Fórum kresťanských inštitúcií na festivale POHODA

Fórum kresťanských inštitúcií na festivale POHODA

Festival Pohoda aj v tomto roku otvoril svoje brány pre mimovládne organizácie a vytvoril priestor pre ich aktívnu prítomnosť a prezentáciu. Stanovište Fóra kresťanských inštitúcií sa ocitlo medzi stanovišťom Slovenskej katolíckej charity a Fóra života.  FKI využíva túto príležitosť na to, aby aj vo verejnom spoločenskom prostredí  medzi mladými, poukázalo na takmer neviditeľnú prácu pomáhajúcich kresťanských inštitúcií a dobrovoľníkov. Mladí majú možnosť aj vyjadriť svoj názor na závažné sociálne problémy, ako je nezamestnanosť mladých, rómska problematika alebo chudoba žien vyplnením anketových lístkov. Mnohí ľudia sú ochotní pomáhať, ale často nevedia ako alebo či svojou pomocou chudobným neškodia. Preto ponúkame aj typy, ako pomáhať: prejaviť lásku svojej rodine, angažovať sa   vo svojom regióne, podporovať zamestnanosť a sociálne projekty, všímať si problémy núdznych, upozorňovať na problémy chudoby. Zároveň ponúka možnosť pre mladých, aby sa venovali chudobným ako dobrovoľníci v členských inštitúciách FKI  alebo aby podporovali tieto inštitúcie, ktoré pomáhajú chudobným dlhodobo, zmysluplne  a efektívne, motivovaní láskou k Bohu a blížnym. Hlavnou koordinátorkou prezentácie FKI na Pohode a celkového tohtoročného Veľtrhu sociálnych aktivit je Anna Horváthová. Na stanovišti sa striedali dobrovoľníčky zo ZKSM a Depaulu. FKI vyjadruje vďačnosť organizátorom festivalu Pohoda, že nám umožnili prítomnosť a Nadácii Konrada Adenauera za finančnú podporu a spoločnú prípravu konceptu našej prezentácie na festivale Pohoda. Považujeme za dôležité, aby sme vedeli osloviť aj takúto cieľovú skupinu a nevyhýbali sa podujatiam takéhoto druhu a nezostali len vo svojom úzkom prostredí.