FKI podporilo Deň zasväteného života v Banskej Bystrici

FKI podporilo Deň zasväteného života v Banskej Bystrici

Blazej SkvarkaBuďme spoluhľadajúcimi s tými, čo hľadajú Boha

Na duchovno formačnom programe Dňa zasväteného života v Banskej Bystrici sa v sobotu 28. januára 2012 podieľali Benediktínski mnísi zo Sampora. Jednou z tém, ktoré rezonovali na stretnutí zasvätených, bola miera a zrelosť pre samotu vo vzťahu k miere a zrelosti pre spoločenstvo.

P. Jozef Brodňanský z benediktínskeho Kláštora Premenenia Pána v Sampore v prednáške poukázal i na rozmer osobného vyprázdenia v duchovnom živote, v zmysle podobnom pojmu kenosis Krista.

Ako v sobotné dopoludnie odznelo v Banskej Bystrici, každý človek je pozvaný k tomu, aby patril Bohu. Zasvätené osoby sú, ako povedal kapucín p. Ján Macej, aj viditeľne považované za tých, ktorí patria Pánovi. Deň zasvätených v Banskej Bystrici podporilo aj Fórum kresťanských inštitúcií a Rada pre laické a apoštolské hnutia pri Konferencii biskupov Slovenska.

Dopoludnie začali rehoľníci, zasvätení laici a členovia spoločenstiev slávením svätej omše v Katedrále sv. Františka Xaverského. Celebroval ju Mons. Marián Bublinec, diecézny administrátor s modlitbou za zasvätených v Banskobystrickej diecéze, ktorých pozval na spoločnú slávnosť. Koncelebrovali rehoľní kňazi, tiež domáci dekan Mons. Ján Krajčík a Mons. Jozef Štrba, predchádzajúci biskupský vikár pre zasvätený život.

Diecézny administrátor Marián Bublinec v homílii poukázal na také ohlasovanie, ktoré má byť skôr úprimným spoločným hľadaním Boha spolu s tými, ku ktorým sme poslaní. „Sme spoluhľadajúci s tými, ktorí tiež hľadajú Boha,“ zamyslel sa Marián Bublinec. Prítomným i sebe poprial, aby spoločná slávnosť bola chvíľami vzájomného obdarovania sa tým darom, ktorý každý dostal od Pána. Poukázal aj na pokorný postoj ohlasovateľov a dodal: „prosme o to, aby sme našu vieru vedeli v dnešnom svete aj správne odovzdávať.“

Prítomní si spoločnou modlitbou obnovili rehoľné sľuby. Ako neskôr uviedol diecézny administrátor, vzájomné stretnutia a spolupráca zasvätených s ich rôznymi charizmami je prínosom pre život cirkvi.

Slávenie svätej omše, eucharistickú adoráciu, prednáškovú časť i následné neformálne agapé v Diecéznom centre Jána Pavla II., sa niesli v atmosfére bratstva a vďačnosti za dar povolania.

Pomôcť objaviť krásu povolania aj druhým, to je podľa slov kapucína Jána Maceja z Kláštora Anjelov strážnych na Raticovom Vrchu výzvou pastorácie povolaní. Celoslovenský tím pastorácie povolaní predstavil páter Macej ako jeden z jeho členov. Zasvätených, ktorí pôsobia v Banskobystrickej diecéze, pozval k spolupráci v domácom diecéznom tíme.

ZDROJ: bbdieceza.sk