Priority FKI v partnerskej dohode

Priority FKI v partnerskej dohode

Spolu s našimi členskými organizáciami a v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sme pozbierali pripomienky.

Pripomienky a návrhy a predkladáme ich tvorcom dokumentu. Sme radi, že aj ako kresťania nie sme občanmi druhej kategórie a máme možnosť participovať na formovaní našej budúcnosti.

Východiskové princípy a oblasti zohľadnené pri príprave toho dokumentu sú tieto:

1)      rodinná politika nie je kompetenciou EÚ, ale viaceré jej politiky sa dotýkajú života rodín. Priority by mali zohľadňovať primárne a nezastupiteľné postavenie rodiny v spoločnosti

2)      priority v sociálnej oblasti rešpektujú a podporujú princíp spoločného dobra, solidarity, spravodlivosti, subsidiarity, participácie a plurality aktérov

3)      občianska participácia a vzdelávanie mladých

4)      ekologické opatrenia v súlade s integrálnym pohľadom sociálnej náuky cirkvi (Laudato si)

Nie je nám jedno, v akej krajine žijeme a budeme žiť. Našu účasť na verejnom živote považujeme za prirodzenú súčasť nášho pohľadu na život a nebojíme sa povedať (trochu vznešene ) našu účasť na stvoriteľskom Božom diele. Je to vlastná charizma FKI – reflektovať postoj, názory a potreby  našich členských organizácií a byť advokátom dobrých    vecí.

Vyzývame Vás, aby ste využili možnosť participovať na našej spoločnej budúcnosti a zapojili sa do formovania Operačného programu Slovensko, jednak na celoštátnej úrovni, ale aj na úrovni VUC. Informácie sú na stránke ministerstva https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/ 

Pripomienky a návrhy Fóra kresťanských inštitúcií a partnerov k Návrhu priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 –2027 

Pripomienky podporuje Konferencia biskupov Slovenska a Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.

 1. Ekologické Slovensko pre budúce generácie

Európska zelená dohoda má pôsobiť ako kompas pri obnove EÚ, ale zároveň podporovať  nové formy solidarity s cieľom pomôcť zotaviť sa z krízy. Je potrebné dohodnúť sa na prechode na obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktoré prospieva ľuďom a planéte. Je dôležité, aby opatrenia boli na úžitok aj  chudobným a na pomoc odkázaným a žijúcim v menej rozvinutom prostredí. Opatrenia by mali byť také, aby chudobní neboli vylúčení a aby si bohatí nemohli kúpiť výhody. Napr. nie vstupu autom do centra mesta za vysokú cenu parkovného, ale jednoducho zavrieť centrum pre všetkých. Na druhej strane treba potom urobiť dobrú technickú infraštruktúru a opatrenia, napr. aj verejnú dopravu zadarmo. Dobrým príkladom je Viedeň, kde 90 percent obyvateľov hovorí, že v meste nepotrebuje auto. 

 1. Mobilita, doprava a prepojenosť 

V tejto časti sa zamýšľame nad tým, aké sociálne investície sú potrebné v čase štrukturálnych zmien, aby digitalizovanejšia a ekologickejšia ekonomika nespôsobila, že niekto je  vynechaný.  Je dôležité, aby opatrenia boli na úžitok aj ľuďom chudobným,  na pomoc odkázaným a žijúcim v menej rozvinutom prostredí. Preto v rámci  Podpory digitálnej pripojiteľnosti, navrhujeme:

– podporu internetového pripojenia pre ľudí a rodiny so znevýhodnením (predovšetkým sociálnym a finančným)
– podporu formou štipendií pre deti vo viacdetných rodinách.  Mať viacero detí študujúcich vo forme dištančného  vzdelávania  zvyšuje náročnosť na pripojiteľnosť i množstvo stiahnutých dát, a teda má dopad na finančné náklady rodiny.

– podporu internetového pripojenia nielen školy, ale aj školské zariadenia, a rovnako, ba ešte viac,  Centrá pre rodiny, Komunitné centrá, Centrá pre deti a rodinu (bývalé detské domovy), krízové centrá, reedukačné centrá, … 

 1. Kvalitný život v regiónoch

Predovšetkým si pri nastavovaní opatrení treba uvedomiť, že to, čo sa rieši pri MRK, sa prehliada pri väčšinovej populácii. Na základe istých kritérií sú definované najmenej rozvinuté regióny. Ale čo regióny, kde napríklad nezamestnanosť nie je taká vysoká, ale za cenu, že otcovia rodín alebo aj obaja rodičia sú v zahraničí, a tak sú rodiny nefunkčné ? (napr. Orava, kde je príliš veľa otcov i mám dlhodobo v zahraničí a o deti sa starajú starí rodičia alebo starší súrodenci, …  A tak, na základe ukazovateľa miery nezamestnanosti nie je napr. Orava najmenej rozvinutý región.) Takéto  regióny  sú teda vyčlenené z väčšej a cielenej podpory pri riešení mnohých závažných problémov. Okrem týchto hľadísk by sme do časti Budovanie administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych orgánov (str. 25), navrhovali vziať do úvahy tieto skutočnosti:

– podpora vzniku podporovaného dočasného bývania (nielen) pre mladých ľudí

– podpora terénnej práce, nielen v lokalitách MRK 

– podpora programov na zvýšenie mentálnej reziliencie a prevencie mentálnych porúch

podpora vzniku a činnosti komunitných centier 

– podpora vzniku (minimálne na úrovni okresov, určite nie krajov, ako stavebné úrady, školské úrady – zdieľaný úrad viacerými samosprávami) Centier pre rodinu so špecifickými službami na podporu fungovania rodín a riešenia problémov v rodinách

– podpora výskumných zdrojov v oblasti potrieb a problémov komunity 

podpora programov špecificky nastavovaných na potreby miestnej či lokálnej komunity, nie na národnej úrovni (napr. podpora prevencie alkoholovej závislosti u mladých ľudí v regióne, resp. znižovanie postojov extrémizmu u verejnosti voči MRK, …) 

V sekcii Regionálna a miestna infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas navrhujeme 

– podporu transformácie starých CVČ na moderné centrá mládeže a vznik nových Centier mládeže

Zároveň by sme uvítali keby v rámci sekcie Zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich udržateľný cestovný ruch sa venovala pozornosť  vytváraniu regionálnych produktov cestovného ruchu (aby návštevník zostal v regióne dlhšie a nielen si prišiel pozrieť na pár hodín nejakú pamiatku a odišiel).

Taktiež v tejto oblasti chceme poukázať na rovnosť príležitostí, aby v daných oblastiach neboli podporované len verejné budovy či priestranstvá, ale aby bolo umožnené uchádzať sa o podporu a rozvoj školským zariadeniam iných zriaďovateľov.

V sekcii Kultúrne dedičstvo a udržateľný turizmus navrhujeme zaviesť model spolupodieľania sa na obnove národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú vo vlastníctve cirkví, ale nemôžu produkovať zisk či rozvíjať ekonomický prínos cestovného ruchu (nakoľko ide o sakrálne pamiatky, kostoly, kláštory). Tieto  však určite tvoria dominanty miest a obcí a podieľajú sa svojou architektúrou, umiestnením a históriou na rozvoji cestovného ruchu v regiónoch. Navrhujeme tieto budovy zaradiť aj do programu možnosti rekonštrukcie v zmysle napĺňania podpory opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a zníženia emisií skleníkov plynov.  

 1. Inovatívne Slovensko 

Je dôležité, aby sa mladí ľudia nestali v dôsledku zlých investícií v našej krajine stratenou generáciou.  Keďže počet neobsadených voľných pracovných miest stúpa,  vyžaduje si účinnú realizáciu aktívnych politík trhu práce a rozvoj pracovných príležitostí najmä v regiónoch, v ktorých kvôli slabým pracovným príležitostiam ekonomicky aktívni odchádzajú. Ide najmä o  podporu malého a stredného podnikania a rodinného podnikania,  najmä na vidieku. Je rovnako dôležité pamätať na vytvorenie systému podpory pre začínajúcich podnikateľov (jednak znížiť administratívnu záťaž, jednak zabezpečiť finančná výpomoc – napr. zvýhodnené mikropôžičky, ale tiež vzdelávanie a mentoringová podpora. Očakávame vytvorenie systému regionálnych centier na podporu podnikania (podnikateľské huby, coworkingy, …), fungujúcich nie pod verejnou správou, ale ako medzisektorová spolupráca – podnikateľský sektor, verejná správa, NGO – podobne ako v súčasnosti vznikajú kreatívne centrá v niektorých regiónoch či mestách.

