O nás

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) je platforma spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma fungujeme od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združujeme takmer 50 inštitúcií a spolupracujeme s vyše 50 inštitúciami.

Naša vízia

Zrozumiteľným a prijateľným spôsobom a spoluprácou kresťanských inštitúcií vnášať kresťanské hodnoty a postoje do spoločnosti.

Naša misia

 1. Na základe poslania a skúseností jednotlivých členských organizácií vytvárať podmienky pre spoločnú prezentáciu kresťanských hodnôt a práce jednotlivých inštitúcií formou:
  – verejných podujatí,
  – vyhlásení k aktuálnemu dianiu v spoločnosti,
  – lobingom,
  – účasťou a vstupom do verejného života prostredníctvom nástrojov občianskej participácie,
  – intenzívnou spoluprácou s médiami.
 2. Organizovanie podujatí pre členské inštitúcie, ktoré umožňujú vzájomné spoznávanie sa a budovanie vzťahov.
 3. Poskytovať služby členským a partnerským inštitúciám, aby mohli lepšie napĺňať svoje vlastné poslanie:
  – zviditeľňovanie inštitúcií a ich činností,
  – informačný servis a vzdelávanie,
  – pomoc pri komunikácii voči cirkvi, verejnej správe.
 4. Rozvíjať spoluprácu s cirkevnými inštitúciami, tretím sektorom, verejnou správou, akademickým prostredím a  svetom politiky.
 5. Budovať medzinárodnú spoluprácu s podobnými platformami pre laikov a šíriť dobré meno Slovenska v zahraničí.

História a vznik

Na Slovensku vznikali v minulosti malé spoločenstvá veriacich ľudí, prehlbujúce vzájomnú solidaritu a vzťah k Bohu,  z ktorých sa rozvinuli celoslovenské hnutia. Popritom začali pôsobiť aj mnohé  združenia a inštitucionalizované laické iniciatívy, ktorých cieľom je kristianizovať konkrétne oblasti ľudskej kultúry. Platformou, kde sa vzájomne stretajú tieto iniciatívy, je občianske združenie FKI.

Laici združení prostredníctvom FKI si uvedomujú svoju zodpovednosť kresťanov v súčasnom svete a chcú svoje poslanie napĺňať v jednote s Cirkvou. Vďaka lepšiemu vzájomnému poznaniu a prehlbovaniu jednoty sa dosahuje efektívnejšia spolupráca laikov a celej Cirkvi na formovaní kresťanského životného štýlu a jeho pozitívneho vnímania slovenskou verejnosťou.

Prvé stretnutie FKI sa konalo vo februári 1996. Stretnutia bývajú spravidla dvakrát ročne. Na stretnutiach  býva  zastúpených asi 25-30  inštitúcií.

V súčasnosti činnosť FKI ako občianskeho združenia nadväzuje vďaka podpore nadácie Renovabis,  KBS, iných partnerov a vďaka dobrovoľníckej práci priamo na činnosť neformálnej platformy. Počas posledných rokov sa podarilo nadviazať široké medzisektorové partnerstvá a nositeľom jednotlivých tém a iniciatív sú spolu s FKI samospráva, štátna správa, cirkvi,  tretí sektor i akademické prostredie. FKI je i v medzinárodnom prostredí vnímané ako dôveryhodný a iniciatívny partner.

Pridaj komentár