Vo Večnom meste sa skončila púť laických hnutí k hrobu svätého Cyrila

Vo Večnom meste sa skončila púť laických hnutí k hrobu svätého Cyrila

Rím 19. februára (RV) Vo Večnom meste sa skončila púť laických slovenských hnutí k hrobu svätého Cyrila. Zorganizovala ju Rada KBS pre laické a apoštolské hnutia a Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s Veľvyslanectvom SR pri Svätej stolici. Pre Vatikánsky rozhlas ju zhodnotila predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová (AUDIO).

Delegáti vyše dvadsiatich laických hnutí sprevádzaní biskupom Petrom Rusnákom nakoniec programu navštívili Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici. Stretli viaceré slovenské osobnosti, ktoré v súčasnosti pôsobia v Ríme. Veľvyslanec Peter Sopko moderoval stretnutie, ktoré pútnikom umožnilo vytvoriť si obraz o slovenskom živote v Ríme. Mons. Vladimír Stahovec ako rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, priblížil poslanie a osadenstvo tejto inštitúcie, generálna predstavená Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa sr. Katarína Krištofová predstavila rehoľu, ktorú riadi z generálneho domu v Ríme, správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme. Kňaz Ľubomír Majtán priblížil život veriaceho spoločenstva, tvoreného Slovákmi, ktorí v Ríme prechodne či dlhodobo žijú.

Biskup Peter Rusnák a predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová ako organizátori púte dali slovo jednotlivým delegátom laických hnutí a združení. Zástupcov na tohtoročnej púti k hrobu sv. Cyrila mali v rôznom zložení gréckokatolícke Pastoračné centrum Rómov v Čičave, Erko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Hnutie fokoláre, Fórum pre verejné otázky, Svetský rád bosých karmelitánov, Misijné združenie Služobníc Ducha Svätého, Františkánsky svetský rád, Nadácia Konráda Adenauera, Farské spoločenstvo z Nitry – Klokočiny, Svetový apoštolát Fatimy, Neokatechumenátne spoločenstvo, Tretí rád sv. Františka, Hnutie svetlo život, Neokatechumenátna cesta, Hnutie Svetlo-Život, Slovenský skauting.

Nechýba zástupcovia zo Združenie mariánskej mládeže, Kolégia Antona Neuwirtha, Spoločenstva Ladislava Hanusa, Združenia katolíckych škôl Slovenska, Fóra života, Fóra kresťanských inštitúcií, Združenia kresťanských seniorov Slovenska, Národného bratstva františkánskeho svetského rádu na Slovensku a Spolku sv. Vincenta. Púť sprevádzali aj viacerí kňazi, medzi nimi kapucín Jozef Konc, tajomník Rady KBS pre laikov. Obohatením stretnutia v priestoroch veľvyslanectva bola aj prítomnosť slovenskej veľvyslankyne v Taliansku Márie Krasnohorskej a riaditeľa Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme Petra Dvorského. Atmosféru stretnutia obohatilo hudobné vystúpenie hudobníkov z Čičavy (AUDIO).

Zdroj: TK KBS