Vyhlásenie mimovládnych platforiem k výsledkom referenda o rodine

Vyhlásenie mimovládnych platforiem k výsledkom referenda o rodine

Graf: účasť v referende, zdroj: volbysr.skSlovenská spoločnosť pre rodinu, Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií – najväčšie mimovládne platformy, ktoré podporili vznik Aliancie za rodinu, vyjadrujú vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili referenda o rodine a prejavili tak svoj občiansky postoj. Naša veľká vďaka patrí hovorcom Aliancie za rodinu, všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí urobili veľký kus práce. Uskutočnením referenda sa podarilo naplniť účel, pre ktorý Aliancia za rodinu vznikla.

Referendum zintenzívnilo celospoločenský dialóg a problematika súčasnej rodiny sa stala stredobodom verejného života. Predreferendová diskusia ukázala, že téma rodiny sa dotýka všetkých ľudí na Slovensku.

Všeľudové hlasovanie predstavovalo určitý kulminačný bod, naštartovalo diskusiu a výsledkom je účasť takmer milióna občanov na referende o rodine.

Po angažovaní sa v príprave a podpore referenda pre naše organizácie nastáva čas “vrátiť sa do terénu” a pokračovať v našej činnosti. V oblasti advokácie, prevencie a konkrétnej pomoci, tak ako doteraz, budeme i naďalej navrhovať, predstavovať, presadzovať a podľa možností i realizovať konkrétne riešenia, ktoré môžu priniesť reálne skvalitnenie života rodín ako optimálneho miesta vzniku a rozvoja ľudského života.

Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti, s osobitným zameraním na rodinnú politiku, upozorňujeme, že ak sú porušované alebo ignorované základné biologické a stáročiami overené princípy v prístupe štátu k rodine potom nutne a logicky nastáva rozklad a rozpad spoločnosti.

Skutočná rodinná politika musí byť viac ako len sociálnou politikou hasenia už vzniknutých “požiarov”. Je to súbor rámcových, legislatívnych a politických opatrení štátu ako i samosprávnych orgánov na posilnenie rodín, aby vďaka tomu mohli plniť svoje prirodzené úlohy: biologicko-reprodukčnú, výchovno-socializačnú, kultúrno-historickú, ekonomickú, emocionálnu a ďalšie. Štát nemôže na seba tieto dôležité úlohy prevziať, ale musí vo všetkých rezortoch vytvárať priaznivé prostredie, v ktorom ich rodiny budú uskutočňovať a uspokojovať svoje jedinečné potreby.

Pre zlepšenie rodinnej politiky na Slovensku a odstránenie mnohých iracionálnych deformácií ponúkame jednak naše skúsenosti, odborné aj ľudské kapacity, ale tiež dobré a funkčné príklady z iných štátov Európy i sveta.

Takisto pozývame k spolupráci všetkých ľudí i všetky rodiny, aby sa nebáli navrhovať postrehy, nápady a riešenia na zlepšenie situácie života rodín na Slovensku.

Aby súčasné aj vznikajúce rodiny mohli byť tým, čo od nich spoločnosť a všetky generácie očakávajú – spoľahlivou zárukou dobrej budúcnosti Slovenska, Európy i celého sveta.

V Bratislave 8. februára 2015

Anna Záborská, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií