Tlačová správa: Fórum kresťanských inštitúcií odmieta absurdnosti v Stratégii ľudských práv

Tlačová správa: Fórum kresťanských inštitúcií odmieta absurdnosti v Stratégii ľudských práv

Bratislava, 17. júna 2014 – Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) a jeho členské organizácie plne podporujú ochranu ľudských práv všetkých občanov v Slovenskej republike. Na druhej strane vyjadrujú hlboké znepokojenie nad tým, že prostredníctvom Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, ktorá bola zverejnená a je v medzirezortnom pripomienkovaní, sa vytvárajú na Slovensku dve skupiny občanov: ľudia, o ktorých právach sa nehovorí, respektíve sa pokladajú za samozrejmé a skupiny, ktoré sa dožadujú práv, ktoré, žiaľ, nepožíva väčšina občanov Slovenskej republiky. Fórum kresťanských inštitúcií v tomto zmysle zverejnilo hromadnú pripomienku a dôrazne žiada vládu, aby prílohy, ktoré tvoria súčasť Stratégie a sú v medzirezortnom pripomienkovaní zamietla. V opačnom prípade žiada stiahnutie celej Stratégie.

Ako príklad uvádza FKI niektoré priority a úlohy uvedené v materiáloch a v prílohách Stratégie:

„Pozornosť musí byť venovaná aj nastoleniu kultúry rodovo korektného jazyka, respektíve jazyka ľudských práv. (…) Významnými aktérmi distribúcie jazyka ľudských práv, ich obsahov a významov majú byť verejnoprávne i súkromné médiá, novinárky a novinári. Je však potrebné, aby absolvovali špecializované vzdelávacie programy v tejto oblasti.“ (strana 23, vlastný materiál)

Ak hovoríte o žeriavnikoch, musíte jedným dychom dodať žeriavničky, ak spomeniete zdravotné sestry, mali by ste spomenúť aj zdravotných bratov – takto má pravdepodobne vyzerať rodovo korektný jazyk. Špecializované vzdelávacie programy o rodovo korektnom jazyku zas budú stáť nás, daňových poplatníkov stotisíce eur z nášho vrecka, zbytočný čas a námahu pre pracovníkov médií.

„Pripraviť a do praxe uviesť osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologických služieb) a zameranie politík na poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pre LGBTI osoby (lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia) vrátane zdravotných služieb na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.“ (príloha 8.0)

V situácií, keď väčšina občanov nemá zabezpečenú kvalitnú základnú starostlivosť, na mnohé operácie a vyšetrenia sú neprijateľne dlhé čakacie lehoty a pacient si do nemocnice musí doniesť ešte aj záchodový papier, vláda požaduje vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť pre malú skupinu ľudí.

„Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nestanovuje špecificky práva LGBTI pacientov a pacientok, ani povinnosti zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok voči nim.“ (príloha 8.0)

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti tiež špecificky nestanovuje práva pre nepočujúcich, nevidiacich, postihnutých, autistov… Je poburujúce, aby už aj tak preťažený zdravotnícky personál musel absolvovať povinné školenia k LGBTI téme, ako sa požaduje v tom istom materiáli a zároveň mal osobitné povinnosti k jedinej úzkej skupine obyvateľstva. Taktiež nie je presne definované, aké povinnosti nad rámec už existujúcich povinností by mali zdravotníci zabezpečovať pre túto skupinu.

„Navrhnúť vytvorenie nezávislej inštitúcie, ktorá sa bude zaoberať rodovou rovnosťou a právami žien, napr. v rámci súčasnej reformy na MPSVR SR vytvoriť Komisariát pre rodovú rovnosť a práva žien, prípadne post ombudsman/ky“. (príloha 4)

Už z našich daní platíme Stredisko ľudských práv, ombudsmanku, rôzne dotované inštitúty a inštitúcie, ako napríklad Inštitút rodovej rovnosti, ktorý v súčasnosti dostal z eurofondov a štátneho rozpočtu sumu vo výške 551 947 EUR na propagáciu, naviac za pochybných okolností pri verejnom obstarávaní (http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/245838). Vytvárať a financovať ďalšie inštitúcie je neefektívne, najmä pri súčasnej miere nezamestnanosti a iných problémoch, ktoré trápia Slovensko.

  • Ďalšie absurdnosti z Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv si môžete prečítať  na ludskeprava2014.sk

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) je platforma spolupráce a nositeľ impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 40 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. Viac informácií: www.fki.sk

Kontakt: info@fki.sk, tel. 0908 88 30 80 (Veronika Remišová)