Kardinál Korec videl nezastupiteľnú úlohu laikov v cirkvi

Kardinál Korec videl nezastupiteľnú úlohu laikov v cirkvi

Pred 100 rokmi uzrel svetlo tohto sveta Ján Chryzostom kardinál Korec. Kňaz, biskup, kardinál, mysliteľ, filozof, teológ, spisovateľ a vďaka dobe, v ktorej žil, aj robotník a opravár výťahov. Božia prozreteľnosť mu dávala aj týmto spôsobom zblízka poznať život bežného človeka.
Ako tajný biskup – stal sa ním ako 27-ročný! – zásadne formoval tvár tzv. podzemnej cirkvi na Slovensku počas komunizmu ale i po Novembri ´89. Nenájdeme zrejme inú osobnosť v druhej polovici 20. storočia, ktorá by viac ovplyvnila cirkev a tým aj celospoločenský vývoj ako práve kardinál Korec.
Bol svedkom Kristovej pravdy – svojím životom i svojím literárnym dielom, ktoré vychádzalo postupne od päťdesiatych rokov zväčša formou samizdatov. Formoval generácie kňazov, zasvätených ale i laikov – rodiny, mladých i starých najmä v čase komunistickej diktatúry. Vo svojich dielach sa snažil do života cirkvi uvádzať ducha II. Vatikánskeho koncilu. Bolo historickou udalosťou, keď ho v roku 1998 Svätý Otec Ján Pavol II. pozval, aby v Ríme dával duchovné cvičenia jemu i vatikánskej kúrii.
Kardinál Korec mal osobitný vzťah k laikom a videl ich nezastupiteľnú úlohu v cirkvi i vo svete. Pod jeho patronátom sa okrem iného sformovali hnutia rodín, mládeže a detí, ktoré ešte aj dnes oživujú život cirkvi ako HKR (Hnutie kresťanských rodín), ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže) a eRko. V biskupskej konferencii mal na starosti práve laikov a ich hnutia. Podporoval formáciu laikov, aby boli vzdelaní tak v teologických pohľadoch ako aj v aktuálnych otázkach života spoločnosti , aby tak boli schopní posväcovať každé prostredie, v ktorom sa pohybovali.
Mal som príležitosť niekoľkokrát sa s ním stretnúť aj v čase komunizmu. Bol to nielen silný duchovný – a keďže bol neustále sledovaný Štátnou bezpečnosťou – tak aj „dobrodružný“ zážitok. Človek nikdy nezabudne na osobitnú atmosféru v jeho byte na Vilovej č. 7. Hlasno zapnuté rádio a komunikácia šeptom prostredníctvom dutej rúry, ktorá bola inštalovaná na stole. Hovoriaci položil ústa na okraj rúry a počúvajúci si priložil na opačnú stranu ucho. Človek prežíval každé takéto stretnutie ako stretnutie s mimoriadnou osobnosťou, ktorá mala životnú múdrosť, veľký nadhľad a súčasne obrovskú zodpovednosť za cirkev na Slovensku.
Kiež jeho celoživotné dielo a osobitne jeho odvaha a statočnosť počas komunistického prenasledovania nás inšpiruje a oduševňuje múdro a statočne čeliť výzvam našej generácie. Aby svetlo Krista a jeho cirkvi mohli aj dnes osvetľovať životy jednotlivcov i celej spoločnosti!

Pavol Kossey, podpredseda FKI, Foto: TK KBS