Stretnutie hnutí a združení v Košiciach

Stretnutie hnutí a združení v Košiciach

Hnutia a zdruzenia v KosiciachPríhovor arcibiskupa Bernarda Bobera na stretnutí hnutí a združení v Košiciach pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Milý vladyka Peter, pani predsedníčka a predstavitelia Fóra kresťanských inštitúcií, vážení zástupcovia kresťanských hnutí a združení pôsobiacich na území našej arcidiecézy!

Kedysi to boli rehoľné spoločenstvá, ktoré veľmi citlivo reagovali na znamenia čias. Mali zásluhy na tom, že sa mnohé problémy, akútne potreby – že sa vyriešili ich zanietenosťou a láskou voči Cirkvi a Kristovi. Tak to bolo napr. i čase keď sa zdalo, že Katolícka Cirkev zanikne v období reformácie. Práve rehole sa zaslúžili o jej obnovu a znovuzrodenie.

Dostal som prednedávnom otázku, čo vlastne ja očakávam od hnutí a spoločenstiev na území košickej arcidiecézy. Myslím, že skoro rovnaká odpoveď by zaznela od všetkých biskupov na Slovensku.

– v prvom rade aby ste zostali verní Kristovi, Cirkvi a potom aj svojim charizmám.

– Každé spoločenstvo má svoju charizmu, zameranú na budovanie spravodlivejšieho sveta a pokoja, ako aj pravých kresťanských hodnôt.

– je pravda, že v rámci arcidiecézy nie sú na pláne nejaké megalomanské projekty v spolupráci so združeniami a spoločenstvami. Vaše pôsobenie je skôr potrebné ako nenápadné a pritom nenahraditeľné. Má byť akýmsi stále čerstvým vánkom, ktorý osviežuje.

– áno, môže sa stať, že nie vždy sa vaše snahy stretnú s pochopením miestnych duchovný otcov, a že dokonca s vami nebudú chcieť ani počítať napr. v rámci farskej pastorácie. Dobrý kňaz by ale mal počítať s podnetmi, ktoré prichádzajú od aktívnych kresťanov, ktorí chcú niečo robiť vo farnostiach.

– vaša úloha a snaha o evanjelizáciu však musí presahovať hranice farností. Preto je dobré, že sa takto schádzate a dávate sa poznať aj miestnemu biskupovi. Je dobré vedieť, že s vami možno počítať. Sám som bol milo prekvapený, koľko združení sa zaregistrovalo a ich zástupcovia prišli na toto dnešné stretnutie!

– keď sa vrátim k tomu čo by som ja očakával od vás – bola by to iste vaša angažovanosť pri všetkých evanjelizačných snahách: trebárs to, čo hovorí Sv. otec, keď nás posiela na perifériu – vzbudiť v sebe záujem o ľudí na okraji – nemyslím tu iba na sociálnu činnosť, ale aj na ich nenásilné privádzanie k viere práve vlastným príkladom života.

– je vždy dobré, keď sa ako združenia zapájate do organizovania väčších akcií – tak miestnych, teda vo farnostiach, ako aj v rámci diecézy, či Slovenka – tak ako ste to urobili aj pri prípravách Národného pochodu za život v Košiciach. Teraz budete znovu veľmi potrební pri osvete pripravovaného referenda.

– Okrem všetkých spomínaných aktivít bude dobré, keď si vždy zachováte aj zmysel pre duchovný život. To znamená, že okrem spoločnej akcie, nás vždy vyživuje i spoločná modlitba, Eucharistia a duchovné obnovy. To je nevyhnutné, aby ste nestrácali zápal, či horlivosť. Aby ste sa nedali znechutiť nejakým nezdarom, alebo osočovaním vo svete. Váš príspevok viery je nenahraditeľný. Buďte príťažlivým magnetom viery!

– ľudia, medzi ktorými žijete vám uveria skôr, ako kňazom a rehoľníkom, voči ktorým sú neraz predpojatí a zaujatí. Vy ste prvým nárazníkom, ktorý láme nezmyslené predsudky a nenávisť voči všetkému čo zaváňa Kristom a Cirkvou.

– prajem vám preto, aby sa hlavná črta práve toho vášho združenia či hnutia vždy zachovala, a pritom aby ste sa vedeli vždy novým spôsobom adaptovať a mobilizovať pre napĺňanie potrieb a túžob ľudí v blízkom prostredí vášho pôsobenia.

– A verte, že jedna z najčastejších túžob, s ktorou sa stretnete, bude nenaplnená túžba po Bohu. Vyprosujem vám silu, aby ste odvážne vedeli ponúknuť Ježiša ako najlepšiu cestu k naplnenému a zmysluplnému životu. Nech vám k tomu prispeje i orodovanie našej Nebeskej Matky Panny Márie.