Ľudmila Majláthová – Európsky rozmer témy Rodina a chudoba

Ľudmila Majláthová – Európsky rozmer témy Rodina a chudoba

Ľudmila Majláthová, ktorá je ekonomickým radcom Zastúpenia európskej komisie na Slovensku, vystúpila na konferencii Chudoba a rodina s príspevkom “Európsky rozmer témy Rodina a chudoba”. Zastúpenie EK je už dlhoročný partner konferencií o chudobe. Z pohľadu Ľudmily Majláthovej je to veľmi symbolické, že sa konferencia konala na pôde NR SR, kde poslanci schvaľujú zákony, ktoré ovplyvňujú životy a životné podmienky ľudí na Slovensku. Preto je dôležité práve na tomto mieste diskutovať s organizáciami, ktoré majú skúsenosti a poukázať na už osvedčené postupy v boji proti chudobe a soc. vylúčeniu, vplývajúce na tých najzraniteľnejších ako sú rodiny s deťmi.

Ľudia si spájajú chudobu prevažne so zábermi hladných detí v Afrike, akoby sa chudoba Európy netýkala, ale žiaľ chudoba je všade okolo nás. Takmer štvrtina populácie v EÚ (119 000 000 ľudí) je stále ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Na Slovensku je to okolo 18% obyvateľov (asi každý 5 človek), ale existujú tu veľké regionálne rozdiely. Najviac ohrozené sú deti, mladí ľudia a rodiny s deťmi. Medzi Rómami je miera chudoby až 6x vyššia ako v prípade celkového obyvateľstva.

Riziko ohrozenia chudobou pre deti stúpa, ak sú z neúplných alebo mnohopočetných rodín a z marginalizovaných rómskych osád. Detstvo v chudobe a soc. vylúčení poznačí dieťa na celý život. Podľa Ľudmily Majláthovej najlepšou cestou z chudoby a soc. vylúčenia je aj rast zamestnanosti a udržateľný hospodársky rast.

Súčasná EK si stanovila za cieľ podporiť investície a rast a zároveň priniesla na stôl agendu posilňovania sociálnej dimenzie európskej integrácie a to aj napriek tomu, že v sociálnej sfére má EÚ iba obmedzené kompetencie.  EK vyvíja čoraz väčší tlak aj na sociálnu oblasť aj pri svojich hodnoteniach hospodárskych politík členských štátov v rámci tzv. európskeho semestra a pri vydávaní svojich každoročných politických odporúčaní.

Z hodnotení Slovenska Európskou komisiou, v rámci ukazovateľov sociálneho prehľadu, sa ako najväčšia výzva javí formálna starostlivosť o deti. EK a ER odporúča Slovensku rozšíriť možnosť získať cenovo dostupnú a kvalitnú starostlivosť o deti, rovnako odporúča zvýšiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania a to aj zvyšovaním účasti rómskych detí na hlavnom prúde vzdelávania už od ranného detstva.

EK prichádza aj s konkrétnou pomocou a to je Európsky sociálny fond. Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré majú slúžiť na aktivačné a podporné opatrenia pre soc. najslabších a pre vylúčené skupiny. Na Slovensku je na túto oblasť orientovaný operačný program ľudské zdroje, ktorý má k dispozícii 2,2 miliárd EUR a podporuje opatrenia ako rozvoj soc. práce v rodinnom prostredí, deinštitucionalizácia, terénna soc. práca, a i.

Investície do materských škôl a jaslí sa zase podporujú prostredníctvom integrovaného regionálneho operačného programu.

Zmierňovať zlé životné podmienky tých najodkázanejších osôb zase pomáha Program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (55 miliónov EUR pre Slovensko).

V rámci EÚ práve prebieha diskusia o návrhu rozpočtu EÚ po roku 2020. EK predstavila nový Európsky sociálny fond+, v ktorom komisia navrhuje naďalej posilniť sociálny rozmer EÚ. Jedná sa o novú verziu súčasného eur. soc. fondu a vznikne zlúčením viacerých fondov a programov. Bude jednoduchší a pružnejší a jeho súčasťou bude aj program podpory pre najodkázanejšie osoby. Navrhnutý rozpočet pre tento nový eur. soc. fond je vo výške 101,2 miliárd EUR na investíciu do ľudí a podporu uplatňovania zásad Európskeho piliera sociálnych právd.

Na záver svojho vystúpenia poďakovala všetkým, ktorí dennodenne pomáhajú akýmkoľvek spôsobom chudobným a tým, ktorí to potrebujú.