FKI

Bližšie informácie, ako poukázať % z Vašej dane

Informácia o spôsobe určenia prijímateľa Vášho podielu dane – čo musíte urobiť, aby ste mohli zo svojich daní podporiť FKI

Fyzická osoba (FO) môže venovať svoje 2% dane (za určitých podmienok aj 3%) a to vždy iba jednému príjemcovi.

  • FO – zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie, ale mu zamestnávateľ robí “Ročné zúčtovanie”:

Na základe „Ročného zúčtovania“ mu zamestnávateľ vystaví „POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, na základe ktorého (odpíše výšku odvedenej dane) vyplní „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“. Najneskôr do konca apríla podáva daňovému úradu (nezávisle od “Ročného zúčtovania”):

  1. POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  2. VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
  3. prípadne aj POTVRDENIE o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vtedy môže určiť až 3%)

Predpripravené tlačivo „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ 

  • FO, ktorá má aj iné príjmy, napr. SZČO, autorské honoráre, prenájom nehnuteľností a pod.:

Takáto FO musí podávať daňové priznanie (aj zamestnanec, ktorý nepožiadal zamestnávateľa o “Ročné zúčtovanie” ) a poukázanie podielu dane vyplní priamo vo svojom daňovom priznaní (pri type A (iba príjem zo závislej činnosti – zo zamestnania) na strane č. 5 a pri type B (okrem príjmu zo závislej činnosti má aj iné zdaniteľné príjmy) na strane č. 12):

názov: Fórum kresťanských inštitúcií,

sídlo: Gorkého 15, 811 01 Bratislava,

forma: občianske združenie

IČO: 36075710

Daňové priznanie predkladá do konca marca (ak požiada o odklad – do konca júna). “VYHLASENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane…“ nepredkladá.

  • Právnická osoba (PO)

nie je v počte príjemcov obmedzená a môže určiť 1% dane (za určitých podmienok 2%). Počet podporovaných subjektov nie je obmedzený, ale každá suma musí byť najmenej 8€.

PO môže štandardne poukázať 1%. V prípade, že počas roka 2019 alebo v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania (DP) a zaplatenia dane v roku 2019, čiže zvyčajne do 31.3.2019 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% svojej dane za predchádzajúci rok (daň za 2018) na verejnoprospešný účel (napr. dar MVO), môže poukázať až 2%.

Do DP uvedie údaje pre FKI: www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=4328 .

Vo „VYHLÁSENÍ o poukázaní zaplatenej dane…“ alebo v daňovom priznaní je možné zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“, že finančná správa má informovať adresáta (čiže FKI) o tom, že daňovník podporil danú organizáciu (ide iba o meno a trvalý pobyt daňovníka, nie o výšku podpory!). Budeme radi, ak to zaškrtnete, aby sme vedeli, komu môžeme byť vďační. 

Obchodné meno alebo názov: Fórum kresťanských inštitúcií 

Adresa:  Gorkého 200/15, 81101 Bratislava

IČO:  36075710

Právna forma:  Občianske združenie

IBAN číslo účtu:  SK0902000000001997279158 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)