Rezolúcia FIMARC

Rezolúcia FIMARC

Fórum kresťanských inštitúcií je členom FIMARC (Medzinárodnej federácie vidieckych katolíckych hnutí dospelých). Prinášame Vám preto v plnom znení Rezolúciu FIMARC zo svetového valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 2. až 16. novembra 2018 v Thies, v Senegale. Svetového stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia FKI, predseda Tomáš Kuzár s manželkou Miriam Kuzárovou.

VYHLÁSENIE

Svetové zhromaždenie FIMARC

1. My, členovia hnutí združených vo FIMARC (Medzinárodná federácia katolíckych vidieckych hnutí dospelých) z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Európy, zastupujúci vidiecke komunity a roľníkov 32 krajín sveta, sme sa 2. až 16 novembra 2018 stretli v Thies, v Senegale na valnom zhromaždení FIMARC, aby sme diskutovali o téme „Investovanie do udržateľného vidieckeho a poľnohospodárskeho rozvoja – smerovanie k lepšiemu svetu pre všetkých“ a súčasne uskutočnili naše 15. svetové zhromaždenie, v čase, keď uvažujeme o deklarácii OSN o právach roľníkov a iných ľudí pracujúcich na vidieku a taktiež v súvislosti s Dekádou rodinného poľnohospodárstva (2019 – 2028).

2. Hlavnou témou 15. svetového zhromaždenia bolo: “Poďme spoločne dopredu v solidarite a harmónii  a vytvorme spravodlivý a dôstojný vidiecky svet, rešpektujúci každý život.” Naše celosvetové stretnutie bolo príležitosťou na hlbokú reflexiu a analýzu súčasného systému poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na základe encykliky Laudato Si, práv roľníkov a vidieckeho obyvateľstva, súčasných trendov a alternatívnych spôsobov produkcie a spotreby, ako aj rozsahu medzigeneračného odovzdávania poznatkov s cieľom posilniť rodinné poľnohospodárstvo. Umožnilo nám to prehĺbiť naše spoločné chápanie, zdieľať naše skúsenosti z rôznych kontinentov a určiť ďalšie kroky nášho angažovania sa.

3. Sme hnutiami vidieckeho a poľnohospodárskeho obyvateľstva, preto sme znepokojení zhoršovaním vidieckej infraštruktúry a základných služieb, ako je školstvo, zdravotníctvo, či technických sietí. Spôsobuje to vyľudňovanie vidieka, opúšťanie fariem a stratu vidieckych pracovných miest, čo vedie k potravinovej neistote a chudobe vidieckeho obyvateľstva. Ľudia na vidieku sú obeťami nadmerného zhromažďovania pôdy a iných zdrojov, násilia, korupcie, narkotík, obchodovania s ľuďmi a kriminalizácie roľníkov a aktivistov, bojujúcich za ich práva a chrániacich ich živobytie. Vzdelávacie systémy orientované na zisk neponúkajú hodnoty vidieckeho života ani zručnosti potrebné pre diverzifikované pracovné príležitosti poľnohospodárskeho, či iného charakteru. Tradičné vedomosti sa strácajú a nie sú poriadne odovzdávané z generáciu na generáciu. Súčasné socioekonomické a demografické trendy a tzv. digitálne rozdelenie, predstavujú veľkú výzvu pre medzigeneračné vzťahy a zapríčiňujú starnutie poľnohospodárskeho obyvateľstva a narušenie sociálnej siete.

4. Je zrejmé, že priemyselné a chemické poľnohospodárstvo je deštruktívne a smrtonosné využívaním agrotoxínov, umelých hormónov, používaním GMO, chemických vstupov, monokultúr a nadprodukciou, ktoré otravujú ľudí a prírodu, spôsobujú stratu úrodnosti pôdy, kontamináciu vody, transformuje prírodné zdroje na komodity vrátane pôdy, vody a semien a ničí tak vidiecke oblasti. Liberalizácia trhov a ovplyvňovanie hodnotových vzťahov prostredníctvom nadnárodných poľnohospodárskych firiem nás oberajú o naše výrobné zdroje. Zisk povyšujú nad samotný život. Poľnohospodári a ľudia na vidieku trpia viac ako iní hladom, podvýživou a chudobou a sú zraniteľní a diskriminovaní vynúteným vysťahovaním a nedostatkom prístupu k základným zdrojom: k pôde, semenám, pôžičkám, vzdelávaniu, spravodlivosti a základným službám. Z celkového počtu 821 miliónov ľudí, ktorí vo svete trpia hladom (podľa údajov OSN v roku 2018), 80% žije vo vidieckych oblastiach. Poľnohospodárske politiky prispievajú k hospodárskemu úpadku rodinného poľnohospodárstva, ktorý privádza k spájaniu poľnohospodárskych podnikov, ich rušeniu, prepadávaniu ich majetku a vedie ku koncentrácii hospodárskej a politickej moci v rukách niekoľkých chamtivých nadnárodných korporácií.