Čo sa týka Podpory kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh, navrhujeme vložiť do textu:

Pre kvalitu vzdelávania je dôležitá súťaž medzi poskytovateľmi vzdelávania. Preto je potrebné zabezpečiť rovnosť pre všetkých zriaďovateľov  a odstrániť diskriminačný prístup štátnej a verejnej správy k niektorým poskytovateľom vzdelávania.

– podpora kvalitnej analýzy pracovného trhu a nastavovanie opatrení nielen pre súčasné podmienky, ale aj s výhľadom do budúcnosti (aj v kontexte terciárneho vzdelávania). 

– podpora celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie – ľahšia dostupnosť, digitalizácia, ponuka prispôsobená trhu práce a jeho dlhodobému vývoju.

– vytvorenie a podpora študentských (sociálnych, prospechových) štipendií v prepojení na cielenejšie zohľadňovanie aj prístupu aj sociálneho zázemia študentov (aj ako motivácia pre zodpovednejší prístup k štúdiu, aj ako podpora študentov z ťažkých podmienok).

Digitálne a podnikateľské zručnosti

– podpora kvalitného technického vybavenia škôl a rovnako kvalitného internetového pripojenia, ale aj s možnosťou napríklad dlhodobého (na dobu štúdia) požičania PC, tabletov, žiakom a študentom, ktorí si to nemôžu dovoliť.

– podpora učiteľov pri získavaní a rozvoji digitálnych kompetencií  a – vytvorenie samostatnej pracovnej pozície “IT garanta, resp. správcu” v školách. 

– digitalizácia nielen škôl, ale aj školských zariadení, a rovnako, ba ešte viac, Centier pre deti a rodinu (bývalé detské domovy), krízové centrá, reedukačné centrá, … 

– cielená podpora zapájania umelej inteligencie, virtuálnej reality a 3D vo vzdelávaní. 

– do podpory podnikateľského vzdelávania začleniť aj sociálne podnikanie.

cielená podpora rozvoja sociálneho podnikania (nielen v zmysle zamestnávania znevýhodnených), ale aj podpory podnikateľských nápadov, ktoré riešia verejno-prospešné  potreby.

 1. Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko 

Naše skúsenosti k téme   „Adaptabilný a prístupný trh práce“ sú také, že považujeme za kľúčové, aby sa zabezpečilo rovnoprávne legislatívne a finančné postavenie  MVO a UPSVaR , ako poskytovateľov služieb  zamestnanosti a podpory zamestnateľnosti (napr. sociálne poradenstvo, kariérne poradenstvo, rekvalifikácia, …) . 

Čo sa týka rodiny, medzigeneračnej solidarity a  zamestnateľnosti rodičov,  výzvou je vytvorenie systému podpory rodiny a starostlivosti o deti do troch rokov veku tak, aby uprednostňoval osobnú formu starostlivosti o deti a tie formy zaradenia do pracovného procesu po skončení rodičovskej dovolenky, ktoré pomáhajú upevňovaniu vzťahovej väzby medzi deťmi a rodičmi. Výzvou je stabilizácia ľudských zdrojov v regiónoch Slovenska –  zastavenie odchodu mladých ľudí za prácou do zahraničia alebo častí Slovenska vzdialených od bydliska rodičov, čím sa zároveň oslabuje medzigeneračná solidarita a prirodzená starostlivosť o starých a chorých členov v rámci viacgeneračnej rodiny.

V  časť Očakávané výsledky v kapitole nasledovne navrhujeme 

 -vypustiť predposlednú odrážku: „vyššia účasť rodičov malých detí, predovšetkým žien na trhu práce“ a  nahradiť: „vytvorenie systému, ktorý v prípade záujmu umožňuje ekonomickú aktivitu rodičov za súčasnej osobnej starostlivosti o deti prostredníctvom vyššej zamestnanosti rodičov na čiastočných a flexibilných úväzkoch počas a po  skončení rodičovskej dovolenky“. 

Funkčná a harmonická rodina,  tvorená rodičmi  detí, ktorí sú podľa svojich možností a schopností aktívni na trhu práce bez ekonomického strádania počas rokov strávených starostlivosťou o ich deti, a takáto rodina je základná bunka prosperujúcej spoločnosti. Nielen ekonomicky vyčísliteľné činnosti sú pre spoločnosť prínosné a podporujúce jej prosperitu. 

Aktívne podporiť komunitný život najmä budovaním centier alebo podporou aktuálnych centier pre rodinu a ich personálnu podporu s cieľom rozšíriť dostupnosť týchto služieb a ponúk do celej danej komunity a informovanosť členov komunity o dostupnosti týchto služieb.

