Ženy a práca

Ženy a práca

V dňoch 4. a 5. decembra sa koná v Ríme medzinárodný študijný seminár  Ženy a práca, ktorý organizuje Pápežská rada pre laikov. Zúčastňuje sa ho asi stovka odborníčok a odborníkov z celého sveta. Dnes je potrebné uznať , že ženy hrajú dôležitú úlohu jednak vo verejnom živote, budovaním humánnejších štruktúr, jednak v rodinnom živote pre blaho rodiny a výchovu detí. Vychádzajúc z tohto základu si seminár kladie za cieľ diskutovať o príčinách a dôsledkoch  a harmonizácii medzi rodinnými požiadavkami  a organizáciou práce. Okrem toho sa seminár bude snažiť analyzovať a hľadať cesty z dilemy „buď- alebo“, v ktorej sa dnes nachádzajú mnohé ženy a navrhnúť inovatívne riešenia k  „aj-aj“ – riešenia, ktoré kombinujú aj požiadavky práce, aj požiadavky rodinného života. Účastníčky a účastníci budú zvažovať návrhy v prospech väčšieho ocenenia práce žien, aby diskriminácia, ktorej pracujúce ženy stále čelia, ako je penalizácia za materstvo alebo rozdielnosť miezd, mohli byť prekonané. Taktiež sa bude venovať pozornosť tomu, ako  priviesť na svetlo nenahraditeľnú službu, ktorú len ženský génius môže ponúknuť ľudstvu, pre rast každého človeka a budovanie spoločnosti. Na seminári sa stretnú uznávaní rečníci z deviatich krajín a bude dostatočný priestor na diskusiu, aby mohli byť vypočuté a zdieľané reflexie   všetkých prítomných.  Týmto seminárom si  Pápežská rada pre laikov pripomína dvadsiate výročie zverejnenia Listu ženám  pápeža Jána  Pavla II., v ktorom svätý pápež vyjadril pocity vďačnosti a ocenenie zo strany cirkvi voči pracujúcim ženám. Zo Slovenska sa zúčastňuje seminára predsedníčka FKI K. Hulmanová.

(List ženám  https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/list-zenam-1995 )