Úrad vlády chce znovu obmedziť internetové petície

Úrad vlády chce znovu obmedziť internetové petície

Úrad vlády Slovenskej republiky sa po roku opäť pokúša obmedziť možnosť podpisovania petícií na internete. Novela zákona o petičnom práve je po roku znovu v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Prvý návrh novely z októbra 2013 sme pripomienkovali formou hromadnej pripomienky. Podporilo ju viac ako 1 100 ľudí. Z jej vecných bodov vyhovel úrad vlády iba jedinému – upustil od zámeru predĺžiť lehotu na vybavenie petície z 30 na 60 pracovných dní. Napriek našim opakovaným žiadostiam a upozorneniam na dôležitosť problematiky petícií a elektronických petícií Úrad vlády okrem jedného krátkeho stretnutia s organizátormi hromadnej pripomienky neuskutočnil žiadnu verejnú odbornú diskusiu a neumožnil tak hľadanie vhodného riešenia pre uplatňovanie jedného zo základných politických práv.

Návrh novely naďalej počíta s obmedzením možností podpisovania internetových petícií. Minuloročný návrh novely viazal predkladanie petícií na zaručený elektronický podpis. Podľa súčasného návrhu Úradu vlády by sa elektronické petície mohli realizovať iba prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa tzv. zákona o eGovernmente. Znamenalo by to, že pre podporu elektronických petícií by občan musel používať elektronický občiansky preukaz s aktivovaným čipom a petície realizované prostredníctvom iných internetových stránok by už neboli považované za petíciu.

Elektronický občiansky preukaz s aktivovaným čipom pritom v súčasnosti má len menej ako 5% obyvateľov SR, nie je možné ho používať z mobilných zariadení ako sú tablety alebo mobilné telefóny. Jeho používanie je zatiaľ možné výlučne z komerčného operačného systému Microsoft Windows, od občana vyžaduje mať špeciálnu čítačku a nainštalovaný špeciálny softvér.

V Európe pritom existujú viaceré príklady dlhodobého používania elektronických petícií, ktoré od podporovateľov vyžadujú iba uviesť osobné údaje a nanajvýš mať funkčnú e-mailovú adresu, bez akéhokoľvek vyžadovania elektronického občianskeho preukazu, vďaka čomu je možné petície podporovať aj z rôznorodých počítačov a mobilných zariadení. Príkladom môže byť Nemecko alebo Veľká Británia. Taktiež Európska iniciatíva občanov, ktorou sa musia zaoberať orgány EÚ, ak ju podporí milión občanov, vyžaduje od podporovateľov iba vyplnenie osobných údajov a nie je potrebné žiadne používanie elektronického občianskeho preukazu.

Navyše zhromažďovanie podpisov pod Európsku iniciatívu občanov je možné z rôznych webových portálov, čiže nie je povinné používať žiadny ústredný portál, ako navrhuje novela. Stačí len, keď portály prejdú odborným posúdením splnenia predpísaných požiadaviek.

V hromadnej pripomienke verejnosti ku zákonu o petičnom práve preto žiadame:

 • umožniť podporu elektronických petícií aj bez potreby vlastnenia a používania elektronického občianskeho preukazu a zaručeného elektronického podpisu,
 • umožniť zber podpisov podporovateľov pod internetové petície na rôznych portáloch, nie len na Ústrednom portáli verejnej správy,
 • zaviesť povinnosť dotknutých orgánov uskutočniť rozporové konanie so zástupcami signatárov petície, ak dotknutý orgán obsahu petície nevyhovel a pod takúto petíciu sa podpísalo aspoň 500 osôb alebo aspoň 5 % obyvateľov obce,
 • uskutočniť verejnú odbornú diskusiu a jej výsledky zohľadniť v zákone o petičnom práve,
 • novelizovať zákon o sťažnostiach tak, aby sa lehota na vybavenie sťažnosti zosúladila s lehotou na vybavenie petície tým, že sa skráti zo 60 na 30 pracovných dní, a aby sa odstránili ďalšie nedostatky zákona.

Zapracovanie týchto pripomienok do pripravovanej novely zlepší podmienky pre uplatňovanie petičného práva, zjednoduší jeho výkon a vytvorí priestor pre širšiu participáciu občanov na správe vecí verejných.

Hromadná pripomienka je zverejnená na portáli ekoforum.sk a možno ju podporiť najneskôr v stredu 17. septembra 2014.

Pre viac informácií:

 • Ondrej Dostál, ondrejdostal@institute.sk tel.: 0905 – 914 879
 • Štefan Szilva, szilva@changenet.sk, tel: 02/63815220

Súvisiace informácie:

Zoznam iniciátorov hromadnej pripomienky:

 • Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
 • Štefan Szilva, živnostník
 • Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
 • Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
 • Mára Guregová, Fórum pre verejné otázky
 • Katarína Hulmanová, Fórum kresťanských inštitúcií
 • Norbert Brázda, changenet.sk
 • Ľubor Illek, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
 • Peter Kunder, Aliancia Fair-play
 • Vladimír Špánik, Združenie občanov miesta a obcí Slovenska
 • Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
 • Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika