Pán prezident, prekážky sú odstránené

Pán prezident, prekážky sú odstránené

11. decembra prezident Andrej Kiska prijal LGBT aktivistov z Iniciatívy Inakosť. Po stretnutí na svojom Facebookovom statuse oznámil, že právny systém býva k párom rovnakého pohlavia “doslova krutý pri ľudsky normálnych záležitostiach. Partneri nemôžu pristupovať k informáciám o zdravotnom stave, čelia prekážkam spojeným s bývaním, dedením a podobne.”

Inciatíva Inakosť po stretnutí zverejnila zámer pripraviť legislatívnych návrh životných (registrovaných) partnerstiev, ktoré by tieto problémy rovnakopohlavných párov údajne odstránili. 

Prezident vyzval k diskusii, “ktorá by mala skončiť prijatím konkrétnych opatrení, ktoré by odstránili tie najväčšie prekážky, s ktorými sa dnes stretávajú.”

V reakcii na túto výzvu pánovi prezidentovi posielame 0tvorený list (v stĺpci vpravo), kde ho uisťujeme, že prekážky, ktoré uvádza sú už teraz v rámci slovenského systému riešiteľné, a to bez rozdielu pre všetkých občanov:

– Informácie o zdravotnom stave nedostane bez súhlasu pacienta, ani jeho manželka. Pacient má však právo zbaviť lekára mlčanlivosti a požiadať ho, aby o jeho zdravotnom stave informoval presne špecifikovanú osobu. 

– Problém bývania je možné vyriešiť nadobudnutím nehuteľnosti do podielového vlastníctva.

– Právny poriadok Slovenskej republiky pozná štatút dedenia zo závetu, tento inštitút môže využiť každý občan a odkázať svoj majetok určenej osobe. V prípade, že partneri spolu žili minimálne rok v spoločnej domácnosti, tak je možné dedenie aj zo zákona v druhej dedičskej skupine.

Detailnejší výklad týchto možností nájdete priamo v Otvorenom liste.

Je poľutovania hodné, že prezident označil náš právny systém za krutý, pričom si neoveril možnosti riešení, ktoré ponúka. 

Už v rímskom práve platila zásada: „vigilantibus iura scripta sunt” – „právo patrí bdelým“, t.j. tým ktorí dbajú o ochranu a výkon svojich práv. Je preto rozumné predpokladať, že pre osoby, ktoré si chcú spomínané záležitosti usporiadať, je dôležité poznať aktuálne zákonné možnosti. Veríme preto, že tento náš príspevok, môže diskusiu o riešení problémov rovnapohlavných párov konštruktívne posunúť dopredu.

Je však zarážajúce, že napriek tomu že Inakosť považuje tieto problémy za akútne, nikde nemedializuje okamžite dostupné riešenia, jedinú cestu vidí v životných partnerstvách.

Zdá sa, že podobne ako mnohé európske štáty aj Slovenská republika, stojí pred otvorením Pandorinej skrinky, ktorá po zväzkoch osôb rovnakého pohlavia, zvyčajne prináša aj “manželstvá” a adopcie detí rovnakopohlavnými pármi. 

Pevne veríme, že v Otvorenom liste uvedená analýza súčasného právneho stavu pomôže vyriešiť prezidentom avizované problémy. V prípade, že existujú ďalšie prekážky v realizovaní základných ľudských práv a slobôd našich občanov, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, občianska spoločnosť je pripravená o nich diskutovať a hľadať riešenie pre dobro celej spoločnosti.

Je však potrebné prezidentovi pripomenúť, že táto diskusia je náročná, a to aj preto, že každý, kto vyjadrí akýkoľvek nesúhlasný názor s požiadavkami LGBTI aktivistov je ostrakizovaný. Nesúhlasné výroky sú označované ako nenávistné a homofóbne (viď anti-cena “Homofób roka”). K otvorenej verejnej diskusii neprispieva ani zavedenie vágne definovaného osobitného motívu “prejav nenávisti z dôvodu sexuálnej orientácie” (ktorý Trestný zákon zákon č. 300/2005 § 140 e) považuje za osobitný motív trestného činu zo špeciálnou sadzbou).

Viac informácií.