Vyhlásenie IXE (“Iniciatíva kresťania pre Európu”) k voľbám do Európskeho parlamentu

Vyhlásenie IXE (“Iniciatíva kresťania pre Európu”) k voľbám do Európskeho parlamentu

“Iniciatíva kresťania pre Európu” (IXE ), založená  v r. 2006 na podporu európskeho projektu z kresťanskej perspektívy, publikuje túto výzvu ako prípravu na voľby do Európskeho parlamentu v máji 2019. Výzva nie je adresovaná iba politikom, ale aj všetkým občanom. Má za cieľ mobilizovať voličov, najmä mladých, keďže nízka volebná účasť predstavuje hrozbu skutočnej európskej demokracii.

„Nastal čas spolupracovať pri budovaní Európy, ktorá sa netočí iba okolo ekonomiky, ale okolo posvätnosti ľudskej osoby, okolo nescudziteľných hodnôt.“ (Pápež František, citácia 1)

Založená na sedemdesiatich rokov mieru a postupného budovania spoločného hospodárskeho a právneho rámca Európa zostáva priestorom nádeje. Súčasná vážna politická kríza vo viacerých krajinách však ukazuje, ako sa Európania cítia ovplyvnení rastúcou nerovnosťou, sociálnym vylúčením, niektorými aspektmi ekonomickej migrácie a vplyvom hospodárskej a kultúrnej globalizácie. Cítia sa tiež ohrození domácim terorizmom, agresívnymi stratégiami svetových mocností a rastúcim rizikom ozbrojených konfliktov. Nacionalistické a populistické tendencie ohrozujú demokraciu a oslabujú potrebné rešpektovanie právneho štátu. V diskusiách, kde je spochybňovaná naša spoločná európska identita alebo kde je kresťanská viera inštrumentalizovaná na stranícke účely, budeme obhajovať európsky projekt ako našu spoločnú nádej.

V súčasnom globálnom geopolitickom kontexte Európa môže a musí prevziať svoju zodpovednosť a mať odvahu napĺňať svoje priority:

Obnoviť prostredníctvom solidarity prepojenie medzi ľuďmi a národmi

„Snívam o Európe, ktorá podporuje a chráni práva každého, bez toho, aby zanedbávala svoje povinnosti voči všetkým“ (Pápež František, 2).

Náš spoločný európsky dom je postavený na princípe solidarity zakotvenej v Lisabonskej zmluve. Solidarita je účinnou odpoveďou na nerovnosti a obavy z globalizácie. Politiky Európskej únie sa musia preorientovať, aby reagovali na výzvy, ktorým čelíme my a naši spoluobčania. Preto musíme posilniť sociálne politiky a bojovať tak proti nerovnostiam, chudobe a nezamestnanosti. To si vyžaduje aj zodpovednú fiškálnu a rozpočtovú politiku, ktorá ponecháva Európskemu parlamentu a národným parlamentom manévrovací priestor pre trvalo udržateľnú sociálnu politiku. Táto priorita by mala obnoviť narušený vzťah s euroskeptikmi a bojovať proti anti-európskemu diskurzu.

– Starať sa o náš spoločný dom

Snívam o Európe, ktorá sa stará o deti, ktorá ponúka bratskú pomoc chudobným a prichádzajúcim, hľadajúcim prijatie, pretože stratili všetko a potrebujú prístrešie “(2)

Vyzývame na ochrannú Európu pripravenú prevziať svoju zodpovednosť za mier vo svete. Európa musí bojovať za dosiahnutie cieľov OSN do roku 2030 v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Implementácia dohody z Paríža z roku 2015 o zmene klímy na vnútroštátnej a európskej úrovni je navyše morálnou a právnou povinnosťou.

To predpokladá aktívnu rolu v spravodlivejších partnerstvách so susednými a rozvojovými krajinami, najmä v Afrike.

