Prinášať ľuďom dobro a pomoc v najťažších chvíľach života

Prinášať ľuďom dobro a pomoc v najťažších chvíľach života

V tomto článku by sme radi predstavili organizáciu Spolok svätého Vincenta de Paul na Slovensku. O jeho histórii, činnosti a aktivitách rozprávali s prezidentkou pani Libušou Mihálikovou.

Čo je Spolok sv. Vincenta de Paul?

Spolok sv. Vincenta de Paul je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1833 vo Francúzsku. Založil ju blahoslavený Frederik Ozanam, k čomu ho motivovalo založenie charitatívneho spoločenstva, pomenované podľa sv. Vincenta de Paul. V roku 1845 pápež Gregor XVI. schválil organizáciu a stanovy, čím sa cirkevný spolok stal oficiálnym, pričom pápež Ján Pavol II. v roku 1997 v Paríži vyhlásil Frederika Ozanama za blahoslaveného. Myšlienka prinášajúca ľuďom dobro a pomoc v najťažších chvíľach života sa postupne rozšírila po celom svete. Dnes pôsobí Spolok v 130 krajinách sveta, združuje 40 000 konferencií, v ktorých pracuje okolo 900 000 členov. Spolok centrálne vedie Generálna rada, ktorá koordinuje činnosť konferencií a sídli v Paríži.

Zameriavame sa na pomoc ľuďom v núdzi, znižovanie kriminality, ochrana ľudskej dôstojnosti, pričom tieto skupiny ľudí tvoria sociálne odkázaní spoluobčania, etnické minority, trestaní ľudia, zdravotne a mentálne postihnutí, týrané osoby, bezdomovci, ľudia na okraji spoločnosti…

Cieľom hnutia je charitatívna činnosť v najširšom slova zmysle. Pomáha odkázaným jednotlivcom či skupinám obyvateľstva v zdravotnej, sociálnej, ekonomickej, ale i v duchovnej a morálnej oblasti a to v akútnom alebo v chronickom stave a položení.

Ako funguje spolok na Slovensku?

Po páde totalitného režimu v novembri 1989 sa činnosť Spolku sv. Vincenta de Paul začala obnovovať. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo SVdP na Slovensku ako občianske združenie v januári 1995 a v máji schválila Spolok aj Konferencia biskupov Slovenska. Za prvú prezidentku bola zvolená Magdaléna Boledovičová.

Na čele Spolku je Národná rada (ďalej NR), ktorej členmi sú predsedovia všetkých konferencií a Výbor NR. Výbor NR pozostáva z prezidenta, viceprezidenta, tajomníka, pokladníka a revízora. Každá krajina si musí vypracovať stanovy, ktoré schvaľuje národná Konferencia biskupov, potom nasleduje schválenie stanov a prijatie do celosvetovej organizácie SVdP Generálnou radou v Paríži. 

  Základnou organizačnou jednotkou SVdP je tzv. Konferencia. Je to malé spoločenstvo, ktoré si svoju charitatívnu činnosť volí dobrovoľne a riadi si ju samostatne. Na čele konferencie pozostávajúcej z 5 a viac členov je jej predseda.  Konferencie sú združené v SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL NA SLOVENSKU  (skratka SVdP). Spolok svoju činnosť každoročne vykazuje vo Výročnej správe Spolku.

Patríte nejakým spôsobom aj k reholi Vincentínov? Spolupracujete s nimi?

Spolok sv. Vincenta de Paul patrí do Vincentskej rodiny, ktorej súčasťou je Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Združenie Zázračnej medaily, DePaul Slovensko, Spolky kresťanskej lásky, Misevi, Spoločnosť kresťanskej lásky sv. Vincenta – sestričky Vincentky, Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, Združenie mariánskej mládeže.

Ako funguje vaša činnosť?

Vincentská rodina sa stretáva na porade raz mesačne, kde hlavní zástupcovia referujú o stave a činnosti svojej organizácie. Následne z toho vyplývajú aj spoločné body, napr. spoločná zbierka „Boj proti hladu“ organizovaná 1x ročne, zbierka na pomoc utečencom a iné.

Ako ste financovaní? Fungujete aj s podporou štátu?

Spolok je neziskové občianske združenie, financie získava z darov od sponzorov, dobrovoľnými príspevkami svojich členov, z rôznych projektov, prenájmom vlastných priestorov, prevádzkou sociálnych zariadení čiastočne dotovaných štátom… stacionár v Bratislave z MPSVR, mzdy a iné výdavky z VÚC a MPSVR  pre podporované bývanie a útulok v Šuranoch.

Ostatné príjmy sú dary vo forme dobrodincov alebo vypísaných nie pravidelných účelových grantov. 

Akým spôsobom viete pomôcť ľuďom v núdzi? Teda starším, chorým, rodinám v núdzi?

