FKI

Kto sme

Kto sme: Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) je platforma spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma fungujeme od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združujeme takmer 60 inštitúcií a spolupracujeme s vyše 50 inštitúciami.

Naša misia: Vytvárame platformu pre spoluprácu kresťanských organizácií za účelom vnášať do spoločnosti kresťanské princípy.

Naše hodnoty: kresťanská viera, spolupráca, dialóg, subsidiarita, angažovanosť, solidarita, sloboda, ľudské práva, historická pamäť.

Náš hlavný cieľ do roku 2022: Vybudovať Fórum kresťanských inštitúcií ako stabilnú, profesionálne fungujúcu strešnú organizáciu so zabezpečeným udržateľným rozvojom.

Naše jednotlivé ciele:

 1. Organizovanie podujatí pre členské inštitúcie, ktoré umožňujú vzájomné spoznávanie sa a budovanie vzťahov.
 2. Na základe poslania a skúseností jednotlivých členských organizácií vytvárať podmienky pre spoločnú prezentáciu kresťanských hodnôt a práce jednotlivých inštitúcií formou:
 • verejných podujatí,
 • vyhlásení k aktuálnemu dianiu v spoločnosti,
 • účasťou a vstupom do verejného života prostredníctvom nástrojov občianskej participácie,
 • intenzívnou spoluprácou s médiami
 1. Rozvíjať spoluprácu s cirkevnými inštitúciami, tretím sektorom, verejnou správou, akademickým prostredím a svetom politiky.

Verejné aktivity

 • Sviečková manifestácia. Každoročne si 25. marca pripomíname konanie takzvanej sviečkovej manifestácie v roku 1988, keď sa na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí zišli tisícky občanov hlavného mesta, aby so sviečkami v rukách demonštrovali proti nedodržiavaniu ľudských a najmä náboženských práv.
 • Deň rodiny. Cieľom Dňa rodiny je dostať rodinu do stredobodu pozornosti celej spoločnosti. Deň rodiny sa koná v každoročne desiatkach miest a obcí na Slovensku.
 • Sociálne dni. Medzi aktivity pri príležitosti medzinárodného dňa za odstránenie chudoby patria konferencia na sociálne témy v NRSR a verejné prezentácie sociálnych iniciatív vo viacerých mestách.
 • Kresťan na vidieku. Víziou iniciatívy Kresťan na vidieku je zlepšovanie kvality života na vidieku. Napĺňame ju tým, že sa usilujeme informovať, vzdelávať a prepájať ľudí a súčasne ponúkať riešenia pre sebestačnejší život na vidieku.

História a vznik

Na Slovensku vznikali v minulosti malé spoločenstvá veriacich ľudí, prehlbujúce vzájomnú solidaritu a vzťah k Bohu,  z ktorých sa rozvinuli celoslovenské hnutia. Popritom začali pôsobiť aj mnohé  združenia a inštitucionalizované laické iniciatívy, ktorých cieľom je kristianizovať konkrétne oblasti ľudskej kultúry. Platformou, kde sa vzájomne stretajú tieto iniciatívy, je občianske združenie FKI.

Laici združení prostredníctvom FKI si uvedomujú svoju zodpovednosť kresťanov v súčasnom svete a chcú svoje poslanie napĺňať v jednote s Cirkvou. Vďaka lepšiemu vzájomnému poznaniu a prehlbovaniu jednoty sa dosahuje efektívnejšia spolupráca laikov a celej Cirkvi na formovaní kresťanského životného štýlu a jeho pozitívneho vnímania slovenskou verejnosťou.

Prvé stretnutie FKI sa konalo vo februári 1996. Stretnutia bývajú spravidla dvakrát ročne. Na stretnutiach  býva  zastúpených asi 25-30  inštitúcií.

V súčasnosti činnosť FKI ako občianskeho združenia nadväzuje vďaka podpore nadácie Renovabis,  KBS, iných partnerov a vďaka dobrovoľníckej práci priamo na činnosť neformálnej platformy. Počas posledných rokov sa podarilo nadviazať široké medzisektorové partnerstvá a nositeľom jednotlivých tém a iniciatív sú spolu s FKI samospráva, štátna správa, cirkvi,  tretí sektor i akademické prostredie. FKI je i v medzinárodnom prostredí vnímané ako dôveryhodný a iniciatívny partner.

One comment

 1. Pingback: Deň rodiny 2021 – Otec nablízku – Deň rodiny Banská Bystrica

Comments are closed.