Voľakto nás všetkých tlačí k stene, povedz, kde sa zajtra ocitneme?

Ľudské práva

Stanovisko k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života vyjadrujú opätovne hlboké pobúrenie zo zámeru vlády SR prijať Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá je na programe rokovania vlády v stredu 18. februára 2015. My, ako mimovládne platformy, ale i mnohé naše členské organizácie sme sa v uplynulých […]

Fórum kresťanských inštitúcií apeluje listom na predsedu vlády vo veci Celoštátnej stratégie ľudských práv

Ľudské práva

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré zastupuje 40 organizácií, dnes odoslalo list predsedovi vlády Robertovi Ficovi, v ktorom ho opätovne žiada, aby pozastavil prijatie Celoštátnej stratégie ľudských práv. Návrh Celoštátnej stratégie ľudských práv sa bude prerokúvať v stredu 14. januára 2015 na schôdzi Vlády SR. Ak vláda stratégiu schváli, následne sa bude tento dokument implementovať, čo zahŕňa vypracovanie ďalších akčných plánov. […]

Tlačová správa: Fórum kresťanských inštitúcií odmieta absurdnosti v Stratégii ľudských práv

Bratislava, 17. júna 2014 – Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) a jeho členské organizácie plne podporujú ochranu ľudských práv všetkých občanov v Slovenskej republike. Na druhej strane vyjadrujú hlboké znepokojenie nad tým, že prostredníctvom Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, ktorá bola zverejnená a je v medzirezortnom pripomienkovaní, sa vytvárajú na Slovensku dve skupiny občanov: ľudia, o ktorých právach sa […]

Hromadná pripomienka k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR

Ľudské práva

Chcem PODPÍSAŤ hromadnú pripomienku 1. Žiadame, aby bol vlastný materiál Celoštátnej stratégie ľudských práv prijatý bez jej príloh – ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA Odôvodnenie: Do mnohých pracovných skupín, ktoré sa formovali v priebehu procesu prípravy Stratégie a boli poverené vypracovaním čiastkových materiálov sa zástupcovia veľkej časti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií napriek protestom a sťažnostiam nedostali, respektíve boli odmietnutí. Mnohé z týchto […]