

FKI reprezentovalo Slovensko na Medzinárodnom fóre Katolíckej akcie v Rumunskej Iaşi

Slovenský účastníci IFCA 2012 s biskupom Florentinom CrihălmeanuZástupcovia z 32 krajín sa od stredy 22. do nedele 26. augusta v Rumunskom meste Iaşi stretli na šiestom valnom zhromaždení Medzinárodného fóra Katolíckej akcie.

Katolícky laici z celého sveta spolu so zúčastnenými biskupmi, kňazmi a diakonmi počas štyroch dní reflektovali nové výzvy plynúce z cirkevnej a spoločenskej spoluzodpovednosti laikov, ku ktorej vyzval pápež Benedikt XVI. vo svojom posolstve účastníkom stretnutia v Iaşi: „Táto zodpovednosť vyžaduje zmenu v myslení najmä o úlohe laikov v Cirkvi“, zdôrazňuje svätý otec a pokračuje: „ Nemali by byť považovaní za obyčajných „spolupracovníkov“ kléru, ale za ľudí skutočne „zodpovedných“ za prácu Cirkvi.“ V posolstve pápež kladie dôraz na kvalitnú formáciu laikov a schopnosť prispieť „ich jedinečným príspevkom k poslaniu Cirkvi v súlade so službami a úlohami, ktorými sa každý podieľa na živote Cirkvi vždy v priateľskom spoločenstve s biskupmi.“

Mottom tohtoročného stretnutia bol verš z Evanjelia podľa Lukáša „A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalemu.“ Nad týmto veršom, ktorým sa končí perikopa o emauzských učeníkoch, sa v úvodnej katechéze zamýšľal Cluj-Gherlajský eparcha Florentin Crihălmeanu. Poukázal na nevyhnutnosť skutočného stretnutia s Kristom v eucharistii, ktoré podnecuje učeníkov k neodkladnému „návratu do Jeruzalema“ – „návratu do spoločenstva“, k službe spoločenstvu a ohlasovaniu.

Slovensko na tomto podujatí už tradične zastupovalo Fórum kresťanských inštitúcií. „V spoločenstve s priateľmi z Konga, Argentíny, Mjanmarska, Hon-Kongu, Bosny a Hercegoviny a i. sa otvára priestor zdieľania a možnej spolupráce“, uviedol František Neupauer, predseda Fóra kresťanských inštitúcií. Na konkrétnych bodoch spolupráce sa FKI dohodlo so zástupcami z Poľska a Talianska, ako aj Chorvátmi z Bosny a Hercegoviny.

Katolícka akcia je organizácia združujúca aktívnych laikov rôzneho veku podieľajúcich sa podľa svojho povolania na život Cirkvi a jej apoštoláte. Vznikla v Taliansku začiatkom 20. storočia a rýchlo sa rozšírila do celého sveta. Na Slovensku Katolícka akcia nepôsobí. „Katolícka akcia je charakteristická úzkou a plodnou spoluprácou medzi laikmi a hierarchiou, či už na celosvetovej, diecéznej alebo farskej úrovni. Je založená na vzájomnej dôvere a dlhodobej pozitívnej skúsenosti. Aj toto stretnutie nás opäť podnecuje k hľadaniu spôsobov, ako túto jedinečnú charizmu Katolíckej akcie priniesť na Slovensko a do našich farností“, zamýšľa sa účastníčka Monika Hricáková, riaditeľka bratislavského Domu Quo Vadis.

Valné zhromaždenie Medzinárodného Fóra Katolíckej akcie sa uskutočňuje v trojročných intervaloch. Najbližšie sa bude konať v roku 2015 v Jeruzaleme.