Výzva FKI kresťanským laikom pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami

Výzva FKI kresťanským laikom pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami

Žijeme v spoločenstvách, ktoré nás vzájomne obohacujú a pomáhajú vytvárať hodnoty. Prijímame zodpovednosť – za seba i za ľudí okolo nás a vyjadrujeme tiež dôveru iným. Pri voľbách poslancov do NR SR volíme ľudí, ktorí budú určovať smerovanie Slovenska. Budú rozhodovať o využití financií v štátnom rozpočte a zákonmi ohraničovať konanie skupín i jednotlivcov. Kam chceme našou účasťou vo voľbách nasmerovať Slovensko?

 Chceme v slobode a v láske pracovať pre blaho všetkých s víziou žiť všestranne hodnotný a slobodný život. Očakávame spravodlivé prerozdeľovanie verejných financií, solidaritu a subsidiaritu v prospech spoločného dobra a v duchu sociálnej náuky Cirkvi, ktorá oslovuje ľudí bez rozdielu vierovyznania. Chceme žiť v krajine, kde je ľudský život chránený od počatia po prirodzenú smrť, kde je chránené manželstvo ako vzťah muža a ženy, kde nebude nikto diskriminovaný a bude rešpektovaný prirodzený poriadok pre dobro všetkých. Prajeme si šťastný život harmonických rodín, ktorý je dôležitý pre morálny i ekonomický rozvoj Slovenska.

 Sv. otec Ján Pavol II. nám pripomenul: „Patriotizmus áno, nacionalizmus nie!“ Je potrebné vnímať politické rozhodovanie aj v celoeurópskej perspektíve. Európa potrebuje živý ideový a mravný základ, ktorý môže podľa nás čerpať najmä zo svojich kresťanských koreňov.

 Tieto naše túžby a výzvy nás zaväzujú k aktívnej účasti na voľbách. Ktoré strany však zabezpečia realizáciu týchto výziev? Ako zistíme, ktorá strana ponúka prázdne sľuby, alebo otvára priestor zodpovedným a mravným zámerom a rozhodnutiam? Počúvajme, čo politici hovoria. Dobrou pomôckou v zorientovaní sa pri voľbách je aktuálna brožúrka „Kresťan a voľby“  a stránka www.volim.sk. Žiadajme od politikov konkrétne skutky. Aplikujme kritické myslenie a optiku Desatora.

 Dokument Christifideles laici nabáda a povzbudzuje: „Pri vykonávaní verejnej moci je rozhodujúci duch služby. Iba tento môže udržať činnosť politikov, povedľa nutnej kompetencie a schopnosti, “priehľadnou” a “čistou”. (…) Predpokladom toho je odmietanie a rozhodné premáhanie určitých pokušení, ako je nečestnosť a lož, premárnenie verejných prostriedkov v prospech niekoľkých so ziskuchtivými záujmami.“ Veriaci kresťan má preto voliť kandidátov, o ktorých je presvedčený, že ak sa dostanú do parlamentu, budú prijímať zákony, ktoré prinesú zmeny, potrebné pre budovanie kultúry života.

 Kto nevolí, nemá právo kritizovať. Využime pri voľbách aj možnosť štyroch preferenčných hlasov a dajme najavo stranám, akých ľudí si želáme v politike. Naša dnešná angažovanosť otvára priestor pre zajtrajšie dobré rozhodnutia. Zvoľme si zástupcov, ktorí svojou zodpovednou prácou v parlamente dokážu postupne vytvárať podmienky pre napĺňanie vízie o krajine, v ktorej budeme radi žiť a tvoriť, a na ktorú budeme hrdí my i nasledujúce generácie. Voľme ľudí, ktorí s odvahou prispejú k vytváraniu civilizácie života a lásky.

Fórum kresťanských inštitúcii, Bratislava 29. február 2012