Výzva k spoločnej modlitbe v stredu 11. marca 2020 o 20:00 hod.

Výzva k spoločnej modlitbe v stredu 11. marca 2020 o 20:00 hod.

Milí priatelia,

s pokorou sme včera prijali správu o zákaze verejných svätých omší od našich biskupov.

Keďže teraz určitý čas nebudeme mať prístup na sväté omše, neznamená to, že sa máme prestať modliť, práve naopak. Menej spoločenských kontaktov nám umožňuje byť viac so svojou rodinou a sám so sebou a mať aj viac času pre Pána.

Chceli by sme vás pozvať k spoločnej modlitbe dnes večer o 20.00, keď sa mnohí ľudia z rôznych krajín spoja v modlitbe slávnostného ruženca a korunky k Božiemu milosrdenstvu za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu a za našu ochranu.

Môžeme sa modliť aj slovami čínskych biskupov:

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verní strážcovia.

Zverujeme Ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a Tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Tiež si môžeme pripomínať Pánove prisľúbenia aj skrze tento žalm:

Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Dávame do pozornosti aj modlitbu k Panne Márii Trnavskej, ku ktorej sa v roku 1710 konali v Trnave sv. omše v období moru a nakoniec s jej pomocou na jej sviatok bola táto epidémia porazená:

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho Božského syna. Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru. Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti. Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen

Priame prenosy svätých omší môžete sledovať na televízii Lux nasledovne:

Pondelok – Piatok: 7.00, 12.00 a 19.00

Sobota: 7.00 a 18.00

Nedeľa: 10.30 a 18.00

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

Rádio LUMEN zaradilo okrem pravidelnej sv. omše o 18.00 aj sv. omšu o 8.30.

Zmyslom akejkoľvek modlitby je v prvom rade obnovenie dôvery a intímneho vzťahu s Bohom. V ďalšom rade je to vyjadrenie, že Boh má nad všetkým moc a naozaj všetko má vo svojich rukách.V modlitbe tiež ide o vyjadrenie túžby, formovanie mysle a otvorenie sa Božej milosti. Dôverná modlitba nás zbavuje akéhokoľvek strachu a úzkosti, ktoré nás oberajú o radosť a pokoj, lebo “láska vyháňa strach”; no zároveň nás robí opatrnými a vnímavými voči realite.

Budujme teda spoločenstvo, spojme sa a prinášajme nás samých, našich blízkych i celé ľudstvo milosrdnému Otcovi.

A nezabúdajme na vďačnosť, pretože veríme, že to najlepšie sme už naozaj dostali: poznanie nášho Záchrancu Ježiša Krista, dôverný vzťah s ním, a teda aj večný život.

“Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.” (Mk 11, 24)

Na 24. marca sme pripravili v Košiciach spomienku na Sviečkovú manifestáciu pod názvom Zápas o slobodu vtedy a dnes – odkaz Sviečkovej manifestácie, 25. marec 1988. Žiaľ, keďže súčasťou bola aj diskusia konaná v kultúrnom zariadení, pre opatrenia v súvislosti s koronavírusom sme ju boli nútení zrušiť. Na 25. marca pripravujeme aj spomienku v Bratislave – v tejto chvíli ešte nevieme, ako sa situácia vyvinie, ale radi by sme si 32. výročie pripomenuli a povzbudili sa do zápasu o autentickú slobodu a ľudské práva. Budeme Vás informovať.