FKI

Modlíme sa za Slovensko

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú;
ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Žalm 127,1

O čo nám ide?

Deväť dní pred parlamentnými voľbami 2023 sa zjednotíme v intenzívnej modlitbe za Slovensko. Chceme tak vyjadriť, že nám na našej spoločnej krajine záleží a nie je nám ľahostajné, kto nás bude najbližšie 4 roky reprezentovať. Budeme sa modliť, aby si Pán povolával múdrych a charakterných lídrov. V tejto modlitbe chceme spojiť čo najviac kresťanov.

V tomto deväťdňovom období si túžime prehĺbiť dôveru v Božiu prozreteľnosť a zároveň viac uvedomiť zodpovednosť každého jedného z nás za krajinu, ktorá nám bola zverená.

Prejsť rovno na text modlitby.

Aby vám nič neušlo

Ak chcete každé ráno dostať video zamyslenie a znenie modlitby do vašej mailovej schránky, prihláste sa do Newslettra FKI.

Modlíme sa za Slovensko
(deviatnik)

Večný Bože – náš Stvoriteľ, náš Vykupiteľ, náš Zástanca!

Svet i človek vyšiel z Tvojich rúk. Tvoja pravda a láska môže do našej spoločnosti priniesť svetlo a pokoj.

Túžime žiť v spravodlivej, pokojnej a bezpečnej krajine. Pomôž nám v pokore srdca hodnotiť ponuku politikov a politických strán a voliť tých, ktorí budú prinášať spoločné dobro – pokoj, zmierenie, slobodu, prosperitu, zásadné odmietanie korupcie, rozvíjanie spravodlivého právneho štátu a úprimnú snahu pomáhať chorým a slabým. Sme zodpovední – pred tebou i pred budúcnosťou – komu dáme svoj hlas. Pomôž nám, aby sme rozhodovali uvážene, vo svetle tvojej pravdy a podľa svojho najlepšieho presvedčenia. Daj nám odvážnych, zodpovedných politikov, ktorí budú pripravení obetavo pracovať pre dobro našej spoločnosti a budú hľadieť ponad perspektívu štyroch rokov.

Osobitná modlitba týkajúca sa témy daného dňa (nasleduje hneď nižšie – má byť vsunutá na toto miesto)

Pane, zostaň s nami a pomôž nám!

Štvrtok (21. septembra)

1 Pane, sme si vedomí našej zodpovednosti pred tebou i pred budúcimi generáciami, koho volíme za správcov vecí verejných. Daj nám potrebnú múdrosť!

Piatok (22. septembra)

2 Pane, chceme byť tvorivo verní. Túžime sa verne živiť cez stáročiami overené korene pravdy a múdrosti a súčasne prijímať všetko, čo je dobré, autentické a nové.

Sobota (23. septembra)

3 Pane, nechceme ísť na ľudí s pravdou ako s kladivom! Nechceme ani robiť falošné kompromisy s pravdou v mene láskavosti. Nauč nás, Pane, byť otvorení pre jedno i druhé – verne sa držať pravdy a úprimne milovať blížneho.

Nedeľa (24. septembra)

4 Pane, dávaj nám čím viac bratov a sestier, ktorí nám dokážu sprítomňovať tvoju múdrosť, lásku, kreativitu a ktorí budú pracovať a tvoriť pre zveľaďovanie spoločného dobra. Uvedomujeme si, že akí budeme my, taká bude naša krajina.

Pondelok (25. septembra)

5 Pane, aj keď  je dialóg niekedy ťažký, chceme tento prostriedok, ktorý si nám dal, v otvorenosti, múdrosti a láske využívať pre hľadanie toho, čo slúži pre zmierenie a pokrok všetkých.

Utorok (26. septembra)

6 Formovanie budúcej generácie – výchova a vzdelávanie našich detí – je náročným, no krásnym umením. Pane, žehnaj naše rodiny, školy, výchovné zariadenia, aby sme v dnešnom náročnom svete viedli deti k láske a veľkorysosti voči blížnym, k obdivu a vďačnosti voči stvorenstvu, aby boli naplnení nádejou a budovateľmi bratského sveta!

Streda (27. septembra)

7 Biblia nás povzbudzuje zastávať sa sirôt, vdov a cudzincov. Sme si vedomí, Pane, koľko bolestí, bied, chorôb a konfliktov ťaží našich bratov a sestry… Daj nám súcitné srdce a otvorené ruky, aby sme dokázali pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní a aby sme neupadli do pasce kolektívneho sebectva, ktoré dusí celú spoločnosť!

Štvrtok  (28. septembra)

8 Pane, pozval si nás k úžasnému dobrodružstvu mať podiel na formovaní sveta, ktorý si ty stvoril. Pomôž nám využívať v slobode a kreativite všetky naše dary a talenty pre dobro našich bratov a sestier, pre dobro celej spoločnosti! Pomôž nám rásť v pokore, ktorú nezničia ani vlastné chyby a nedostatky!

Piatok (29. septembra)

9 Pane, sme ľuďmi krásnej perspektívy. Ty si nás stvoril, aby sme po tomto pozemskom putovaní prišli k tebe, kde zotrieš každú slzu z našich očí a kde nájdeme naplnenie, aké si teraz ani nevieme predstaviť. Pomôž nám byť stále dvomi nohami na tejto zemi, a posudzovať veci tohto sveta z tvojej perspektívy!

Kto je za tým?

Modlitbovú Iniciatívu organizuje Fórum kresťanských inšititúcií v spolupráci s Radou KBS Iustitia et Pax a ďalšími partnermi.

Ďalšie modlitbové iniciatívy pred voľbami

Tešíme sa, že budúcnosť našej krajiny nie je mnohým ľahostajná a spontánne vznikli pred voľbami viaceré modlitbové a pôstne iniciatívy. Zatiaľ sa k nám dostala správa o týchto