Vieme, že diskusie o azyle a migrácii boli v celej Európe ťažké a rozdeľovali ju. Trvalé riešenia však budeme schopní nájsť len cez spoluprácu na európskej úrovni, pretože sme zrušili kontroly na vnútorných hraniciach. Potrebujeme reformovaný európsky azylový systém založený na ľudských právach a solidarite medzi členskými štátmi. Potrebujeme tiež vypracovať spravodlivé, humánne migračné politiky, ktoré súčasne zohľadnia potreby a obmedzené možnosti našich krajín. Európsky parlament musí byť kľúčovým aktérom pri reformovaní nášho právneho rámca. Ako kresťania prispejeme k dôvernému a bratskému dialógu medzi Európanmi o týchto témach.

Európa, ktorá chráni, znamená aj užšiu integráciu bezpečnostných a obranných politík, pričom berie vážne etické výzvy, ktoré predstavujú moderné vojenské a kybernetické technológie. To zvýši dôveru občanov a zvýši spoľahlivosť Európy voči jej partnerom.

– Subsidiarita znamená rešpektovanie našej rozdielnosti.

Identita Európy je a vždy bola dynamickou a multikultúrnou identitou.” (2)

Rozmanitosť je naším bohatstvom a musíme ju rešpektovať. V mnohých spoločensko-politických otázkach, ako sú bioetické pravidlá alebo rodinné právo, môžu naše krajiny prijímať rôzne rozhodnutia. Uznanie a rešpektovanie našich kultúrnych rozdielov napomáha rozptýliť obavy na jednej strane z protináboženskej, sekularizovanej Európy a na druhej strane z návratu náboženstva ako autoritárskej utláčateľskej sily. Prijímame náročný pohľad na subsidiaritu, ktorá je nevyhnutnou podmienkou riadnej demokracie.

Európska únia musí byť transparentná a musí komunikovať lepšie, aby mohla reagovať na vnímanú odcudzenosť inštitúcií EÚ od jej občanov.

Ako kresťania v Európe:

  • Sme si vedomí vážnej hrozby nízkej volebnej účasti alebo odmietnutia zúčastniť sa na spoločnej politickej diskusii. Vyzývame občanov EÚ, aby išli voliť.
  • Chceme prekonať súčasné nedorozumenia a napätia v rámci Európskej únie, najmä medzi severom a juhom, východom a západom.
  • Veríme v Úniu zameranú na človeka, chrániacu svojich občanov, rešpektujúcu zásadu subsidiarity, ktorá je spravodlivým partnerom po celom svete.
  • Dôverujeme v budúcnosť zjednotenej Európy založenej na solidarite.

Sme odhodlaní oživiť nádej, ktorú v sebe nesie spoločný európsky projekt.

Spoločne povzbudzujeme kresťanov vo všetkých európskych krajinách, aby sa zúčastnili na európskych voľbách a formovali náš spoločný európsky dom.

Pozývame miestne cirkvi a iné kresťanské organizácie a ich zástupcov na európskej úrovni, aby sa pripojili k tejto angažovanosti pre Európu.

Podpísané v Miláne, 16.02.2019 nasledujúcimi európskymi kresťanskými združeniami, členmi IXE:

Andante – Európska aliancia katolíckych ženských organizácií EU

Česká křesťanská akademie (Česká republika)

Komisia Iustitia et Pax Chorvátskej biskupskej konferencie

Centrum pre európsku demokraciu a výskum R. Schumana (Chorvátsko)

Európske laické fórum (ELF, EÚ)

Nadácia kresťanskej kultúry ZNAK (Poľsko)

Institución Teresiana (Tereziánsky inštitút, Španielsko)

Jezuitské európske sociálne centrum (JESC, EÚ)

Sociálna mládež Luxemburska

Lotyšská kresťanská akadémia

Sociálne týždne Francúzska (SSF)

Ústredný výbor nemeckých katolíkov (ZdK)

 

(1) Príhovor pápeža Františka Európskemu parlamentu, 25.11.2014.

(2) Príhovor pápeža Františka pri preberaní ceny Karola Veľkého, 6.5.2016.