5. Poľnohospodári sú kľúčom k potravinovej sebestačnosti a zaručenia práva na potraviny, najmä v rozvojových krajinách, kde poskytujú až 80% potravín spotrebovaných na miestnej úrovni. Budeme sa preto snažiť budovať systémy rodinného poľnohospodárstva založené na agroekológii obohatenej miestnymi tradičnými poznatkami a kultúrnymi hodnotami. Sme presvedčení, že rodinné poľnohospodárstvo je efektívnym spôsobom poľnohospodárstva, umožňujúce vytvárať zamestnanosť a zabezpečovať potravinovú nezávislosť populácie. Umožňuje nám rozhodnúť o tom, aký druh poľnohospodárstva budeme realizovať a aké potraviny budeme produkovať. Zabezpečí a ochráni životné prostredie a prírodné zdroje, biodiverzitu a kultúrne dedičstvo, zachová tradičné potravinárske výrobky a prispeje k vyváženej strave. Veríme, že agroekológia môže byť realizovaná rôznymi spôsobmi, vychádzajúcimi z miestnych daností a miestnej kultúry. Rôzne formy malovýroby potravín založené na agroekológii vytvárajú miestne znalosti, podporujú sociálnu spravodlivosť, rozvíjajú kultúru a posilňujú ekonomickú životaschopnosť vidieckych oblastí.

6. Chceme tiež podporovať úspešné alternatívne iniciatívy rozvinuté našimi hnutiami, ako sú iniciatívy týkajúce sa životného plánovania, semenárskej a potravinovej nezávislosti v Latinskej Amerike, priameho marketingu medzi vidieckymi producentmi a mestskými spotrebiteľmi v Južnej Kórei zo strany CCFM, rozvoja trvalo udržateľného poľnohospodárstva, zdravia a vzdelávania v Ázii, agroekologického poľnohospodárstva v Keni a v iných krajinách atď. Zdravé a bezpečné potraviny sú základným ľudským právom a musíme preto rozvíjať dialóg medzi spotrebiteľmi a výrobcami.

7. Aby bolo možné riešiť hlavné príčiny migrácie ľudí z vidieka do miest, je potrebné zvýšiť podporu malých rodinných poľnohospodárskych podnikov a vytvoriť alternatívne a trvalo udržateľné možnosti živobytia vo vidieckych oblastiach s osobitným zameraním na ženy a mladých ľudí. Udržateľné investície do rozvoja vidieka, skutočná agrárna reforma, participácia poľnohospodárov, diverzifikácia príjmov, ochrana krajiny a zlepšenie riadenia vstupov sú kľúčom k vybudovaniu trvalo udržateľných rodinných poľnohospodárskych podnikov. Treba podporovať nové formy spolupráce a komunitné organizácie s cieľom chrániť záujmy malých producentov a chrániť miestne ekosystémy pred deštrukciou (Laudato si 180). Vyzývame preto naše vlády, aby vytvorili národné politiky a programy ochrany a podpory rodinných poľnohospodárskych systémov založených na agroekológii, na našich vlastných vedomostiach, múdrosti a kultúre a zaviedli právne nástroje a mechanizmy na zabezpečenie práv roľníkov a vidieckeho obyvateľstva.

8. FIMARC a jeho členské hnutia sa angažujú a aj naďalej sa budú intenzívne angažovať za

  • zvyšovanie informovanosti, prijatie a implementáciu deklarácie OSN “Práva roľníkov a iných ľudí pracujúcich vo vidieckych oblastiach” na realizáciu nášho práva rozhodovať o našom vlastnom potravinovom a poľnohospodárskom systéme,
  • posilnenie rodinného poľnohospodárstva v kontexte Desaťročia rodinného poľnohospodárstva OSN spoločne s inými aktérmi,
  • identifikovanie a zdieľanie najlepších modelov našich miestnych komunít v oblasti poľnohospodárstva, zdravia a vzdelávania,
  • produkovanie a spotrebu zdravých potravín, udržateľného riadenia zdravotníctva a výchovy k dôstojnému životu,
  • budovanie kooperačných foriem produkcie, sociálne podniky; miestne produkty s pridanou hodnotou,
  • budovanie lokálneho odporu na ochranu našich vlastných výrobných systémov, tradičných poznatkov a postupov,
  • vytvorenie hlbokého prepojenia medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi

9. Záver

Život a ekosystém sú darom Stvoriteľa a musíme ich zachovať a odovzdať budúcim generáciám. FIMARC chce podporovať medzigeneračné vzťahy na podporu zdieľania poznatkov a zručností poľnohospodárstva, kultúry, tradičných hodnôt, ako aj vzájomnej starostlivosti, podpory a výmeny zdrojov. Ako ľudské bytosti môžeme žiť naplno práve realizáciou našich schopností v spoločenstve a starostlivosťou o stvorenie. Takýto autentický rozvoj zahŕňa naše kultúry, hodnoty a duchovné bytie a je založený na solidarite. Vyžaduje radikálnu ekonomickú transformáciu, modely produkcie a spotreby, ktoré rešpektujú obmedzenosť prírodných zdrojov planéty a ekologickú konverziu, ako ju zdôrazňuje Laudato si. Vidiecke oblasti v minulosti dokázali a aj dnes dokážu zabezpečiť zamestnanosť pre všetkých ľudí ochotných pracovať, vrátane mladých. Musíme odolať masívnemu vyľudňovaniu vidieka a udržať na ňom viac poľnohospodárov, najmä mladých, na ich pôde, ponúkaním lepších perspektív pre poľnohospodárstvo a vidiecky život.

Odvážime sa budovať iný vidiecky svet!

Thies, Senegal, 14. november 2018