Vďaka za život RNDr. Márie Guregovej

Vďaka za život RNDr. Márie Guregovej

Fórum kresťanských inštitúcií vyjadruje zármutok zo smrti mimoriadne aktívnej a zodpovednej laičky – RNDr. Márie Guregovej. Súčasne chválime Boha za jej plodný život. Bola odvážnou hľadačkou pravdy a spravodlivosti a túto svoju odvahu prejavovala aj na verejnosti. Bola hlboko veriaca a súčasne vždy dvomi nohami na zemi; v jej prístupe nebola naivita, či lacná nádej.

Dlhé roky v rámci valných zhromaždení FKI reprezentovala Fórum pre verejné otázky (FVO). Patrila medzi najaktívnejších členov a jej racionálne postrehy a návrhy posúvali činnosť FKI dopredu. Niekoľko rokov bola aj členkou predsedníctva FKI. 

Mária vnímala potrebu budovania kresťanských inštitúcií a združení. Vo viacerých bola aktívna, Fórum pre verejné otázky niekoľko rokov viedla ako jeho predsedníčka. Toto obdobie možno vnímať ako „hviezdne obdobie“ tohto neveľkého združenia. Výrazne sa podieľala na návrhu a realizácii mnohých verejných podujatí týkajúcich sa napr.: kresťanských médií, virtuálneho sveta a jeho vplyvu na hodnotovú orientáciu mladých; extrémizmu; hazardu – osobitne tzv. megakasína v Bratislave; ľudských práv; budúcnosti Európy; či Istanbulského dohovoru. Niektoré podujatia sa uskutočnili aj v jej rodnom meste, v Starej Ľubovni, napr. konferencie „Výrazné osobnosti a historické osobnosti našich najnovších dejín“ v roku 2008 a „Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti“, v roku 2011. Mnohé rodiny s vďakou spomínajú na Máriu aj v súvislosti s Mikulášskymi večierkami pre mnohodetné rodiny, ktoré počas mnohých rokov organizovala v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre. Hlboké brázdy vyorala aj na iných poliach, napr. ako poslankyňa mestskej časti Staré mesto, predovšetkým angažovaním sa pomoci viacdetným rodinám, a ostatné roky aj v Združení kresťanských seniorov Slovenska. 

V posledných rokoch ju trápil odklon v spoločnosti, osobitne viditeľný v politike, od racionálnej argumentácie ku, síce často efektným, ale lacným a nesystémovým, marketingovým kampaniam. Varovala pred kriklúňstvom a znevažovaním autorít len v záujme politického zápasu. Tieto svoje postoje nielen argumentovala, ale aj žila a systematicky pracovala na uskutočnení zmien.

Milá Mária, svoj život si naplnila skutkami múdrosti a lásky. Vyprosuj nám zhora pomoc, aby sme v dnešnej dobe kráčali v Tvojich šľapajach a s rovnakou citlivosťou, vytrvalosťou a odvahou obohacovali spoločnosť, ktorej sme súčasťou. 

(Za FKI a FVO – Pavol Kossey)