Rezolúcia OSN ku Dňu za odstránenie chudoby

Rezolúcia OSN ku Dňu za odstránenie chudoby

47. zasadnutie

Položka agendy 81

UZNESENIE PRIJATÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM

[na základe správy Druhého výboru (A/47/721)]

47/196 . Slávenie medzinárodného dňa za odstránenie chudoby

Valné zhromaždenie,

konštatuje, že odstránenie chudoby a biedy vo všetkých, no zvlášť v rozvojových krajinách, sa stalo jednou z priorít rozvoja v 90-tych rokoch a domnieva sa, že úsilie o odstránenie chudoby a biedy si vyžaduje informovanosť verejnosti,

víta skutočnosť, že v posledných rokoch niektoré mimovládne organizácie z iniciatívy jednej z nich vo viacerých štátoch slávili 17. október ako Svetový deň za odstránenie extrémnej chudoby. Preto

  1. vyhlasuje 17. október počnúc rokom 1993 za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby;
  1. konštatuje, že aktivity konané z príležitosti tohto dňa budú nadväzovať na tie, ktoré každoročne 17. októbra konali určité mimovládne organizácie;
  1. vyzýva všetky štáty, aby tento deň venovali prezentácii a propagácii konkrétnych aktivít týkajúcich sa odstránenia chudoby a núdze, primerane situácii v danej krajine;
  1. vyzýva generálneho tajomníka, aby vydal odporúčanie ohľadom metód a spôsobov, ktorými by v rámci existujúcich zdrojov a bez poškodenia prebiehajúcich aktivít, mohol sekretariát pomôcť štátom pri organizovaní aktivít z príležitosti slávenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby na národnej úrovni;
  1. vyzýva medzivládne a mimovládne organizácie, aby na požiadanie pomohli štátom pri organizovaní národných podujatí v rámci slávenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, venujúc patričnú pozornosť špecifickým problémom biedy;
  1. žiada generálneho tajomníka, aby v rámci existujúcich zdrojov využil všetky možné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie úspešného slávenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Organizáciou spojených národov;
  1. taktiež žiada generálneho tajomníka, aby na 50-tom zasadnutí Valného zhromaždenia podal správu o realizácii tohto uznesenia.

93. plenárna schôdza

22. december 1992 

“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22. decembra 1992 vyhlásený za medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). V roku 1979 bol Wresinski menovaný za člena francúzskej hospodárskej a sociálnej rady. V jej mene predložil v roku 1984 svetoznámu správu ” Veľká chudoba a hospodárska a sociálna neistota”. Rada prijala jeho návrhy na rozsiahly boj proti chudobe a tým potvrdila jeho presvedčenie, že chudoba predstavuje narušenie ľudských práv. Toto narušenie sa dá prekonať iba vtedy, ak sú chudobní vtiahnutí do tohto procesu ako partneri. Z jeho iniciatívy sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero v Paríži 100 tisíc ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev, z rôznych končín sveta. Ich zámerom bolo vyvinúť na spoločnosť tlak v prospech rešpektovania ľudských práv. Túto historickú udalosť pripomína pamätná tabuľa všetkým obetiam hladu.