V Trnave bude 7. európsky rodinný kongres

V Trnave bude 7. európsky rodinný kongres

7. rodinný kongres, Trnava 2012Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKRSR) z poverenia Celosvetovej konfederácie hnutí kresťanských rodín (ICCFM) organizuje pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska (KBS), Arcibiskupstva Trnava, Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava v spolupráci s predsedom Rady pre rodinu pri KBS i ďalšími inštitúciami 7. Európsky rodinný kongres ICCFM na tému Kultúra a morálka rodiny v globalizovanej spoločnosti.

Kongres sa uskutoční v Trnave na Arcibiskupskom úrade, ul. Hollého 10 v Slovenskej republike, Európa v dňoch 29. augusta až 1. septembra 2012 pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska a 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave.

Ciele kongresu

Prezentovať dynamický rozvoj, súčasný význam, novodobé úlohy, perspektívne trendy rodiny v meniacom sa kultúrnom, morálnom a etickom prostredí globalizovanej spoločnosti. Upevňovať základné rodinné hodnoty jednoty, lásky, života, odpúšťania, viery a slobody, v úcte ku všetkým členom vlastnej rodiny a k iným rodinám i všetkým členom spoločnosti. Všetkých členov rodiny a najmä deti viesť ku kreativite, zodpovednosti, solidarite a k vzájomnému dialógu.

Program a ostatné informácie nájdete na stránke kongresu eu-fc.sk.