Fórum kresťanských inštitúcií apeluje listom na predsedu vlády vo veci Celoštátnej stratégie ľudských práv

Fórum kresťanských inštitúcií apeluje listom na predsedu vlády vo veci Celoštátnej stratégie ľudských práv

Ľudské právaFórum kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré zastupuje 40 organizácií, dnes odoslalo list predsedovi vlády Robertovi Ficovi, v ktorom ho opätovne žiada, aby pozastavil prijatie Celoštátnej stratégie ľudských práv. Návrh Celoštátnej stratégie ľudských práv sa bude prerokúvať v stredu 14. januára 2015 na schôdzi Vlády SR. Ak vláda stratégiu schváli, následne sa bude tento dokument implementovať, čo zahŕňa vypracovanie ďalších akčných plánov.

FKI a jeho členské organizácie sa dlhodobo venujú práci v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o marginalizované a sociálne slabé skupiny obyvateľov (rómska menšina, ľudia bez domova, týrané ženy…). Už dva roky FKI poukazuje na to, že Stratégia ľudských práv nerieši skutočné potreby v oblasti ochrany ľudských práv. Pripomienky a návrhy, ktoré dávali zástupcovia FKI v procese tvorby Stratégie neboli zohľadnené, vrátane hromadnej pripomienky, ktorú podpísalo minulý rok niekoľko tisíc občanov. Tvorcovia stratégie nielenže pripomienky nevzali do úvahy, ale na poslednú chvíľu do textu Stratégie zahrnuli prioritu, ktorá má riešiť právnou úpravou registrované partnerstvá. Tento prístup je v rozpore s programovým vyhlásením vlády, kde sa vláda zaviazala, že rodinná politika bude centrom záujmu sociálnej politiky štátu. Zároveň konštatuje, že rodina čelí mnohým výzvam, ako je napríklad klesajúci počet sobášov, rastúca rozvodovosť, prepad pôrodnosti a plodnosti, čím sa narúša súdržnosť spoločnosti a jej dôležitého determinantu, akým je rodina. So zreteľom na programové vyhlásenie vlády a na súčasný spoločenský kontext príprav na referendum za rodinu je snaha „prepašovať“ otázku registrovaných partnerstiev do textu Stratégie prejavom politickej svojvôle.

„Vyčerpali sme všetky dostupné možnosti komunikácie s predstaviteľmi vládnej moci. Zúčastňovali sme sa pracovných skupín, pripomienkovali sme, písali sme, diskutovali, dokonca občianska spoločnosť zorganizovala aj protesty. Dnes už nemôžeme nič viac urobiť, len poslednýkrát apelovať na premiéra, aby vláda zobrala hlas občanov do úvahy a snažila sa spoločnosť spájať a nie rozdeľovať. V tom by mala byť predsa jej prvoradá úloha,“ povedala Veronika Remišová, členka predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií.

Predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová dodala: „Jeden a pol roka, ktoré sme všetci venovali tzv. participatívnemu procesu, vyšli nazmar, aspoň čo sa týka textu stratégie. Ja stále verím v túto krajinu, ako dobré miesto pre všetkých, v zdravý rozum, v demokraciu a v diskusiu. Sme na ňu ochotní a pripravení, ale ako partneri a nie štatisti.“

Kontakt: Veronika Remišová, remisova@fki.sk Tel. 0908 88 30 80

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) je platforma spolupráce a nositeľ impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje 40 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. Viac informácií: www.fki.sk