Ľudmila Ivančíková: Pracujúci by nemali byť chudobní

Ľudmila Ivančíková: Pracujúci by nemali byť chudobní

O tom, čo hovoria štatistiky na Slovensku o téme Chudoba a rodina, nám vo svojom vystúpení povedala generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková, ktorá sa štatistike chudoby sa venuje už dlhodobo.

Ako zdôraznila hneď na začiatku svojho vystúpenia, hlavná vďaka patrí tým, ktorí s chudobnými pracujú. Môžeme mať veľa čísiel, ale tie len upozornia na to, za ktorou skupinou treba ísť, v konečnom dôsledku ide o človeka.

Ako vyplýva zo štatistík, v roku 2017 bolo príjmovou chudobou ohrozených 12,4 % obyvateľov Slovenska, pričom najväčšiu časť tvorili nezamestnaní (49,2 %), viacdetné rodiny (37,3 %) a neúplné rodiny so závislými deťmi (35,4 %). Hranica chudoby na jednotlivca bola na úrovni 4 310 EUR na rok a na štvorčlennú domácnosť 9 051 EUR na rok.

Významnú skupinu tvoria chudobní pracujúci, ide o tzv. oxymoron, nakoľko pracujúci by nemali byť chudobní. V roku 2016 však každý desiaty pracujúci v EÚ bol v riziku chudoby. Tento pojem sa v EÚ začal uvádzať až v 90 – tych rokoch. Ide o nové sociálne riziko, fenomén, ktorý sa bude ešte prehlbovať a je úzko prepojený so zmenami v ekonomike (vedomostná spoločnosť, rozvoj služieb, pokles poľnohosp. výroby) aj v zamestnanosti (práca na čierno, nárast nízko platenej práce).

Chudobní pracujúci môže byť človek, ktorí má nízku mzdu, ale aj ten, ktorí má dostatočne vysokú mzdu, ale štruktúra jeho domácnosti je taká, že ho obmedzí (vysoké náklady na bývanie, nepracujúca manželka, deti). Pričom najviac trpia jednočlenné domácnosti (15,9 %), domácnosti s 2 dospelými a 3 a viac závislými deťmi a percentuálne najviac zastúpených chudobných pracujúcich má domácnosť, kde je jeden rodič a najmenej jedno závislé dieťa. Alarmujúci je hlavne veľký nárast od roku 2014 (takmer 10 %). Podľa štatistík chudobou trpí viac pracujúcich mužov ako žien a ohrozená je hlavne veková kategória 25 – 54 ročných ľudí.

Čo sa týka typu pracovného pomeru, rizikovou skupinou sú pracujúci, ktorí majú prac. pomer na dobu určitú s nízkou kvalifikáciou. Nekvalifikovaná pracovná sila hľadá uplatnenie v sekundárnom segmente trhu práce, kde sú ale minimálne kvalifikované zárobky, zlá pláca a minimálny kariérny rast. Táto skupina si z pohľadu budúcich politík zaslúži osobitné riešenia, nakoľko má dopad na rodiny. 6 % pracujúcich bolo v riziku chudoby pri plnom pracovnom čase, ak sa jednalo o kratší prac. čas, tak sa podiel zvýšil 2 – 2,5 krát. Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia bola v roku 2017 na úrovni 16,3 %.

Na záver vystúpenia odzneli aj niektoré z opatrení v boji s chudobou pracujúcich a to buď priame, ako je zvyšovanie minimálnej mzdy a sociálnych transferov alebo nepriame, kde patrí pomoc domácnostiam so zohľadnením ich štruktúry, aby sa zvýšila životná úroveň chudobných pracujúcich.