Ako  očakávané výsledky by sme mohli pomenovať i tieto skutočnosti::

– zvýšenie spoločenskej začlenenosti rodičov detí do 3 rokov veku do ekonomického a sociálneho života komunity v domácom a komunitnom prostredí

– zvýšenie spoločensky prínosnej aktivity seniorov

– posilnenie princípu subsidiarity a solidarity, zníženie chudoby rodín, osamelosti  a bezdomovectva.

V časti Kvalitné inkluzívne vzdelávanie navrhujeme za prvou vetou doplniť a preformulovať nasledovne:

V oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve je potrebné umožniť a v čo najširšej miere rozvinúť detský potenciál v prirodzenom rodinnom prostredí osobnou prítomnosťou rodičov, ktorí sú prví povolaní odhaliť schopnosti a danosti u svojich detí a adekvátne ich rozvíjať. Zároveň je potrebné zlepšiť prepojenie včasnej intervencie s domácim prostredím dieťaťa a podporou rodiny v jej prirodzenom prostredí, najmä v komunitách MRK, vrátane poradenstva, osvety a edukácie dospelých, a to nielen v oblasti zdravotného, ale aj sociálneho znevýhodnenia. Overené príklady dobrej praxe z tretieho sektora a z práce cirkví v oblasti práce s rodinami implementovať do systémových štátnych politík, podporiť duchovnú starostlivosť o obyvateľov v MRK s cieľom dosiahnuť sociálne zmeny v MRK.

 V časti  Očakávané výsledky doplniť odrážky

– zlepšenie dostupnosti aktivít na podporu rozvoja detí do troch rokov veku za účasti rodiča (napr. tvorivé a rozvojové aktivity, pohybové, slovné, hudobné a pod. za účasti rodiča a dieťaťa)

– posilnenie povedomia o nevyhnutnosti funkčnej a stabilnej rodiny v spoločnosti a jej nevyhnutnosti pre rast zrelých osobností v rodine

– zlepšenie prístupu rodičov k vzdelávaniu detí a ďalšiemu vzdelávaniu dospelých

na str. 28:  Pojem „rodovú rovnosť„ navrhujeme nahradiť pojmom „rovnosť medzi ženami a mužmi“.

Osobitným spôsobom nám ležia na srdci potreby mladých, najmä nezamestnaných a s malou možnosťou nájsť si prácu vo svojom regióne. Preto navrhujeme 

– zaviesť individuálnu podporu pre nezamestnaných v zmysle osobného sprevádzania a  mentoringu, nie ako hromadné služby, kde každý nezamestnaný je len číslo a všetkým sa ponúkajú rovnaké možnosti, bez prihliadania na jeho situáciu 

– do systému služieb zamestnanosti rovnocenne zaviesť aj dobrovoľnícke príležitosti 

– uznávanie kompetencií získaných cez dobrovoľníctvo, napr. ako súčasť rekvalifikácie

– pri pohľade na mladých sa nezameriavať len na školské vzdelávanie

– posilnenie personálnych kapacít akreditovaných mládežníckych organizácií a zaviesť akreditáciu organizácii podľa napĺňania štandardov práce s mládežou
– podporiť alternatívne služby zamestnanosti pre mladých ľudí
–  vytvárať priestor pre mladých ľudí z ťažkých životných podmienok (závislosť v rodine, chudoba v rodine, násilie, …), aby mali možnosť sa vymaniť z tohto prostredia

Považovali by sme za primerané v rámci európskych fondov vytvoriť aj samostatné výzvy zamerané na oblasť práce s mládežou.

Východiskové princípy a oblasti zohľadnené pri príprave toho dokumentu:

  1. rodinná politika nie je kompetenciou EÚ, ale viaceré jej politiky sa dotýkajú života rodín. Priority by mali zohľadňovať primárne a nezastupiteľné postavenie rodiny v spoločnosti 
  2. priority v sociálnej oblasti rešpektujú a podporujú princíp spoločného dobra, solidarity, spravodlivosti, subsidiarity, participácie a plurality aktérov
  3. občianska participácia a vzdelávanie mladých
  4. ekologické opatrenia v súlade s integrálnym pohľadom sociálnej náuky cirkvi (Laudato si)

Kontaktná osoba: Katarína Hulmanová, 0903783229, hulmanova@fki.sk