 V súčasnosti má Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku 22 konferencií, z toho 5 konferencií pôsobí v Bratislave. Ide o : Konferencia  sv. Ondreja, ktorá má na starosti potravinovú pomoc pre chudobných ľudí  z farnosti, Konferencia sv. Gorazda,  má na starosti práce okolo Domu nádeje po ukončení výstavby, Konferencia sv.  Cecílie pôsobí v škole sv. Vincenta de Paul, uskutočňuje letný detský tábor pre sociálne odkázané deti,  Konferencia Divadlo pod kostolom– mladí členovia, s príspevkom hrania divadla pre sociálne inštitúcie, nemocných a uskutočňovaním duchovných obnov,  Konferencia  Kráľovnej rodiny  v kostole na Teplickej má otvorený šatník pre chudobných a zároveň uskutočňuje dobročinné akcie na zbierku pre chudobných.

Ďalšie konferencie sú v Leviciach, Konferencia sv. Jozefa v Leviciach , kde je otvorený sklad pre chudobných, tzv. Vincentík, kde si chudobní môžu zobrať šatstvo ale aj hmotné veci potrebné do domácnosti, od nábytku, elektrických spotrebičov a iné. Je veľkou pomocou pre farnosť ako aj pre mesto. V meste pôsobí aj Konferencia sv. Lujzy, zriadená na pomoc deťom v škole sv. Vincenta.  Ďalšie konferencie s podobnou činnosťou sú napr.:  v Nitre, v Radošine,  Banskej Bystrici,  v Košiciach Šaci a v Kráľovskom Chlmci.  Konferencia sv. Štefana v Kráľovskom  Chlmci  v súčasnej dobe pravidelne ročne prispieva na letný detský tábor na Ukrajine.

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku spravuje  dve sociálno-charitatívne centrá:
 
Dom nádeje v Bratislave, otvorený v júni 2011, kde v súčasnej dobe  je sociálna služba  Denný stacionár pre starších ľudí,  odkázaných na pomoc počas dňa a zároveň poskytuje bývanie pre dievčatá vyšle z detských domovov.  Sociálne  centrum  Šurany,  otvorené od roku 2001 má v súčasnej dobe 2 sociálne služby, Útulok pre 21 ľudí bez domova a Podporované bývanie pre invalidných dôchodcov – ľudí bez domova. Spolupráca s VÚC ako aj s Úradmi práce je na dobrej úrovni a útulok je vyhľadávaný  sociálnymi kurátormi. O klientov sa starajú sociálni pracovníci, v kuchyni pôsobí dobrovoľne rehoľná sestra na dôchodku. Klienti Sociálneho centra majú pracovnú terapiu, poľnohospodárstvo, pestovanie plodín a spracovanie surovín, ako aj živočíšny chov, chovanie hydiny, zajacov, ošípaných apod. na svoju vlastnú obživu. Cieľom je naučiť pracovať klientov a byť sebestačným.

Kde a ako sa na vás môžu obrátiť?

Obrátiť sa na nás môžu ľudia v núdzi a tí, ktorí im chcú cez nás pomôcť:

Libuša Miháliková, Dom nádeje Bratislava tel.: 0911 352 331

Magdaléna Boledovičová, Levice, tel.: 0949 447 599

Mário Stehlík, Nitra, tel.: 0904 671 470

Eva Zárecká, Banská Bystrica, tel.: 0905 921 930

Mária Lopatníková, Košice – Šaca, tel.: 0915 317 974

Štefan Orlovský, Kráľovský Chlmec, tel.: 0944 994 353

Ako je možné vás podporiť? Sú u vás vítaní dobrovoľníci na pomoc? Ak áno, na koho sa môžu obrátiť? S čím môžu pomôcť?

Podporiť nás môže ktokoľvek a akokoľvek, kto má srdce otvorené pre pomoc núdznym, pre evanjelizáciu, chce dobrovoľne patriť do spoločenstva, ktoré je rozšírené na celom svete, pomáhať bezodplatne našim konferenciám, stať sa naším členom, dobrovoľníkom napr.:

  • sponzorstvom, získavať sponzorov
  • hľadať chudobných a núdznych vo svojom okolí, regióne
  • pomáhať konferenciám v činnosti
  • pomáhať pri vypracovaní projektov na získanie finančnej či materiálnej  podpory
  • hľadať v zahraničí možnú pomoc a podporu
  • hľadať spoluprácu s podnikateľmi, ktorí vedia darovať zo svojich produktov pre potreby núdznych
  • pracovať v spolku ako dobrovoľník, alebo člen
  • získavať nových ľudí na pomoc chudobným…

O našej práci sa môžete dozvedieť na web stránke Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, vo výročnej správe uloženej v registri závierok a na Facebookovej stránke Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku.

Ďakujeme a prajeme organizácii veľa síl a požehnania v ich náročnej práci.